Бюджет за 2014 г.

Съгласно  чл. 97 от Закона за публичните финанси и чл. 37 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Пловдив , приета с Решение №407, взето с Протокол №20 от 13.11.2013 г. на Общински съвет – Пловдив,  се публикува Бюджета на община Пловдив за 2014 година, приет с Решение № 4, взето с протокол № 1 от 23.01.2014 г. на Общински съвет – Пловдив

Решение №4, взето с Протокол №1 от 23.01.2014 г. за бюджета на община Пловдив

Съдържание на бюджет, 2014 година

Приложение  І-ІІ, приходна част на бюджета по параграфи  и видове приходи

Приложение ІІІ-VІ, обща рекапитулация, разходна част по параграфи и видове разходи

Приложение VІІ, обща рекапитулация, разходна част по параграфи и видове разходи

Приложение №1 – функция І, общи държавни служби

Приложение №2 – функция ІІ, отбрана и сигурност

Приложение №3 – функция ІІІ, образование

Приложение №4 – функция ІV, здравеопазване

Приложение №5 – функция V, социално осигуряване, подпомагане и грижи

Приложение №6 – функция VІ, жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Приложение №7 -функция VІІ, почивно дело, култура, религиозни дейности

Приложение №8 – функция VІІІ, икономически дейности и услуги

Приложение №9 – функция ІХ, разходи некласифицирани в другите функции

Приложение VIII, списък на второстепенните разпоредители с бюджети, IX – разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2014 година

Приложение XI- план сметка за поддържане на чистота, Приложение XII – агрегирани показатели, Приложение XIV – макет за актуализирана бюджетна прогноза  за периода 2013-2016 г

Приложение XV-Справка за просрочените вземания на община Пловдив, Приложение XVII – индикативен годишен разчет на средствата от Европейския съюз

Приложение ХVІІ протокол -обява

Приложение VIII – списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители:

Район Тракия

Район Южен

Район Западен

Район Северен

Район Източен

Район Централен

Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ

Дирекция „Култура, образование и развитие“

Общински детски комплекс

Домашен социален патронаж

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие

Кризисен център за деца с девиантно поведение

Комплекс за социални услуги „Свети Георги” – Пловдив

Дом стари хора „Св. Василий Велики“

Дневен център за стари хора

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Свети Врач“

Дом за възрастни хора с физически увреждания „Хаджи Гьока Павлов“

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария – Луиза“

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“

Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева”

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания

Защитено жилище

Регионален Археологически музей

Регионален Исторически музей

Регионален Природонаучен музей

Регионален Етнографски музей

Градска художествена галерия

Общински институт „Старинен Пловдив”

Регионална библиотека „Иван Вазов“

Фолклорен ансамбъл „Тракия”

ОП „Градини и паркове”

ОП „Чистота”

ОП „Паркиране и репатриране”

ОП „Радостни обреди”

ОП „Траурна дейност”

ОП „Зооветеринарен комплекс”

ОП „Организация и контрол на транспорта”

ОП „Общински пазари”

ОП „Туризъм”

ОП „Европейски политики и сътрудничество”

ОП „Жилфонд”

ОП „Дезинфекционна станция”

ОП „Общинска охрана”

Пловдивски общински инспекторат ОУ „Алеко Константинов”

14 total views, no views today