Category Archives

ОБЯВА ЗА VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

Община Пловдив, Дружество на писателите – Пловдив и Съюз на независимите български писатели със съдействието на ИК „Хермес“, ПУ „П. Хилендарски“, г-жа Тони Симидчиева и Туристическа агенция „Ана Травел“, с медийното партньорство на БНР – Радио Пловдив и БНТ 2 и любезното домакинство на Културен център „Тракарт“ О Б Я В Я В А Т ...

Обява за обществено обсъждане на местоположението на седемте нови социални услуги

Уважаеми дами и господа, Община Пловдив е бенефициент по проект „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, Договор№ BG16RFOP001-5.001-0015-C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Във връзка с изпълнението на горецитирания проект, ще се проведе Обществено обсъждане на местоположението на седемте нови социални услуги, което ...

Конкурс за макети на фотографски книги

21370837_525867184426684_7198238148385487164_n

Идеята на програмата „Фотомакет” е да представи фотографската книга като самостоятелна и пълноценна форма на фотографско творчество. Фотомакет е пилотен вариант на фотографската книга, неин физически оригинал, създаден самостоятелно, без участие на издателство. Могат да участват проекти изработени в тираж до 25 броя. Книги издадени с корична цена и с ISBN не се приемат. Електронни ...

О Б Я ВА По чл.98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет Пловдив Обявява се провеждане на публично оповестен конкурс за Отдаване под наем на помещение, с площ от 150.00кв.м.(сто и петдесет квадратни метра), Акт за публична общинска собственост №94/07.05.1998г., находящо се в поземлен имот ...

VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“

dobromir_tonev

Община Пловдив и Дружество на писателите – Пловдив, със съдействието на ИК „Хермес“, ПУ „П. Хилендарски“, г-жа Тони Симидчиева и Туристическа агенция „Ана Травел“, с медийното партньорство на БНР – Радио Пловдив и БНТ 2 О Б Я В Я В А Т VII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ДОБРОМИР ТОНЕВ“ за автори до 45-годишна възраст ...