Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

иумпс 

„Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи, в т.ч.:

* моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията

* моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н -32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

 

* изоставено регистрирано МПС.

 Рециклиране

Рециклирането трябва да се разглежда като ключов въпрос по време на целия жизнен цикъл на даден автомобил – от неговата първоначална концепция до края на жизнения цикъл. Понастоящем приблизително 75 до 80% от излезлите от употреба МПС се рециклират по отношение на теглото, главно металните фракции – както черни, така и цветни метали. Останалите 20 до 25% от теглото обаче, съдържащо главно разнородна смес от материали, каквито са пластмасите, гумата, стъклото, текстилни материи и т. н., все още се изхвърлят като отпадък.

 

Община Пловдив има сключен договор за сътрудничество с „Автоекопроджект” АД за организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства.  За повече информация: https://www.aep.bg/index.html

 

Възможности за предаване от граждани

Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или центрове за разкомплектоване. ИУМПС могат да се съхраняват от собствениците им на имоти тяхна собственост до предаването им.

Освен тези възможности, собствениците могат самостоятелно да подадат декларация по образец в съответното кметство, която удостоверява желанието на собственика на ИУМПС да го предаде.

Сигнали за излезли от употреба моторни превозни средства се подават в съответното районно кметство.

284 total views, 2 views today