Начало Категории Градоустройство и Строителство Административни услуги при Устройство на територията

Административни услуги при Устройство на територията

ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2.Актуален документ за собственост на поземления имот;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
6.Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7.Скица – предложение за ПУП или изменение;
8.Решение за промяна предназначение на ПИ / за ПИ с променено предназначение/;
9.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
10.Други документи свързани със заявлението;
11.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-01

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
100 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Скица – предложение за ПУП или изменение;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението;
10. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.
11. Задание за проектиране по чл.124 ал.7 от ЗУТ, подписано от възложителя и проектанта – 2 бр.;

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-02

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
До 1км – 100лв.
До 10км – 400лв.
Над 10км. – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2.Актуален документ за собственост на поземления имот;
3.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5.Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6.Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7.Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба № 4;
8.Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал
9.Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане;
10.Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12.Други документи свързани със заявлението;
13.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-03

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1дка – 300лв.
До 10дка – 400лв.
Над 10 дка – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 474; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал
9. Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане
10. Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване.
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/
12. Други документи свързани със заявлението
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-04

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1дка – 300лв.
До 10дка – 400лв.
Над 10 дка – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал;
9. Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане;
10. Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Други документи свързани със заявлението;
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-05

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1 дка – 400 лв.
До 10 дка – 500 лв.
Над 10 дка – 600 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинали;
9. Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане;
10. Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Други документи свързани със заявлението;
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-06

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаване то по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1дка – 600лв.
До 10дка – 700лв.
Над 10 дка – 800лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост; кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК –
Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба № 4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинали;
9. Заповед №……/………г. – оригинал – за допускане;
10. Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Други документи свързани със заявлението;
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-07

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1 дка – 300лв.
До 10 дка – 400лв.
Над 10 дка – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта, проектни идентификатори при необходимост; кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК –
Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал.
9. Заповед №……/………г. – за допускане;
10. Справка за картотекирана растителност /ако иматакава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Други документи свързани със заявлението;
13. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-08

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването по чл.128, ал.2 от ЗУТ и представено Решение за промяна предназначение на ПИ

ТАКСА
До 1 дка – 300лв.
До 10 дка – 400лв.
Над 10 дка – 500лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец-подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ/и/ за собственост на поземления имот – ……….бр.;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта, проектни идентификатори при необходимост, регистър на недвижимите имоти от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за изменение на ПУП – 1бр. оригинал и 1 бр. копие със съдържание по Наредба №4;
8. Становища на „В и К” ЕООД, „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. по чл.128 ал.6 от ЗУТ;
9. Заповед №………………./……….. за допускане – оригинал;
10. Справка за картотекираната растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Решение за промяна предназначението на ПИ
13. Други документи свързани със заявлението;
14. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-09

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването

ТАКСА
До 1 дка – 400лв.
До 10 дка – 600лв.
Над 10 дка – 700лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец – подава се от възложителя или от упълномощено за това лице;
2. Актуален документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта; проектни идентификатори при необходимост, кадастрален регистър на недвижимите имоти от СГКК –
Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Проект за ПУП – 1бр.оригинал и 1 бр.копие в обхват по Наредба №4;
8. Становища на „ВиК” ЕООД, , „Електроразпределение” Пловдив ЕАД, КАТ, Пътно управление, РИОСВ, РИОКОЗ и др. По чл.128 ал.6 от ЗУТ – оригинал;
9. Заповед №……/………г. – оригинал – допускане 10.Справка за картотекирана растителност /ако има такава/ и геодезическо заснемане, заверено от общинските служби по озеленяване;
11. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
12. Решение за промяна предназначението на ПИ;
13. Други документи свързани със заявлението;
14. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-10

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни за изпращане за съобщаване без внасяне в ЕСУТ;
30 дни за изпращане за съобщаване с внасяне в ЕСУТ и решение;
30 дни от приключване съобщаването

ТАКСА
До 1 дка – 600 лв.;
До 10 дка – 700 лв.;
Над 10 дка – 800 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение на „ОС”ЗГ Пловдив за промяна предназначението на ПИ;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението;
9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-11

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
80 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението;
9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-12

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
150 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ;
7. Скица-предложение за изменение на ПУП;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението;
10. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-13

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
150 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Оригинална скица с виза;
7. Решение за промяна предназначението на ПИ;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението;
10. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-14

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Удостоверение от съда на името на заявителя;
2. Документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-15

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-16

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
У-ние- 30 лв.
У-ние и писмо- 100 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Копие от документа, който желаете да се завери
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
6. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
7. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
9. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./;
10. Документ за платена такса за техн. адм. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-17

