Home Services Аdministrative services Административни услуги към дирекция „Стопански дейности“ (стопански дейности, реклама и туризъм)

Административни услуги към дирекция „Стопански дейности“ (стопански дейности, реклама и туризъм)

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

ОТДЕЛ „ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ И ТАКСИ СЛЕДКОНЦЕСИОНЕН И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ“

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец – подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Проектна документация – части: архитектура, конструкции и електро (ако е необходимо);
3. Схема за рекламна локация – изготвя се върху актуален ситуационен план – копие от действащия план с нанесена регулация, където в мащаба на плана е ситуиран рекламния елемент със съответните параметри и са нанесени отстоянията от тротоарен ръб, имотни и регулационни граници и други съществуващи рекламни съоръжения в радиус от 30м;
4. Становище от Министерство на културата при условията и по реда на чл.125, ал.6 от ЗУТ, в случаите, когато РИЕ се поставя върху недвижими имоти – културни ценности, техните граници и охранителни зони;
5. Писмено съгласие на собственика на сградата или писмен договор за наем на заетата от РИЕ площ, в случаите, когато РИЕ се поставя върху сгради частна собственост. При сгради, в режим на етажна собственост, съгласието се удостоверява с Протокол на общото събрание, изготвен съгласно разпоредбите на ЗУЕС.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ
ТАКСА:
50 лв./бр.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
гр. Пловдив, пл.”Централен” №1, Етаж ІІІ, стая 3
Директор на Дирекция ОИЗ: 032/ 656 430
Началник на отдел ПНТССК: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 434


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление по образец – подава се от физическо/юридическо лице или от упълномощен представител;
2. Цветен художествен проект на рекламно-информационния елемент /РИЕ/
3. Разрешение за поставяне на основание чл.57, ал.1 и от ЗУТ (при необходимост)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
30 дни
ЦЕНА НА УСЛУГАТА:
20 лв. за разглеждане на 1 бр. Заявление за разполагане на РИЕ
ТАКСА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
За ползването на имота общинска собственост се заплаща месечна такса, определена съгласно Приложение № 2 „Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ“, т.XI на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общини Пловдив.

Приложение №2
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА:
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.

2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

Забележка: Съгласно Закон за ограничаване на плащанията в брой:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
гр. Пловдив, пл.”Централен” № 1, Етаж ІІІ, стая 3
Директор на Дирекция ОИЗ: 032/ 656 430
Началник на отдел ПНТССК: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 434


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление за издаване на Разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.5 и чл.6 , във връзка с чл.4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер);
2. Одобрена схема за разполагане на преместваемия обект от Главния архитект на община Пловдив;
3. Разрешение за поставяне на основание чл.56, ал.1 и от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив (изисква се при поставяне на стационарни преместваеми обекти – СПО);
4. Нотариално заверено пълномощно
(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от управляващия дружеството);
5. Други документи, на които се позовава ползвателят.
Забележка: При желание за предсрочно прекратяване ползването на мястото общинска собственост се подава заявление по образец, най-малко 7 дни по-рано, като към заявлението се прилага оригинала на издаденото разрешение за ползване.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
14 дни

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:
40.00лв. – цена на услугата за издаване на разрешение;
5.00 лв. – защитен холограмен знак;

ТАКСА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
За ползването на имота общинска собственост се заплаща месечна такса, определена съгласно Приложение № 2 „Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ“ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общини Пловдив.

Приложение №2

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.

2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

Забележка: Съгласно Закон за ограничаване на плащанията в брой:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6

Директор на Дирекция ОИЗ: 032/ 656 430
Началник на отдел ПНТССК: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427


ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.7, във връзка с чл.4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (маси за открито сервиране);
2. Одобрена от Главния архитект на Община Пловдив схема за разполагане на маси за открито сервиране и/или на декоративни елементи към тях;
3. Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма /ЗТ/ (изисква се само за заведения за хранене и развлечения, подлежащи на категоризиране, съгласно ЗТ);
4. Нотариално заверено пълномощно
(изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично от управляващия дружеството);
5. Други документи, на които се позовава ползвателят.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
14 дни

ЦЕНА НА УСЛУГАТА:
40.00лв.- цена на услугата за издаване на разрешение;
5.00 лв. – защитен холограмен знак

ТАКСА ПО ЧЛ. 72 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
За ползването на имота общинска собственост се заплаща месечна такса, определена съгласно Приложение № 2 „Минимален размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение, общинска собственост – по чл. 72 от ЗМДТ“ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общини Пловдив.

Приложение №2

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.

2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1

Забележка: Съгласно Закон за ограничаване на плащанията в брой:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6

Директор на Дирекция ОИЗ: 032/ 656 430
Началник на отдел ПНТССК: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427


Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Пловдив (чл.87, ал.6 от ДОПК);

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Искане за издаване на документ /съгласно приложения образец/;
2. Документ за платена такса;
3. Нотариално заверено пълномощно /когато искането се подава/получава от упълномощено лице/.

ИСКАНЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК
ТАКСА
обикновена услуга – до 7 дни
5.00 лв.
eкспресна услуга – за 1 ден
10.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6

Директор на Дирекция ОИЗ: 032/ 656 430
Началник на отдел ПНТССК: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост на имота или договор за наем;
3 Актуална скица на поземлен имот;
4.Становище /Разрешително/ за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност /от първоначално обследване на обекта/;
5.Нотариално заверено пълномощно /в случаите, когато Сведението не се подава/получава лично/.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

СРОК
ТАКСА
обикновена услуга – до 7 дни
6.00 лв.
eкспресна услуга – за 1 ден
24.00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. По банков път – по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.
2. В брой в касата на община Пловдив, пл. Стефан Стамболов“ № 1
АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 5 и ст. 6

Директор на Дирекция ОИЗ: 032/ 656 430
Началник на отдел ПНТССК: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 438, 032/ 656 427


1. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОБЕКТ:
Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава Заявление-декларация (по образец), с приложени към него документи, съгласно ЗК, за категоризиране на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на районната общинска администрация, на чиято територия се намира туристическия обект и получава издадената категорийна символика за обекта от служителите в отдел „Стопански“ в съответната районна администрация.
2. УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ /ОЕККТО/
Извършва последващо администриране на процедурите по категоризиране от кмета на община Пловдив на туристически обекти – места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, находящи се на територията на община Пловдив.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН
гр. Пловдив, пл..”Централен” № 1, ет. 3, ст. 8

Председател на ОЕККТО и Директор на Дирекция ОИЗ: 032/ 656 430
Член на ОЕККТО и Началник на отдел ПНТССК: 032/ 656 436
Експерти: 032/ 656 437, 0882 393871

3. ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА:

ПРОЦЕДУРА ПО КАТЕГОРИЗИРАНЕ ОБЕКТ

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДНОВЯВАНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

ПРОЦЕДУРА ПО СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА КАТЕГОРИЯ

4. ДОКУМЕНТИ:
ДОКУМЕНТИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
-заявление – декларация за категоризиране на заведения за хранене и развлечения
(включва: първоначално определяне на категория, потвърждаване на категория, промяна на определена категория)
-заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

ДОКУМЕНТИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
-заявление –декларация за категоризиране на място за настаняване
(включва: първоначално определяне на категория, потвърждаване на категория, промяна на определена категория)
-заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

5. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

6.НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

7. “Хотелиерство” – Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)
Съгласно:
Чл. 116. от Закон за туризма:
(1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.
(2) Регистърът по ал. 1 се води:
1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;
Уведомление до лицата, извършващи дейност “хотелиерство” – Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/

780 total views, 4 views today