Годишен финансов отчет за 2017 г.

Total_Cash_Report_2017_4_6609 към 31.12.2017

Баланс на Община Пловдив към 31.12.2017 г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Одитен доклад на Сметната палата №0400212217 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Пловдив за 2017 г.

Справка за оповестяване на счетоводната политика на Община Пловдив за 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от ЕС сметка 96 към 31.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение за средства от ЕС администрирани от РА – сметка 42 към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение за средства от ЕС администрирани от НФ – КСФ сметка 98 към 31.12.2017

Отчет за касовото изпълнение за средствата по други международни програми – сметка 97 към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение по сметките чужди средства сметка 33 към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г.

Разщифровка на трансферните операции към 31.12.2017 г.

1,164 total views, no views today