Местна система за КАВ

КОНТРОЛ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В АТМОСФЕРНИЯ  ВЪЗДУХ – ПУНКТОВЕ С АВТОМАТИЧНО ПРОБОВЗЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

РИОСВ – Пловдив следи качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив в два пункта, които са част от Националната система за мониторинг на околната среда:

• Пункт – АИС “Каменица” – автоматичен, градски фонов.

• Пункт – АИС „ж.к. Тракия“ – автоматичен, транспортно – ориентиран.

Данните постъпват в реално време в Регионалната база данни за КАВ на РИОСВ-Пловдив (респективно, националната база данни за КАВ в ИАОС) и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от РИОСВ/ИАОС.

KAV (5)

Съгласно директивите на Европейската общност хармонизирани в българското законодателство Община Пловдив първа в нашата страна пристъпи през2002 г. към изграждането на  „Система за качество на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на Община Пловдив”.

Първа основна функция на Системата е мониторинг свързан с качеството на атмосферния въздух и метеорологичните показатели. Чрез интернет обмен, Системата обменя информация между своите 3 центъра (Общинска администрация, НИМХ-Пловдив, НИМХ-София) и РИОСВ- Пловдив. В резултат, всички налични данни от мониторинга на атмосферния въздух и метеорологичния показатели се концентрират в Системата в общинска администрация. Там информацията се архивира по съвременен начин (SQL база данни).

Информация относно състоянието на атмосферния въздух и метеорологични параметри на територията на Община Пловдив се оповестяват ежедневно пред обществеността чрез изградената система и WEB базиран информационен портал за мониторинг на околна среда. Данните за състоянието на атмосферния въздух постъпват в реално време в Регионалната база данни за КАВ на РИОСВ-Пловдив (респективно, националната база данни за КАВ в ИАОС) и в Община Пловдив, тук: http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/. Информация се предоставя и чрез електронно информационно табло пред сградата на общинска администрация на площад „Ст. Стамболов” .

Втора основна функция на Системата е моделирането. То се извършва въз основа на физичните закони описващи процесите в атмосферата, доведени чрез методите на математическата физика до комплекс от оперативно действащи софтуерни продукти. На база на постъпващата метеорологична информация и данни за емисиите, софтуера на системата моделира разпространението на замърсители в атмосферата и предоставя карти на замърсяванията причинени от тях. С направените разширения, включващи замърсяване от промишлени източници и битов сектор в рамките на града, както и включване на замърсяване от външни източници. Тя изготвя частичен експертен анализ на замърсяването. Всичко това се извършва в реално време, автоматично.

При превишаване на установените норми и/или алармения праг на серен диоксид е разработен Оперативен план, съгласно който Кмета на Община Пловдив предприема необходимите оперативни действия по оповестяване и предпазване на засегнатото население.

20,136 total views, no views today