Бюджет за 2022 г.

Бюджет на Община Пловдив за 2022 г.

Дата на публикуване: 03.05.2022г.

Решение № 142, взето с Протокол №8 от 18.04.2022г. на Общински съвет – Пловдив, относно Бюджета на Община Пловдив за 2022 година
1.Приложение № I – Приходи
2.Приложение № II – Разходи по функции
3.Приложение № III – Разходи – Сборен бюджет
4.Приложение № ІV – Натурални показатели по функции и дейности
5.Приложение № V – Бюджет 2022 г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от № 1 до № 48
6.Приложение № VI – Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2022г.
7.Приложение № VII – Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2022г.
8.Приложение № VІІІ – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2022г.
9.Приложение № ІX – Разпределение на разходите за заплати на разпоредителите и численост на персонала по месеци и дейности по бюджета на община Пловдив за 2022г.
10.Приложение № X – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2024г. и бюджетът за 2022г. от остъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности (Приложения № 8; 1а; 6а; 6б; 6в; 6г и 10а)
11.Приложение № XI – Справка за просрочените вземания на община Пловдив, които се предвижда да бъдат събрани през 2022г.
12.Приложение № XII – План – график за обслужване на просрочените задължения през 2022г.
13.Приложение № XIІІ – Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2022г.
14.Приложение № XІV – Списък на длъжностите с право на транспортни разходи за 2022 година
15.Приложение № XV – Протокол от проведено публично обсъждане на Проект на бюджет 2022 година на община Пловдив
16Приложение № XVІ – Списък на сдруженията и организациите, в които членува община Пловдив

14 total views, no views today