Начало Категории Околна среда Въздух Норми за опазване на човешкото здраве, съгласно екологичното законодателство

Норми за опазване на човешкото здраве, съгласно екологичното законодателство

Норми за опазване на човешкото здраве, съгласно Приложения № 1, 2, 3, 4 на Наредба № 12 от 15. 07. 2010 г.за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.)
Норми за серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, ФПЧ, олово, бензен и въглероден оксид

Норма

Период на осредняване

Стойност

Допустимо отклонение

Дата, към която нормата трябва да бъде спазена

1

2

3

4

5

Серен диоксид
Средночасова норма за опазване на човешкото здраве 1 час 350 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една календарна година (КГ) 150 µg/m3 (43 %) 1.01.2005 г.
Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 24 часа 125 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти в рамките на една КГ) Няма 1.01.2005 г.
Норма за опазване на природните екосистеми (не се прилага в непосредствена близост до източниците) една календарна година и зима (от 1 октомври до 31 март) 20 µg/m3 Няма -
Азотен диоксид и азотни оксиди
Средночасова норма за опазване на човешкото здраве 1 час 200 µg/m3 NO2 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една КГ) 50 % на 19.07.1999 г., намалява линейно на 1.01.2001 г. и на всеки 12 месеца след това до достигане на 0 % към 1.01.2010 г. 1.01.2010 г.
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве една календарна година 40 µg/m3 NO2 50 % на 19.07.1999 г., намалява линейно на 1.01.2001 г. и на всеки 12 месеца след това до достигане на 0 % към 1.01.2010 г. 1.01.2010 г.
Норма за опазване на растителността (не се прилага в непосредствена близост до източниците) една календарна година 30 µg/m3 (NO+NO2) Няма -
Фини прахови частици (ФПЧ10)
Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 24 часа 50 µg/m3 ФПЧ10  (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една КГ) 50 % 1.01.2005 г.
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве една календарна година 40 µg/m3 ФПЧ10 20 % 1.01.2005 г.
Фини прахови частици (ФПЧ2,5)
Етап 1
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве една календарна година 25 µg/m3 ФПЧ2,5 20 % на 11.06.2008 г., намаляващи линейно на 1.01.2009 г. и на всеки 12 месеца след това, за да достигне 0 % към 1.01.2015 г. 1.01.2015 г.
Етап 2 (1)
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве една календарна година 20 µg/m3 ФПЧ2,5   1.01.2020 г.
Олово
Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве една календарна година 0,5 µg/m3 (100 %) 1.01.2005 г.
Бензен
Средногодишна норма за опазване на

човешкото здраве

една календарна година 5 µg/m3 5 µg/m3 (100 %) на 13.12.2000 г.,

намалява на 1.01.2006 г. и на всеки 12 месеца след това с 1 µg/m3 до достигане на 0 % към 1.01.2010 г.

1.01.2010 г.
Въглероден оксид
Норма за опазване на

човешкото здраве

максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието (2) 10 mg/m3 (60 %) 1.01.2005 г.

(1) Измерени през три последователни часа в пунктове за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в не по-малко от 100 km2 или целия район или агломерация, в зависимост от това коя от посочените територии е най-малка.

Приложение № 3 към чл. 5, 6, 7, чл. 18, ал. 1 и чл. 19, ал. 1

Норми за озон

І. Определения и изисквания за обобщаване на данните и статистическите параметри

1. АОТ40 (изразен в µg/m3.h) – представлява сумата от разликите между стойностите на средночасовите концентрации над 80 µg/m3 (=40 ppb) и 80 µg/m3 за определен период при използване само на стойностите, измерени за дадено денонощие на всеки час между 8 и 20 ч. централноевропейско време (ЦЕВ).

2. За проверка на валидността при обобщаването на данните и изчисляване на статистическите параметри се използват следните критерии:

Таблица 4

Параметър Изискван минимум валидни данни
Средночасова стойност 75 % (т.е. 45 минути)
8-часови стойности 75 % от стойностите (т.е. 6 часа)
Максимална 8-часова средна стойност в рамките на денонощието от почасовите текущи 8-часови стойности 75 % от почасовите текущи 8-часови средни стойности (т.е. 18 от 24-те възможни 8-часови средни стойности за деня)
АОТ40 90 % от едночасовите стойности за периода от време, предвиден за изчисляване стойността на АОТ40 (1)
Средногодишна стойност 75 % от средночасовите стойности за лятото (от април до септември) и за зимата (от януари до март и от октомври до декември), взети поотделно
Брой на превишенията и на максималните стойности за месец 90 % от максималните 8-часови средни стойности в рамките на денонощието (27 налични дневни стойности за един месец) 90 % от едночасовите стойности между 8 и 20 ч. ЦЕВ
Брой на превишенията и на максималните стойности за година Пет от шест месеца през летния сезон (от април до септември вкл.)

ІІ. Краткосрочни целеви норми (КЦН) и горни оценъчни прагове (ГОП)

Таблица 5

Норма

Период на осредняване

Стойност

Дата, към която КЦН следва да бъде спазена (1)

КЦН/ГОП за опазване на човешкото здраве Максимална 8-часова средна стойност в рамките на денонощието (2) 120 µg/m3, да не се превишава в повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период (3) 1.01.2010 г.
КЦН/ГОП за опазване на растителността АОТ40 (изчислен от средночасовите стойности) за периода от май до юли 18 000 µg/m3.h, осреднено за петгодишен период (3) 1.01.2010 г.

ІІІ. Дългосрочни целеви норми (ДЦН) и долни оценъчни прагове (ДОП)

Таблица 6

Норма

Период на осредняване

Стойност

Дата, към която ДЦН следва да бъде постигната

ДЦН/ДОП за опазване на човешкото здраве Максимална 8-часова средна стойност в рамките на денонощието 120 µg/m3 Не е определена
ДЦН/ДОП за опазване на растителността АОТ40 (изчислен от средночасовите стойности) за периода от май до юли вкл. 6000 µg/m3.h, осреднено за петгодишен период Не е определена

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1

Информационен и алармен праг за нивата на озон

Таблица 7

Праг

Период на осредняване

Стойност

Праг за информиране на населението (ПИН) 1 час 180 µg/m3
Праг за предупреждаване на населението (ППН) 1 час (1) 240 µg/m3

(1) За изпълнението на чл. 39, ал. 3 превишаването на прага трябва да се измерва или прогнозира в продължение на три последователни часа.

14,170 total views, no views today