Планове и програми

Актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив(СКШ) e приета с Решение № 192, взето с Протокол №10 от 08.06.2017г. на Общински Съвет Пловдив. Целта на СКШ е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в нея. Съдържа текстова и графична информация за предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. С помощта на стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив са определени приоритетите за планиране на действията и е направена преценка за броят на хората, изложени на въздействието на шум.

Линк за сваляне (съдържа:)

  • Изчислителни файлове
  • Карнети и сравнителни резултати
  • Визуализации актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив
  • Разработка Актуализирана стратегическа карта за шум
  • Списък карти


78 total views, no views today