Екзотични и диви домашни любимци

stockvault-macaw137674Екзотичните и диви домашни любимци подлежат на задължителна регистрация

Ако искате да имате екзотични или диви домашни любимци е важно да знаете, че българското законодателство изисква задължителното им регистриране. Причината е, че по този начин се осигурява контрол върху отглежданите животни, което значително подпомага опазването им, дава възможност да се следят условията на отглеждане и в някои случаи осигурява безопасността на гражданите. Тази регистрация отговаря и на изискванията на CITES (Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна), известна още като Вашингтонска конвенция и българското законодателство.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие на регистрация подлежат животните от приложения А и Б на Регламент (ЕО) № 338/97, относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, независимо дали се касае за живи екземпляри или за части и производни от тях, включително ловни трофеи. Информация за видовете, включени в приложенията можете да намерите на сайта на МОСВ:
https://www.moew.government.bg/…/reglam…/Reg_1320-2014_BG.pdf

Важно е да се знае, че на регистрация не подлежат хранителни продукти, видове – предмет на Закона за лова и опазване на дивеча, цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми, дребни кожени изделия и риби.

Регистрацията се извършва от собственика. В срок до 15 дни от придобиването на екземпляр или 40 дни от получаване на поколение от неговите домашни любимци, той следва да подаде заявление в съответната Регионална инспекция по околна среда и води. Ако вашия домашен любимец не е от вид, чиято търговия е регулирана от Конвенцията за търговия със застрашени видове, но е диво животно, той също подлежи на регистрация – по Закона за защита на животните. По него са забранени за отглеждане от частни лица маймуни и животни от семейство „Котки“. В този случай срокът е 14 дни от придобиването на екземпляра, като собственикът отново следва да се свърже със съответната Регионална инспекция по околна среда и води.

И в двата случая регистрацията е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА и собствениците не дължат такси. Повече информация за документите, които се изискват може да получите, като се свържете с регионалната екологична инспекция: РИОСВ ПЛОВДИВ

http://plovdiv.riosv.com, бул. „Марица” №122, тел. 032/ 623 873, 032/ 628 994; 643 245

9,533 total views, 10 views today