Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

„Негодни за употреба батерии и акумулатори” са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.

Влияние върху околната среда:
Тежките метали се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми поради промяна на рН стойността.
Не допускайте електролита да попадане във водоемите, отходните води и почвата!

Община Пловдив има сключен договор за сътрудничество с „НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ” ЕАД за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. За повече информация: www.nordrecycling.eu

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци, може да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на един от специализираните пунктове за събирането им, като ги върнете в магазини, където има поставени контейнери или на посочените по-долу места.

Точки за разполагане на контейнери за разделно събиране на портативни батерии и акумулатори на територията на Община Пловдив

Район Организация Адрес
Централен Административна сграда на район „Централен“ ул. „Хр.Г.Данов“ №39
ДКЦ І пл. „Понеделник пазар“ № 5
ДКЦ ІІ бул.“ 6-ти септември“ № 110
Общински детски комплекс бул.“ 6-ти септември“ № 193
Административна сграда Площад „Централен“ № 1
СОУ „Св.П.Хилендарски“ ул. „Родопи“ № 48
СОУ „Цар Симеон Велики“ ул. „Лука Касъров“ № 13
Тракия Районна администрация бул. „Освобождение“ № 63
 5-то РУ на МВР бл. 16
Социално подпомагане бараките зад бл. 10
Клуб на пенсионера бл. 46
ДКЦ V бул. „Съединение“ №42
Южен Административна сграда на район Южен бул. „Македония“ № 73А
СОУ „Св. Константин-Кирил Философ“ ул. Георги Кондолов“ № 44 А
СОУ „Братя Миладинови“ ул. Тодор Александров“ № 14
ОУ „Яне Сандански“ ул. „Кичево“ № 2
ДКЦ VІІ ул. „Тодор Александров“ № 16
Западен Административна сграда на район Западен ул. „Вечерница“ № 1А
РЗИ – Пловдив ул. „Перущица“ № 1
Читалище „Н. Вапцаров“ ул.“Ел. Пелин“ № 2 кв. Прослав
Северен Административна сграда на район Северен бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ № 22А
Служба ГРАО, район Северен ул. „Вук Караджич“ № 26
ДКЦ ІІІ-Пловдив бул. „В.Левски“ № 144
МБАЛ „Пловдив“ бул. „България“ № 234
Трето РУ на МВР ул. „Брезовска“ № 33
Източен Пловдивски Инспекторат ул. „Лев Толстой” № 2
Административна сграда на район „Източен“ бул. „6-ти септември“ №274
Централа на Общ. Пловдив Община Пловдив пл. „Стефан Стамболов“ №1
Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ ул. „Емил Де Лавеле“ №9.

* Освен на посочените места всички граждани на Община Пловдив може да се възползват и от организираните кампании за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, които се осъществяват два пъти годишно в събирателен пункт на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД, от 09:00 до 17:00 часа.

- Първата кампания за 2021 г. щe се проведе в седмицата от 19 до 23 април. Втората кампания ще бъде от 22 до 26 ноември 2021 г.

18,744 total views, no views today