Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ФАЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми на 21.09.2020г. е открита процедура за запознаване с проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив /ОУПО Пв/ – фаза предварителен проект и провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на изменение на ОУПО и на Екологичната оценка към него е Община Пловдив с адрес: гр. Пловдив, пл. “Стефан Стамболов“ №1. Лице за връзка: арх. Димитър Ахрянов – Гл. архитект, тел. за връзка: 032/656 476; 032/656 488; 032/656 484; по ЕО – 032/656 878 Дирекция Екология

Изменението на Общият устройствен план на община Пловдив се разработва от „БУЛПЛАН“ ООД, София с ръководител екип арх. Иван Делчев въз основа на Задание, одобрено с решение №281, взето с протокол №10 от 16.06.2016г. и решение № 292, взето с протокол № 16 от 14.09.2017 г. на Общински Съвет – Пловдив.

Органът, отговорен за одобряването на изменение на ОУПОПв е Общински съвет Пловдив. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Пловдив.

Изменението на ОУПОПв се разработва двуфазно и е с период на действие 25 години.

Главната цел на изменение на Общия устройствен план на общината е идентична на поставената в Общ устройствен план на Община Пловдив, приет с решение №375 , взето с протокол №5 от 05.09.2007г. на Общински Съвет Пловдив и Концепция на пространствено развитие на общината, приета с решение №281, взето с протокол №10 от 16.06.2016г. – да осигури устройствени условия за условия за по-нататъшното комплексно и устойчиво развитие и ефективно функциониране на общинската територия и за опазване на природното и културно наследство, като и да създадат основа за подобряване качеството на средите за обитаване, труд и отдих на жителите и гостите на община Пловдив.

Основните задачи, на които плана трябва да намери решение, са както следва:

• Създаване на устройствени условия за реализиране през следващите планови периоди на стратегическите документи по Закона за регионално развитие – регионален план за развитие на Южен централен район, областната стратегия и общинския план за развитие, както и секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо териториални нива като Районната устройствена схема на общините Пловдив, Марица, Родопи, Садово и Куклен и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Създаване на концептуална основа за междуобщинско сътрудничество за развитие на функционалните системи и активности.

• Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в градските и извънградски територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при осигуряване на максимален ефект при инвестирането и на баланс между обществени и частни интереси.

• Осигуряване на стратегия за планиране на територията на общината по начин, гарантиращ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и на културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.

• Параметриране на последваща актуализация на действащата устройствена планова основа, за привеждането й в съответствие с целите и приоритетите на регионалното развитие.

На територията на община Пловдив попадат няколко защитени зони от Натура 2000 – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – „Река Марица” код BG0000578; “Река Пясъчник“ код BG0000444, и за опазване на дивите птици – Марица Пловдив“ код BG 0002087; “Рибарници Пловдив” код BG0002016, поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони. С писмо №ОВОС-1483-8 от 29.07.2020г. на РИОСВ – Пловдив на доклада за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ на изменение на ОУПОПв е дадено положително становище.

Проектът на изменение на ОУПОПв подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 ал.1 от ЗУТ, което ще се състои в Заседателната зала на Общински Съвет – Пловдив , адрес: гр.Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ №20 по райони , както следва:

- Район Централен на 26.10.2020г. год. от 9.30 до 12.00 час

- Район Северен на 26.10.2020г. год. от 13.30 до 16.00 часа

- Район Западен на 27.10.2020г. год. от 9.30 до 12.00 часа

- Район Южен на 27.10.2020г. год. от 13.30 до 16.00 часа

- Район Източен на 28.10.2020г. год. от 9.30 до 12.00 часа

- Район Тракия на 28.10.2020г. год. от 13.30 до 16.00 часа

Проекта за Изменение на Общият устройствен план на Община Пловдив – фаза предварителен проект и Доклада за Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на интернет адрес: www.plovdiv.bg, Документация ОУП-фаза Предварителен проект и в сградата на Община Пловдив: гр.Пловдив, пл.“Централен“ №1 ет.12 , Заседателна зала, всеки работен ден от 14.00 до 16.30ч.

Становища по проект за изменение на ОУПОПв – фаза предварителен проект и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Пловдив, пл.“Централен“ №1 , Специализирано деловодства на Дирекция „УТ“ или на електронна поща: info@plovdiv.bg.

Лице за връзка по провеждане на консултациите по ЕО:

Еколог Пламен Станев, тел. 0889238972

Разяснения на място: Всеки четвъртък от 14.00 до 16.30ч в срока на консултацията

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по изменение на ОУП и ЕО е 17.00 часа на 21.10.2020г.

Обявление по чл.124б,ал.2 – ПУП-парцеларен план за линеен обект Уличен водопровод и канализация по общински път, местност Гуджуците

Обявление по чл.124б,ал.2 – част от кв. 35 – нов по плана на кв. Младежки хълм

Обявление по чл.129, ал.5-част от кв. 66 по плана на Старинна градска част

Обявление по чл.124б, ал.2-кв. 8-стар по плана на кв. ЮИЗ-III част, кв. 18 – нов по плана на СМФ-Юг

Обявление по чл.124б, ал.2 -кв. 518 по плана на Трета градска част

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв. 14 – нов, МФЗ Изток

Обявление по чл.124б, ал.2 – част от кв. 45 и 46 нови по плана на ЖП Марица -Север

Обявление по чл.129, ал.5 – част от кв. 14 – нов по плана на МФЗ Изток

Обявление по чл.129, ал.5 – част от кв. 40 – нов по плана на кв. Коматево

Обявление по чл.129, ал.5 -част от кв. 8 – нов по плана на ЖР Христо Смирненски ІІІ

Обявление по чл.124б, ал.2-кв. 15а по плана на Северна индустриална зона

Обявление по чл.124б, ал.2 – кв. 207 -по плана на  Втора градска част

Обявление по чл.124б, ал.2 -кв. 20 по плана на кв. Волга – Ген. Данаил Николаев

Обявление по чл.124б, ал.2 -кв.18 -нов по плана на  СМФ Юг

Обявление по чл.124б, ал.2 -кв.10 по плана на Югоизточна промишлена зона

Обявление по чл.124б,ал.2 – кв.125 по плана на Старинна градска част

Обявление по чл.124б,ал.2-част от кв. 12 по плана на ПУП-ПУР на кв. Христо Смирненски III

Обявление по чл.129, ал.5 – кв. 62-нов по плана на СМФЗ-юг, кв.12 по плана на ЮИЗ

Обявление по чл.124б, ал.2 – за част от кв. 4 по плана на кв. Хаджи Димитър

Обявление по чл.124б, ал.2 – за част от кв.3 по плана на ЮИПЗ

8,104 total views, 2 views today