Сборен отчет

1.Решение на ОБС № 407, взето с протокол №17 от 30.09.2022г., относно отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2021 година
Приложение №1 – Отчет за касово изпълнение на бюджета,сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства към 31.12.2021
Приложение №2 – Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021
Приложение №3 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 (отчет)
Приложение №4 – Справка към 31.12.2021 г. за разходите по §§ 10-30 – Текущ ремонт, финансирани със средства от трансфери от централния бюджет за извършване на текущи ремонти на общински пътища, на уличната мрежа и на други инфраструктурни обекти
Приложение №5 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2021 година от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси
Приложение №6 – Справка за някои показатели в делегираната от държавата дейност 469 Други дейности по здравеопазването към 31.12.2021 г.
Приложение №7 – Разшифровка на наличните средства по бюджета на общината, по източници и индикативно разпределение по функция/ раздел/ подраздел от ЕБК
Приложение №8 – Наличности в обслужващите банки
Приложение №9 – Годишен доклад по дълга към 31.12.2021 г.
Приложение №9.1 – Анализ за състоянието на дълга на Община Пловдив към 31.12.2021 г.
Приложение №9.2 – Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /за година, по месеци/ СЛЕД влизане в сила на промените в ЗОД пред 2015 г. (от м. август 2015); към края на 2021 година
Приложение №9.3 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година на община Пловдив
Приложение №10 – Разшифровка на трансфери между бюджета на общината и ЦБ за 2021 г.
Приложение №11 – Разшифровка на трансфери операции и субсидии за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
Приложение №12 – Справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и сметки за средствата от ЕС към 31.12.2021 г.
Приложение №12.1 – Справка за новите задължения за разходи по общиския бюджет и сметките за средствата от ЕС към 31.12.2021 г.
Приложение №12.2 – Справка за ангажиментите за разходи по сключени договори от общината по чл. 94, ал.3, т. 2 във връзка с чл. 98 от Закона за държавния бюджет за 2021 г.
Приложение №13 – Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършените трансакции по чл. 4, ал. 1 и ал. 6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 31.12.2021 г.
Приложение №14 – Справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2021 г.
Приложение №14.1 – Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2021 г.
Приложение №15 – Справка за размера на средствата за представителни разходи за кметовете в общините и за общинските съвети за 2021 година
Приложение №16 – Справка за определени плащания към бюджетни организации, отчитани по разходни и приходни параграфи на ЕБК на община Пловдив към 31.12.2021 г.
Приложение №17 – Баланс на Община Пловдив към 31.12.2021 г.
Приложение №18 – Оборотна ведомост на Община Пловдив към 31.12.2021 г.
Приложение №19 – Справка за оповестяване на счетоводната политика на община Пловдив за 2021 година
Приложение №20 – Основни финансови показатели /01.01.2021 г. – 31.12.2021 г./ на търговските дружества /Аналитична таблица №1/
Приложение №21 – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021-2022г. на търговските дружества
Приложение №22 – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021 г. на търговските дружества
Приложение №23 – Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2021-2023 г. на търговските дружества
Приложение №24 – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
Приложение №25 – Стойност и структура на собствения капитал /01.01.2021 г. – 31.12.2021 г./ на търговските дружества /Аналитична таблица №2/
Приложение №26 – Вземания и налични парични средства /01.01.2021 г. – 31.12.2021 г./ на търговските дружества /Аналитична таблица №3/
Приложение №27 – Задължения, провизии и сходни задължения /01.01.2021 г. – 31.12.2021 г./ на търговските дружества /Аналитична таблица №4/
Приложение №28 – Одитен доклад на сметната палата № 0400213021 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Пловдив за 2021 г.
1.Решение на ОБС № 227, взето с протокол №14 от 24.09.2020г., относно отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2019 година
Приложение №1-Отчет за касово изпълнение на бюджета,сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства към 31.12.2019
Приложение №1.1-Справка за някои показатели в ДДД 469 “Други дейности по здравеопазването“
Приложение №2- Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019
Приложение №3-Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019
Приложение №3.1-Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 (отчет)
Приложение №3.2-Справка за замразените обекти
Приложение №3.3-Справка за разходите по §§ 10-30
Приложение №3.4- Обяснителна записка към отчета на капиталовите разходи към 31.12.2019
Приложение №3.5-Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2019 година от приходи по §§ 40-00 съгл.чл.127,ал.2 от ЗПФ
Приложение №4- Наличности в обслужващите банки
Приложение №5-Годишен доклад по дълга към 31.12.2019
Приложение №5.1-Анализ за състоянието на дълга на община Пловдив към 31.12.2019
Приложение №5.2-Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции за година, по месеци
Приложение №5.3-Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции,съотношението на плащанията,дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и издадените от тях гаранции през 2019
Приложение №6-Справка за планираните и фактическите постъпления и плащания от такса за битови отпадъци към 31.12.2019
Приложение №6.1-Справка-информация за изпълнението на план-сметката по чл.66 (в сила до 01.01.2020) от ЗМДТ за 2019
Приложение №6.2-Обяснителна записка по Приложение №6.1
Приложение №7-Разшифровка на §§ 31-00-Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ нето за отчетния период от 01.01.2019 до 31.12.2019
Приложение №8-Разшифровка на тарнсферни операции и субсидии за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019
Приложение №9-Справка за неусвоените средства от обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности,ТБО, туристически данък и концесии, налични по сметки към 31.12.2019
Приложение №10-Справка за поетите ангажименти по Общинския бюджет и Сметки за средствата от ЕС към 31.12.2019
Приложение №10.1-Справка за новите задължения за разходи по Общинския бюджет и Сметки за средтсвата от ЕС към 31.12.2019
