Начало Категории Околна среда Води Мониторинг Мониторинг на повърхностни води

Мониторинг на повърхностни води


Национална мрежа за контролен мониторинг.

Пунктът в началото на гр. Пловдив е докладван пред ЕК като един от 12-те пункта за контролен мониторинг (SR) на територията на ИБР, в които се извършва анализ на всички елементи за качество. Резултатите от този пункт са показателни за състоянието на водите от горната и средна част от водосбора на река Марица, особено за участъка от гр. Пазарджик до гр. Пловдив. В него се анализират следните показатели:

>          Биологични елементи

-              макрозообентос – 1 път годишно;

-              фитобентос – 1 път годишно;

-              макрофити – 1 път на 3 години;

-              риби – 1 път на 3 години.

>          Физико-химични елементи

-              основни показатели – 4 пъти годишно;

-              специфични замърсители – 4 пъти годишно;

-     приоритетни вещества – 12 пъти годишно.

^Хидроморфологични елементи

-     1 път на 6 години;

-     хидроложкки режим;

-     морфологични условия;

непрекъснатост на реката.

Автоматична мониторингова станция

При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на територията на ИБР са избрани представителни мониторингови пунктове за съответните речни басейни и типовете водни тела. На територията на Община Пловдив с решение на Общински съвет Пловдив е предоставен терен от 25 кв.м. в УПИ I – зеленина, кв. 561а, по плана на Пета градска част, гр. Пловдив за монтиране на Автоматична станция за мониторинг на води № PLO-01. За ситуирането й е издадено разрешение за поставяне от Кмета на район „Северен“. Процедурата е инициирана от  Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и съответно разрешителните режими са издадени в качеството й на собственик на станцията.

Антропогенен натиск върху повърхностните води

На територията на община Пловдив са разположени 4 пункта за мониторинг на повърхностни води от категория „река”. Извън територията на общината, но пряко свързан с дейността на ГПСОВ- Пловдив са разкрити още два мониторингови пункта на р.Марица.

Основният антропогенен натиск върху повърхностните води на територията на община Пловдив е свързан със заустване на отпадъчни води от различни обекти, чието местоположение е в границите на съседни общини.

В Река Марица се заустват води от Общински отводнителен канал и Отводнителен канал ГК2, преминаващи през землището на с. Бенковски и с. Радиново, община Марица, разположени на северния бряг на р. Марица и вливащи се в нея преди моста на околовръстно шосе (6-ти километър). Каналите се използват като събирателни колектори на отпадъчните води от редица големи промишлени предприятия, разположени на територията на няколко населени места в община Марица. В град Пловдив отпадъчните производствени води след пречистване в локални пречиствателни съоръжения са включени в градска канализация и се допречистват в ГПСОВ. Станцията е разположена на територия от 200 дка в югоизточната част на града.

ГПСОВ – Пловдив е изградена по схемата за механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води. Въведена е в експлоатация в края на 1984 г. Предстои реконструкция, модернизация и разширение на биологичното стъпало, на решетъчно стопанство и съоръженията за обезводняване на утайките

Честота за мониторинг

Планира се програмата за контролен мониторинг по чл. 8 на РДВ в периода на ПУРБ да се изпълнява с честота 1 път на 3 години (2 пъти за целия ПУРБ – през 2012 и 2015 г.). По този начин ще се получат подробни резултати в края на двете фази на ПУРБ Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ – крайния срок за прилагане на планираните мерки (2012 г.) и през последната година

на ПУРБ (2015 г.), когато трябва да се проследи постигнатият ефект върху състоянието на водните тела.

Подборът на показателите и честота на анализ в пунктовeте за контролен мониторинг е съобразена с изискванията на Приложение V на Рамковата директива за водите.

Програмата за контролен мониторинг за Източнобеломорски район е изготвена въз основа на Заповед № 715/02.08.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

Ежегодно се изготвя регионален Доклад за състоянието на водите в Източнобеломорски район от Басейнова Дирекция – ИБР

10,172 total views, no views today