Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

„Излезли от употреба моторни превозни средства“ са автомобилите, които са произведени от автопроизводителите и вече са използвани от своите собственици до края на техния полезен живот. Понастоящем приблизително 75 до 80% от излезлите от употреба МПС по отношение на теглото, главно металните фракции – както черни, така и цветни метали, се рециклират. Останалите 20 до 25% по тегло обаче, съдържащи главно разнородна смес от материали, каквито са пластмасите, гумата, стъклото, текстилните материи и т. н., все още се изхвърлят като отпадък.

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или центрове за разкомплектоване. ИУМПС могат да се съхраняват от собствениците им на имоти тяхна собственост до предаването им.

СЪГЛАСНО НАРЕДБА  НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИУМПС

• Са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване;
• Могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост или на съсобствени имоти до предаването им;
• Могат самостоятелно да го предадат на площадка за събиране и временно съхраняване или в център за разкомплектоване или да подадат декларация по образец в съответното кметство, която удостоверява желанието на собственика на МПС да го предаде.

Община Пловдив има сключен договор за сътрудничество с „Българска рециклираща компания” АД за организиране и управление на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Основните центрове за събиране и съхраняване, в които гражданите могат да си предадат излезлите от употреба моторни превозни средства се намират на адрес:

- гр. Пловдив, община Пловдив, Северна индустриална зона – II част, УПИ VII-771, складова и производствена дейност, кв. 6 по плана на града. (ул. „Георги Бенев” №4).

- ул. „Георги Бенев” №5

- Южна Индустриална зона – Пета част

- Северна индустриална зона, бул. Васил Левски 242

Гражданите могат да подават сигнали за изоставено ИУМПС в съответното районно кметство.

28,557 total views, no views today