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
5лв. за документ

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.
9. Документ за платена адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-18

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
30 лв.  за текст

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив;
6. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.
9. Документ за платена адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-19

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
30 лв. + 25 лв. за всяка страница А-4 графика

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК – Пловдив;
5. Ситуационен план в М 1:5000 от СГКК – Пловдив
6. Решение за промяна предназначението на ПИ – за ПИ със сменено предназначение;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.
9. Квитанция за платена такса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-20

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Черно бяло копие формат до А-3 – 10лв.
Цветно копие формат до А-3 – 15лв.
Сканирано копие от план в/у магнитен носител – 25лв.
Хелиографно копие- 30лв.
Цветно копие от план върху хартия – 30лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост………..бр.;
2. Извлечение от ПУП;
3. Инвестиционен проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4;
4. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК Пловдив;
5. Ситуационен план в мащаб 1:5000 от СГКК Пловдив;
6. Скица с подземен кадастър;
7. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
8. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-21

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
До 40 м – 30лв.
До 500 м –30+0,4лв./м
До 1000 м – 200+0,2лв./м
Над 1000 м – 350+0,1лв./м
Без такса за обекти- общинска собственост

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост……..….бр.;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителя е юридическо лице;
3. Инвестиционни проекти по части: ВиК в обем и съдържание съгласно Наредба № 4;
4. Съгласувателни писма и договори с “ВиК” ЕООД, и др.;
5. Технически паспорт на сградата;
6. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК Пловдив;
7. Скица с подземен кадастър;
8. Извлечение от ПУП.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-22

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Без такса за обекти– общинска собственост
20% от сумата за одобряване на проекти, мин.100 лв.
50% от предвидената такса по общия ред чл.153 от ЗУТ, но не по-малко от 100 лв.
троен размер на стойността на разрешението за строеж

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ И ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Извлечение от ПУП;
2. Инвестиционен проект в части “Пътна”, “ВиК”, “Електро” и “Геодезия”, „Озеленяване”, „Телефонизация” в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 – 3 /три/ бр.;
3. Съгласуване на проекта с “ВиК” ЕООД, “Електроразпределение”-Пловдив, КАТ – “Пътно управление”;
4. Документ за собственост……………..бр.;
5. Скица с подземен кадастър;
6. Актуална скица с координати в мащаба на проекта от СГКК Пловдив.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-01-23

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 месец след решение на ЕСУТ

ТАКСА
1,5 лв./лин.м. , но не по-малко от 70 лв.
Без такса за обекти – общинска собственост

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 470; 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление от собствениците на поземления имот;
2. Актуален документ за собственост /удостоверение за наследници/;
3. Скица – предложение по чл.135 от ЗУТ.
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална, оригинал.
5. Ситуационен план.
6. Съдебно решение /ако ПУП се изработва по съдебно решение/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-01

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
30 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 474, 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
5. Други документи свързани със заявлението / копие от скица, ПУП и др./

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-02

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
30 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 474, 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална, оригинал
5. Ситуационен план
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-03

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
80 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 474, 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална, оригинал
5. Ситуационен план в М 1:5000
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-04

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
150 лв.
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 474, 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Скица от СГКК – Пловдив, актуална, оригинал;
5. Ситуационен план в М 1:5000;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-05

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
150 лв.
Скиците се таксуват отделно
Нанасяне на подземни проводи – 25 лв.
Презаверка – 5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 474, 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Скица от СГКК – Пловдив,актуална, оригинал
5. Ситуационен план в М 1:5000
6. Скица – оригинал;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението
9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга .

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-06

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни;
срок 30 дни за ПИ, попадащи в условията на чл.133, ал.6 от ЗУТ

ТАКСА
5 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 474, 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Актуален документ за собственост /удостоверение за наследници/;
2. Разрешение за изработване на подробен устройствен план;
3. Изработен подробен устройствен план /оригинал и копие/;
4. Схеми за включване на УПИ към мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
5. Нотариално заверено заявление при промяна на регулационната граница и при предложение за свързано ниско застрояване

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-07

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 месец след ЕСУТ

ТАКСА
в жилищни зони:
1УПИ – 100 лв. , n=брой УПИ- 100 лв. +n . 10 лв.
в промишлени зони:
1 УПИ – 150 лв. , n=брой УПИ- 100 лв. +n . 10 лв.
за разглеждане ПЗ, ПР или РУП – 60%

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІI
032/ 656 474, 032/ 656 480


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Квитанция за платена такса.

