Начало Категории Околна среда Въздух Норми за опазване на човешкото здраве, съгласно екологичното законодателство Мерки за предприемане при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители

Мерки за предприемане при превишаване на алармените концентрации на атмосферните замърсители

Министерството на околната среда и водите утвърждава „Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели“. При установено превишаване на алармения праг на серен диоксид или азотен диоксид РИОСВ – Пловдив изпраща на съответните ведомства, организации и средства за масово осведомяване  информация, съдържаща следните данни:

• дата и час на регистриране на превишението на пределно допустимата норма;
• прогноза относно очакваното изменение в нивото на замърсяване, причини за превишаването на пределно допустимите норми, засегнати географски области и времетраене на инцидента;
• чувствителни групи от населението;
• предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатите чувствителни групи от населението.

Алармен праг

Нивото на концентрация на даден атмосферен замърсител, при което съществува риск за здравето на хората при кратковременна експозиция, при което трябва да се предприемат спешни мерки се определя като алармен праг. Определени са следните алармени прагове:

• Алармен праг за серен диоксид: 500 mg/m, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в не по-малко от 100 km2или целия район или агломерация;
• Алармен праг за азотен диоксид: 400 mg/m3измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация;
• Алармен праг за озон: 240 mg/m3, определени като средна стойност за период от един час (средночасова стойност) измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация; .

При епизоди, в които се превишават алармените прагове следва да се предприемат следните мерки:

• да се избягват напрегнати физически дейности на открито. Ако са наложителни, се препоръчва те да се извършат рано сутрин или късно вечер, ако контролните органи са предупредили за по-слабо замърсяване на въздуха. Определени замърсители (озон) добиват много високи стойности през обедните и следобедните часове;
• учителите трябва да отменят физкултурни занимания като бягане, футбол, баскетбол, или друг спорт на открито със занимания без състезателен характер или такива в закрити помещения или в класните стаи;
• да продължи престоя вътре в помещенията до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците на стаите;
• да не се пуши и да се избягват помещения, в които пушенето е разрешено;
• да се избягва престоя в райони с интензивен автомобилен транспорт, където отпадните газове от транспорта са масивни, както и присъствие в работни помещения с допълнителна експозиция на аерозоли, прахове и други дразнещи вещества;
• да се ограничават дейности, които произвеждат дразнещи носа, очите и белите дробове вещества като готвене, чистене, упражняване на неподходящо хоби;
• болни от коронарна болест трябва да избягват физически натоварвания на открито в дни с алармени стойности на атмосферните замърсители поради риск от остра миокардна исхемия или инфаркт на миокарда;
• конкретни лечебни препарати за лечение на белодробни и сърдечно-съдови заболявания, свързани със замърсяването на въздуха, не съществуват.

11,284 total views, no views today