Приложение №10.2-Справка за ангажиментите за разходи по сключени договори от общината, по чл.94,ал.3,т.2 във връзка с чл.98 от ЗДБ за 2019
Приложение №11-Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл.4,ал.1 и ал.6 от ЗОП в брой към 31.12.2019
Приложение №12-Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2019
Приложение №13-Справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2019
Приложение №14-Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2019, които са заложени в приетия график от Общински съвет-Пловдив
Приложение №15-Справка за размер на средствата за представителни разходи за кметове на общини и общински съвети за 2019
Приложение №16-Справка за определени плащания към бюджетни организации, отчитани по разходни и приходни параграфи на ЕБК на община Пловдив към 31.12.2019
Приложение №17-Баланс на община Пловдив към 31.12.2019
Приложение №18-Оборотна ведомост на община Пловдив към 31.12.2019
Приложение №19-Справка за оповестяване на счетоводната политика на община Пловдив за 2019
Приложение №20-Основни финансови показатели за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 на търговските дружества
Приложение №21-Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода на 2019-2021 на търговските дружества
Приложение №22-Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащите договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021 на търговските дружества
Приложение №23-Справка за разходите за лихви на наичислена основа по обсужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за периода 2019-2021
Приложение №24-Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019 и за активите и пасивите им към 31.12 на съответната година на търговските дружества
Приложение №25-Стойност и структура на собствения капитал за периода 01.01.2019 до 31.12.2019 на търговските дружества
Приложение №26-Вземания и налични парични средства за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 на търговските дружества
Приложение №27-Задължения,провизии и сходни задължения за период от 01.01.2019 до 31.12.2019 на търговските дружества
Приложение №28-Одитен доклад на сметна палата № 0400213419 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Пловдив за 2019
1.Решение на ОБС № 284, взето с протокол №15 от 17.08.19г., относно отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2018 година
Приложение № 1 – Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства към 31.12.2018 г.
Приложение № 2 – Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Приложение № 3 – Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Приложение № 3.1 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. (отчет)
Приложение № 3.2 – Справка за замразените обекти към 31.12.2018 г.
Приложение № 3.3- Справка за разходите по §§ 10-30
Приложение № 3.4 – Обяснителна записка към отчета на капиталовите разходи към 31.12.2018 г.
Приложение № 3.5 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2018 година от приходи по § 40-00 съгл.чл.127, ал.2 от ЗПФ
Приложение № 4 – Наличности в обслужващите банки
Приложение № 5 – Годишен доклад по дълга към 31.12.2018 г.
Приложение № 5.1 – Анализ за състоянието на дълга на община Пловдив към 31.12.2018г.
Приложение № 5.2 – Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции за година, по месеци
Приложение № 5.3 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и издадените от тях гаранции през 2018 г.
Приложение № 6 – Справка за планираните и фактическите постъпления и плащания от такса за битови отпадъци към 31.12.2018г.
Приложение № 6.1 – Справка – информация за изпълнението на план-сметката по чл.66 (в сила до 1.01.2022г.) от ЗМДТ за 2018 г.
Приложение № 6.2 – Обяснителна записка по Приложение № 6.1
Приложение № 7 – Разшифровка на §§ 31-00- Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ нето за отчетния период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Приложение № 8 – Разшифровка на трансферни операции и субсидии за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Приложение № 9 – Справка за неусвоените средства от обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности, ТБО, туристически данък и концесии, налични по сметки към 31.12.2018г.
Приложение № 10 – Справка за поетите ангажименти по Общинския бюджет и Сметки за средствата от ЕС към 31.12.2018 г.
Приложение № 11 – Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл.4, ал.1 и ал.6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 31.12.2018 г.
Приложение № 12 – Обяснителна записка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2018 г.
Приложение № 13 – Справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2018 г.
Приложение № 14 – Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2018 г., които са заложени в приетия график от Общински съвет – Пловдив
Приложение № 15 – Справка за размера на средствата за представителни разходи за кметовете на общините и общинските съвети за 2018 година
Приложение № 16 – Справка за определени плащания към бюджетни организации, отчитани по разходни и приходни параграфи на ЕБК на община Пловдив към 31.12.2018 г.
Приложение № 17 – Баланс на Община Пловдив към 31.12.2018 г.
Приложение № 18 – Оборотна ведомост на Община Пловдив към 31.12.2018 г.
Приложение № 19 – Справка за оповестяване на счетоводната политика на община Пловдив за 2018 година
Приложение № 20 – Основни финансови показатели за период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на търговските дружества
Приложение № 21 – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018-2020г на търговските дружества
Приложение № 22 – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2018–2020 г. на търговските дружества
Приложение № 23 – Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за перио
Приложение № 24 – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на търговските дружества
Приложение № 25 – Стойност и структура на собсвения капитал за период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на търговските дружества
Приложение № 26 – Вземания и налични парични средства за период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на търговските дружества
Приложение № 27 – Задължения, провизии и сходни задължения за период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на търговските дружества
Приложение № 28 – Одитен доклад на сметната палата № 0400212318 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Пловдив за 2018 г.

1,712 total views, no views today