ЗЗ „Марица-Пловдив“


Автор на снимката: Минко Михайлов

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „МАРИЦА – ПЛОВДИВ“

Защитена зона „Марица – Пловдив“ (BG 0002087) обхваща коритото на р. Марица в частта от с. Говедаре, обл. Пазарджик до гребния канал на Пловдив, заедно с крайречната дървесна и храстова растителност на обща площ от 1117,55 ха. Попада в области Пловдив и Пазарджик.

Зоната представлява важно местообитание за редица водоплаващи и водолюбиви птици и отговаря на изискванията на Директивата за птиците. Територията й постоянно се обитава от значителни количества от световно застрашения вид малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). Островите и пясъчните коси в реката, както и дървесната и храстова растителност по бреговете и са най-важното място по поречието на р. Марица за нощувка вида. Тук се намира най-голямата зимна нощувка на малкия корморан по поречието на р. Марица и за цялата Тракийска низина. В обхвата на защитената зона попада и площта на защитена местност „Нощувка на малък корморан – Пловдив“, Птиците пренощуват тук, а през деня се хранят във водоемите по поречието на реката и в низината.

Освен малкия корморан, предмет на опазване в границите на защитената зона са редица видове птици включени в Приложение I на Директивата за птиците – голяма бяла чапла (Egretta alba), черен щъркел (Ciconia nigra), поен лебед (Cygnus cygnus), земеродно рибарче (Alcedo atthis). Тук редовно се срещат и мигриращите птици малък гмурец (Tachybaptus ruficoilis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea cinerea), ням лебед (Cygnus olor), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), лятно бърне (Anas querquedula), голям ястреб (Accipiter gentiles), обикновен мишелов (Buteo buteo), керкенез (Falco iinnuncuius), калугерица (Vanellus vanellus), речна чайка (Lams ridibundus).

9,139 total views, no views today