Оповестяване на заявления и проекти

Обявление на Община Пловдив

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ, бр. 91/25.09.2002 г.) Ви уведомяваме, че започваме процедура по издаване на комплексно разрешително на Община Пловдив, площадка с. Цалапица, ЕИК 000471504, за изграждане и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение и Кричим – II етап, попадаща в т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС.

Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 27.03.2023 г. до 27.04.2023 г. в:

1. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.;
2. Сградата на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив, 4000 гр. Пловдив, ул. „Емил Де Лавеле“ № 9 от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:45 ч. до 17:00 ч.
Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до кмета на Община Пловдив и/или до изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на ИАОС по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Елена Найденова – главен експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив, тел: 032/656 878.

В периода от 27.03.2023 г. до 27.04.2023 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Пловдив.

Заявление

Обявление на Община Пловдив 

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор  „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, ЕИК: 115016602, за експлоатация на следната инсталация: „Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 330 MW за производство на енергия – производство на топлинна енергия“, изпълняваща дейност по т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС – „Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW“. Инсталацията се намира в гр. Пловдив – инсталация ТЕЦ „Пловдив – Север“.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълняващият правомощията на изпълнителен директор на ИАОС.

Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 16.12.2020 г. до 16.01.2021 г. в:

1. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.;
2. Сградата на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив, 4000 гр. Пловдив, ул. „Емил Де Лавеле“ № 9 от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:45 ч. до 17:00 ч.
Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до кмета на Община Пловдив и/или до изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на ИАОС по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Величка Влахова – и. д. директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Елена Найденова – главен експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив, тел: 032/656 878.

В периода от 16.12.2020 г. до 16.01.2021 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Пловдив.

Предоставяне на документация за обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, гр. Пловдив, инсталация ТЕЦ „Пловдив – Север“

Архив

1,002 total views, no views today