Повърхностни водни тела


Водите във всичките им аспекти: повърхностни, подземни, питейни и отпадъчни са съществен фактор за постигане на балансирана, качествена и устойчива среда за обитаване, труд и отдих на населението.
Реките в поречията, на които е разположена територията от Община Пловдив са идентифицирани 3 типа води от категория „Река”, показани в Таблица .
Таблица: Реките в поречия, на които е разположена територията от Община Пловдив.

R13 Малки и средни равнинни реки с фин субстрат Река Пясъчник от яз. Пясъчник до устие и ГОК-3, Строево, Труд
R5 Полупланински реки Река Първенецка от вливане на река Пепелаша до устие
R12 Големи равнинни реки Река Марица от р.Въча до р. Чепеларска,ГК-2, 4,5 и 6 и Марковски колектор

11,622 total views, no views today