Излезли от употреба гуми (ИУГ)

„Излезли от употреба гуми” са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Тези гуми влизат в системата за управление на отпадъците и подлежат на оползотворяване, чрез материално рециклиране или получаване на енергия и само в краен случай се депонират.

За да се постигне устойчиво и екологосъобразно управление на излезлите от употреба гуми е необходимо създаването на ефективна и леснодостъпна система от площадки за събиране на тези отпадъци и чрез изграждането на мрежа от съоръжения за последващото оползотворяване, включително и рециклиране на ИУГ.

При смяна на автомобилните гуми гражданите на Община Пловдив могат да се освободят от Излезли от употреба гуми в автосервизите, извършили смяната. Те са задължени безплатно да приемат старите гуми от крайните потребители. 

Освен на тези места ИУГ могат да се предават и на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци на базата на ОП „Чистота” на ул. „Даме Груев” №64А. На тази площадка гражданите могат да предадат не повече от 6 бр. гуми наведнъж.

Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми.

За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

Изхвърлени до или в контейнерите за отпадъци в зелени площи и на нерегламентирани места излезлите от употреба автомобилни гуми замърсяват околната среда. Освен това могат да попаднат при лица, които да ги горят неправомерно. Изгарянето на гуми води до отделяне на токсични съединения, които не се разграждат бързо, пренасят се лесно по въздуха на големи разстояния и причиняват увреждания на природата и хората. В Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив е предвидена забрана за изхвърлянето на стари автомобилни гуми във или около съдовете за отпадъци, в зелени площи или на други места за обществено ползване, както и санкциите за нарушителите.

28,276 total views, no views today