Годишен финансов отчет за 2014 г.

Баланс на Община Пловдив към 31.12.2014 г.

Справка за оповестяване на счетоводната политика на Община Пловдив за 2014 г.

Одитен доклад №0400204115 за резултатите от извършен финансов одит на ГФО за 2014 г. на Община Пловдив и одитно становище

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства код 33 на Община Пловдив към 31.12.2014 г.

Отчет за касово изпълнение на средства от ЕС администрирани от  РА код 42  на Община Пловдив към 31.12.2014 г.

Отчет за касово изпълнение на средства по други международни програми-сметка 97 на Община Пловдив към 31.12.2014 г.

Разшифровка на трансферните операции и субсидии към 31.12.2014 г.

Отчет за касово изпълнение на средства от ЕС администрирани от НФ – КСФ на Община Пловдив към 31.12.2014 г.

Отчет за касово изпълнение на други средства от ЕС – сметка 96 на Община Пловдив към 31.12.2014 г.

Отчет за просрочията на Община Пловдив към 31.12.2014 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Пловдив към 31.12.2014 г.

32 total views, 2 views today