Защитени територии


Автор на снимката: Минко Михайлов

Пловдив – най-старият от европейските градове е с древна история и богата култура. Той е вторият по големина град в България.

Територията на Община Пловдив обхваща площ от 101 981 дка, разположена в централната част на Горнотракийската низина по двата бряга на р. Марица. Пловдивското поле е класическа алувиална низина, формирана от р. Марица и нейните притоци. От северозапад се издигат възвишенията на Същинска и Сърнена Средна гора, на изток са Чирпанските възвишения. От юг полето е оградено от склона на Родопи, който е стръмен и висок – около1300 мнадморска височина (н.в.), прорязан от тесни долини на реките Въча, Стара река, Яденица, Чепинска и др. Община Пловдив се намира на160 мн.в., попада в обхвата на Тракийско-Странджанската природо-географска област, Горнотракийска подобласт.

Сред равнинния терен, върху който е изграден града се издигат шест котловинни възвишения – това са Пловдивските хълмове. Те са уникални геоморфоложки образования, които са основни средообразуващи фактори и символ на града – „Младежки хълм“ (Джендем тепе) -285,5 мн.в., „Хълм на Освободителите“ (Бунарджика)265 мн.в., „Данов хълм“ (Сахат тепе) -227 мн.в., Трихълмието (Тримонциум, състоящо се от Тексимтепе-195 мн.в., Джамбазтепе -212 мн.в. и Небеттепе -207 мн.в.), Марково тепе -189 мн.в. До XX век тепетата са седем, но през 30″те години Марково тепе е разрушено заради добива на павета от него.

Въпреки че, територията на Община Пловдив обхваща главно урбанизирана градска среда и прилежащи към нея терени, благоприятното географско положение на града, както и влиянието на долината на р. Марица, играеща ролята на фитоклиматичен път за проникване на средиземноморско и субсредиземноморско влияние определят наличието на уникални природни територии с богато биологично разнообразие.

На територията на Община Пловдив има четири защитени територии, обявени според Закона за защитените територии на обща площ от 845,560 дка.

•          Природна забележителност (ПЗ) „Младежки хълм“

•          ПЗ „Данов хълм“

•          ПЗ „Хълм на освободителите“

•          Защитена местност (ЗМ) „Нощувка на малък корморан“.

Пловдив е един от малкото градове в страната, в който има защитени територии в урбанизирана градска среда – трите хълма, обявени за природни забележителности.

КАТЕГОРИИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ

Категориите защитени територии в България, тяхното предназначение, режим на опазване и ползване, обявяване и управление се регламентират със Закона за защитените територии. Чрез него се цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство. Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.

Категориите защитени територии са:

•           резерват;

•          национален парк;

•          природна забележителност;

•          поддържан резерват;

•          природен парк;

•          защитена местност

Резерват е най-строгата категория защитена територия. Резерватите съхраняват уникални естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места; санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

Националните паркове са защитени територии, в чиито граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Управляват се с цел: поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и др.

Природните забележителности са характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата. Управляват с цел запазване на техните естествени особености.

В поддържаните резервати се съхраняват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. В тях се провеждат поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни дейности с цел възстановяване популации на растителни и животински видове и условията в местообитанията им. В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки; събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места;

Защитени местности са територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.

Природни паркове са защитени територии в границите на които може да има населени места, селищни образувания и курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които не замърсяват околната среда. За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.

38,010 total views, no views today