Черно бяло копие формат до А-3 – 10лв.
Цветно – формат А3 – 15 лв.
Сканирано копие от план върху магнитен носител -25 лв.
Хелиографно копие – 30 лв.
Цветно копие от план върху хартия – 30 лв.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-08

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
Черно бяло копие формат до А-3 – 10лв.
Цветно – формат А3 – 15 лв.
Сканирано копие от план върху магнитен носител – 25 лв.
Хелиографно копие – 30 лв.
Цветно копие от план върху хартия – 30 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост на поземления имот;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
5. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-09

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Само текст – 30 лв.
Текст + графика – 30лв. + 25лв. за всяка страница А-4

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 474, 032/ 656 480
032/ 656 489, 032/ 656 482


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1 .Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако собственика е юридическо лице;
3. Удостоверение от съда по дело №……………..;
4. Удостоверение за наследници – при необходимост.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-10

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
25 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 478, 032/ 656 489


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Трите имена и адрес на заявителя;
2. Трите имена на наследодателя;
3. Удостоверение за наследници, когато се иска възстановяване от наследник /наследници/ на починал собственик;
4. Точно наименование на плана, съхраняван в Община Пловдив съгласно чл.10 от ЗСПЗЗ /преди образуване на ТКЗС или ДЗИ / и планоснимачния № на имота, землище, местност;
5. Писмени доказателства за право на собственост /нотариален акт, протокол от съда и др. по смисъла на чл.12 ал.2 от ЗСПЗЗ/;
6. Ксерокопие от заявление в Поземлена комисия, заверено с мокър печат от което да е видно, че имотът е заявен /или Решение на ПК ако има постановено такова/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-11

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
-

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 478


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заповед на Кмета на Община Пловдив;
2. Трите имена на наследодателя;
3. Удостоверение за наследници, когато се иска възстановяване от наследник /наследници/ на починал собственик;
4. Точно наименование на плана, съхраняван в Община Пловдив съгласно чл.10 от ЗСПЗЗ /преди образуване на ТКЗС или ДЗИ / и планоснимачния № на имота, землище, местност;
5. Писмени доказателства за право на собственост /нотариален акт, протокол от съда и др. по смисъла на чл.12, ал.2 от ЗСПЗЗ/;
6. Ксерокопие от заявление в Поземлена комисия, заверено с мокър печат от което да е видно, че имотът е заявен /или Решение на ПК ако има постановено такова/

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-12

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни след влизане в сила на заповедта

ТАКСА
45 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 478


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Удостоверение от съда на името на заявителя /когато не е по искане на съда/;
2. Документ за собственост на поземления имот;
3. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
5. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
6. Други документи свързани със заявлението /копие от скица, ПУП и др./

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-13

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
Без такса – по искане на съда
Такса: 30 лв.-само текст
Текст + графика – 30лв. + 25лв. за всяка страница А-4

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” , Етаж VІІІ
032/ 656 474, 032/ 656 480, 032/ 656 489


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Съдебно удостоверение /при необходимост/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-14

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
20 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1 .Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако собственикът е юридическо лице;
3. Удостоверение от съда по дело №……………..;
4. Удостоверение за наследници – при необходимост.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-15

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
50 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 478, 032/ 656 489


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1 .Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако собственикът е юридическо лице;
3. Удостоверение от съда по дело №……………..;
4. Удостоверение за наследници – при необходимост

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-16

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
В графичен и цифров вид -70 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 478, 032/ 656 489


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1.Договор за проектиране.
2. Съдебно удостоверение /при необходимост/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-17

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
2 лв./кв. дм.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 481, 032/ 656 483


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец
2. Геодезическо заснемане – на хартиен и оптичен носител
3. Копие от строително разрешение
4. Копие от ситуация на одобрен инвестиционен проект
5. Копие от заверен протокол за строителна линия и ниво
6. Квитанция за платена такса

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-18

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
0,10 лв. на линеен метър, но не по-малко от 25 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 485


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление по образец
2. Оригинална скица
3. Квитанция за платена такса

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-19

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
25 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 485


ОТДЕЛ
„УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ – ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление по образец
2. Квитанция за платена такса

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-02-20

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
10лв. – черно-бяло копие А3
15 лв. – цветно копие А3
30лв. – за хелиографно копие на планов лист
20лв. – за копие от ППС в цифров вид на хартия А4
35лв. – за копие от ППС в цифров вид на хартия А3
6лв/ха – за копие от ППС в цифров вид на оптичен носител, но не по-малко от 60лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІ
032/ 656 485


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Скица – виза за обекта;
2. Инвестиционен проект в части “Пътна”, “ВиК”, “Електро” и “Геодезия”;
3. Съгласуване на проекта с “ВиК” ЕООД, “Електроразпределение”-Пловдив, КАТ – “Пътно управление”.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-01

