Начало Категории Околна среда Въздух Национална автоматична система за контрол качеството на въздуха

Национална автоматична система за контрол качеството на въздуха

 • Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха се състои от 60 стационарни пункта, в т.ч. 30 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 14 автоматични измервателни станции (АИС), 5 ръчни пункта на НИМХ, 11 ДОАС системи.
 • Пунктовете за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) са разположени в 36 населени места.
 • Информацията за състоянието на атмосферния въздух от всички пунктове за мониторинг постъпва в централен диспечерски пункт в ИАОС – София.
 • На локално ниво информацията постъпва в регионални диспечерски пунктове, разположени в съответните РИОСВ.

Възможности на системата за контрол качеството на атмосферния въздух:

 • Определяне нивото на замърсяване на атмосферния въздух;
 • Определяне посоката на евентуалните източници на замърсяване на въздуха;
 • Прогнозиране качеството на атмосферния въздух на база на достоверна информация, събрана за дълъг период от време;
 • Предоставяне на компетентните органи на достоверна информация за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

Пределно допустими концентрации

 • Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез пределно допустими концентрации (ПДК) на вредните вещества в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1ч, 8ч, 24ч, 1 год.). Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека и околната среда.
 • ПДК на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух регламентирани от Наредба №12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.)
 • ПДК на сероводород, фенол, хлор, хлороводород, циановодород и фосген се регламентират от Наредба № 14/2002 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.

Данните постъпват в реално време в Регионалната база данни за КАВ на РИОСВ-Пловдив (респективно, националната база данни за КАВ в ИАОС) и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от РИОСВ/ИАОС.

Предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух на локално ниво

 • МОСВ е изготвило „Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели“, която регламентира реда и начините за предоставяне информация на населението при превишаване на установените с Наредба №12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.)
 •  Съгласно изискванията на инструкцията в случай на превишаване на установените алармени прагове и показатели, не по-късно от 60 минути от момента на отчитане на третата надпрагова средночасова концентрация на серен или азотен диоксид РИОСВ уведомяват обществеността.
 • Информацията, която се изпраща на ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване в случаите на превишаване на установените алармени прагове и показатели дава възможност за своевременно уведомяване на населението, а също така съдържа и информация за събитието, здравен риск и предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатите чувствителни групи от населението.

19,614 total views, no views today