Защитена местност „Нощувка на малък корморан”


Автор на снимката: Минко Михайлов

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН – ПЛОВДИВ“ 

Местоположение

Защитената местност се намира по поречието на р. Марица в района на „моста на 6′™ км“ край гр. Пловдив, в близост до пътя Пловдив – Пазарджик.

Защитена местност „Нощувка на малък корморан-Пловдив“ е обявена през 2006 г. (Заповед №РД-644/05,09.2006 з. на МОСВ) с цел опазване местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на световно застрашения и защитен вид Малък Корморан (Phalacrocorax pygmeus). Защитената местност обхваща поречието на р. Марица в землищата на гр. Пловдив, общ. Пловдив, с. Костиево, общ. Марица и с. Оризарм, общ. Родопи с обща площ 820,907 дка. В Община Пловдив попадат 408,560 дка от защитената територия.

Биологично разнообразие 

Малкият Корморан (Phalacrocorax pygmeus) известен още като малка дяволица е един от трите вида корморани, срещащи се в България. На големина е колкото врана, с лъскаво чернокафяво оперение. Видът е тясно свързан с различни по характер водоеми като избягва само бързотечащи води. Гнезди колониално, обикновено гнездата му са разположени сред колониите от чапли и други водолюбиви птици. Гнездата могат да са разположени, както в тръстикови масиви, така и на дървета. Когато птиците не са безпокоени, от гнездата излитат по 3-4 малки. Малкият Корморан се храни с дребна риба и други дребни водни организми, включително и безгръбначни. В България освен през гнездовия период се среща и в периода на миграция и през зимата, когато е най-многоброен. С най-голяма численост са местата за зимуване край Черноморското крайбрежие, а зимната нощувка на вида в границите на защитената местност е най-голямата по поречието на р. Марица и за цялата Тракийска низина – 2 500 екземпляра (Иванов & Муравеев, 2002). Тук птиците могат да бъдат наблюдавани от края на септември, когато пристигат, до края на март – началото на април, когато отлитат към местата за гнездене. В района на защитената местност малкия корморан нощува по клоните на върбите, намиращи се под моста на р. Марица при „6-ти км“ на околовръстния път София – Смолян. През деня птиците прекарват разпръснати на малки групички по различни водоеми на значително разстояние от мястото на нощувката, като се хранят или почиват. Придвижват се отново към нощувката около два часа преди смрачаване и могат да бъдат наблюдавани в района на защитената местност малко преди стъмване. Птиците са силно консервативни по отношение на местата за нощуване и едни и същи нощувки при липса на безпокойство се използват много години, макар числеността в тях да се променя. Според Националната банка за орнитологични изследвания при БДЗП, 2002 г. числеността на малкия корморан в нощувката край Пловдив е намаляла наполовина в периода 1996 – 1999 г.

Малкият корморан е сред видовете, най-силно застрашени от окончателно изчезване, поради което видът е включен в списъка на Световно застрашените видове като „полузастрашен“ (Collar et ai., 1994). На европейско ниво е отнесен към категорията „уязвим“ (Tucker & Heath, 1994). Малкият корморан е включен в Приложение I (строго защитени видове на Директивата за птиците). Видът фигурира в Приложение II на Конвенцията за мигриращите видове и в Приложение II (строго защитен вид) на Бернската конвенция. Според българското законодателство е защитен за територията на страната вид (Приложение III на Закона за биологичното разнообразие). Факторите, които влияят негативно върху вида са пресушаване и влошаване качествата на влажните зони, бракониерски и планови изсичания на дървесната растителност в местообитанията на малкия корморан, безпокоене, пряко преследване и отстрел на птиците от бракониери и в рибовъдните стопанства. Ето защо още една форма за опазване на вида е териториалната защита на местообитанията му. Защитена местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив“ е обявена именно за опазване на най-голямата по поречието на р. Марица и за цялата Тракийска низина зимна нощувка на малък корморан.

Режим на защитената територия:

Режимът на защитената територия е определен от Закона за защитените територии и заповедта за обявяване, според тях в границите на защитената местност е забранено:

•   Изсичане и опожаряване на дървета.

• Добив на пясък и други инертни материали, с изключение на добив съгласно издадените до влизането на тази заповед в сила разрешителни от Басейнова дирекция за управление на водите – Източно беломорски район, Пловдив.

•   Ловуване.

• Строителство, с изключение на хидротехнически съоръжения за осигуряване проводимостта на реката, както и ремонт и поддръжка на съществуващата инфраструктура.

13,152 total views, no views today