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 месец след решение на ЕСУТ

ТАКСА
1.5 – лв./м линеен, но не по-малко от 70 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 472, 032/ 656 476


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Актуален документ за собственост;
2. Съгласие от останалите собственици в съсобственици на УПИ;
3. При етажна собственост съгласие на всички собственици непосредствени съседи на обекта при промяна на предназначението, общите части на сградата,
нова инсталация през обща част, – решение на общото събрание на собствениците;
4. Ситуационен план на имота.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-02

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
100 лв.-по общия ред

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 472, 032/ 656 476


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Скица виза;
2. Актуален документ за собственост;
3. Проект част архитектура – З бр.;
4. Геодезия – 3 бр. папки.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-Y

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
30% от цената на база РЗП –
1.00 лв. на кв.м. за жилищни сгради, мин.100лв., макс. 7500лв.
1.50 лв. на кв.м. за нежилищни сгради, мин 150лв., макс- 10000лв

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 472; 032/ 656 476


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1.Скица виза;
2. Актуален документ за собственост;
3.Три копия от проекта, който съдържа:
- част архитектура, конструктивна, необходимите проектни части на инсталациите,
- трасировъчен план и вертикална планировка, технологична част при производствена друга технология;
- разрешение от съответните експлоатационни предприятия и контролни органи;
4.Други документи.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-04

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
цената на база РЗП –
1.00 лв. на кв.м.за жилищни сгради, мин.100 лв., макс. 7500 лв.
1.50 лв. на м2 за нежилищни сгради, мин 150 лв., макс.- 10000 лв.
За преустройство и реконструкция – 75% от цените обр. на база РЗП
Обемноустр. проучване – 20% от цена на база РЗП
Площни обекти – 200 лв. + n.10

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 472; 032/ 656 476


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Актуален документ за собственост;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Скица от СГКК – Пловдив, актуална, оригинал;
4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
5. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-05

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
за допускане – 100 лв.;
за одобряване – 200 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж VІІІ
032/ 656 472; 032/ 656 476


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Копие от разрешението за строеж;
2. Две копия от съгласувания инвестиционен проект, с нанесени промени от проектанта, заверен от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и от лицето, извършило строителния надзор;
3. Документ за платена такса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-06

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
10% от стойността на цената за разглеждане, одобряване /съгласуване/ и процедиране на инвестиционни проекти архитектурни, конструктивни, инсталационни, но не по-малко от 100 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 450; 032/ 656 449; 032/ 656 451


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-07

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
-

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 450; 032/ 656 449; 032/ 656 451


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Искане за регистрация;
2. Окончателен доклад;
3. Документ за собственост;
4. Разрешение за строеж;
5. Протокол за строителна линия;
6. Заверена заповедна книга;
7. Договори за присъединяване;
8. Екзекутивни чертежи;
9. Актове обр.14 и обр. 15;
10. Писмо от Агенцията по кадастъра;
11. Документ за съответствието на вложените строителни материали.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-08

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7 дни

ТАКСА
Съгласно решение на ОбС- Пловдив
Приложение 11 от решение № 6, взето с протокол 1 от 22.01.2009 г.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 450; 032/ 656 449; 032/ 656 451


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Документ за платена такса.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-09

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
30 дни

ТАКСА
Документ – 5 лв.
На магнитен носител-5лв./дм.кв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 450; 032/ 656 449; 032/ 656 451


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документ за собственост;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата (ако собственика е юридическо лице);
3. Нотариално заверена декларация за периода на извършване на строежа;
4. Извадки от ситуационни планове до 1987 г., където строежът е нанесен;
5. Други доказателства за допустимост.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-10

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
0.40 лв. на кв.м. застроена площ

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Пл.”Централен” 1, Етаж ІV
032/ 656 450; 032/ 656 449; 032/ 656 451


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Разрешение за строеж №……………./……………….г. на Гл. архитект;
2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;
3. Констативен акт обр..3 за съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването;
4. Акт обр.14 за приемане на конструкцията – при завършен груб строеж;
5. Акт обр.7 за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-11

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
14 дни

ТАКСА
0.25 лв. на кв.м. застроена площ

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Районните администрации по местонахождение на строежа /кметствата/


ОТДЕЛ
„ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
1. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
2. Лиценз на строителната фирма;
3. Технически паспорт – 2 бр. на хартиен носител;
4. Технически паспорт – 1 бр. на магнитен носител;
5. Копие от разрешение за строеж.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Заявление 02-03-12

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
веднага

ТАКСА
10 лв.

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА.
Районните администрации по местонахождение на строежа /кметствата/

33,605 total views, 12 views today