Бюджет

Бюджет на Община Пловдив за 2024 г.

Дата на публикуване: 27.02.2024г.

Решение №44 , взето с протокол № 2 от 15.02.2024г
1.Приложение № I – Приходи
2.Приложение № II – Разходи по функции
3.Приложение № III – Разходи – Сборен бюджет
4.Приложение № ІV – Натурални показатели по функции и дейности
5.Приложение № V – Бюджет 2024 и натурални показатели по разпоредители Приложения от №1 до №48
6.Приложение № VI – Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2024 г.
7.Приложение № VII – Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2024 г.
8.Приложение № VIII – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2024 г.
9.Приложение № ІX – Разпределение на средствата съгласно чл. 51, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г.
10.Приложение № X – Разпределение на разходите за заплати на разпоредителите и численост на персонала по месеци и дейности по бюджета на община Пловдив за 2024г. Приложения от X.1 до X.8
11.Приложение № XI – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2025-2026г. и бюджет за 2024г. с Приложения № 8, 6а, 6б, 6в, 6г и 10а
12.Приложение № XII – Справка за просрочените вземания на община Пловдив, които се предвижда да бъдат събрани през 2024г.
13.Приложение № XIII – План-график за обслужване на просрочените задължения през 2024г.
14.Приложение № XIV– Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2024г. със следните справки: 1. Справка за проекти в проце на изпълнение; 2. Справка проекти в процес на подготовка, подадени и/или в процес на оценка
15.Приложение № XV – Списък на длъжностите с право на транспортни разходи за 2024г.
16.Приложение № XVI – Списък на сдруженията и организациите, в които членува община Пловдив
17.Приложение № XVII – Протокол от проведено публично обсъждане на 27.01.2024г- Проект на бюджет 2024г. на община Пловдив

1,312 total views, no views today