Бюджет за 2023 г.

Бюджет на Община Пловдив за 2023 г.

Дата на публикуване: 28.09.2023г.

Решение №293, взето с протокол №16 от 18.09.2023 година
1.Приложение № I – Приходи
2.Приложение № II – Разходи по функции
3.Приложение № III – Разходи – Сборен бюджет
4.Приложение № ІV – Натурални показатели по функции и дейности
5.Приложение № V – Бюджет 2023 г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от № 1 до № 6
5.Приложение № V – Бюджет 2023 г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от № 7 до № 25
5.Приложение № V – Бюджет 2023 г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от № 26 до № 33
5.Приложение № V – Бюджет 2023 г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от № 34 до № 47
5.Приложение № V – Бюджет 2023 г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от № 48 до № 100
6.Приложение № VI – Приложение № VI – Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2023 г.
7.Приложение № VII – Приложение № VII – Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2023 г.
8.Приложение № VIII – Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2023 г.
9.Приложение № ІX – Разпределение на средствата съгласно чл. 51, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г.
10.Приложение № X – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. с Приложения № 8; 6а; 6б; 6в; 6г и 10а
11.Приложение № XI – Справка за просрочените вземания на община Пловдив, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г.
12.Приложение № XII – План – график за обслужване на просрочените задължения през 2023г.
13.Приложение № XIII – Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2023 г.
14.Приложение № XIV– Списък на длъжностите с право на транспортни разходи за 2023 г.
15.Приложение № XV – Протокол от проведено публично обсъждане на 28.08.2023г.

8 total views, no views today