Подземни водни тела

На територията на Община Пловдив са разположени във водоносните слоеве кватернер и неоген-кватернер подземни водни тела с код BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина и с код BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район.

В рамките на общата цел на ПУРБ за подземните води и свързани с тях екосистеми е поставена стратегическата цел “добро състояние до 2015 г.”. За постигане на „добро състояние” на подземните води е необходимо постигане на „добро химично състояние” и „добро количествено състояние”.

Количествено състояние

Направения балансов анализ в ПУРБ показва, че в басейна на р.Марица всички подземни водни тела са в добро количествено състояние.

Значими замърсители по отношение на химичното състояние на подземните води за Община Пловдив са:

•  Нерегламентирани сметища;

•  Индустриални площадки;

•  Депата за отпадъци;

Химично състояние

Оценката на химичното състояние на подземните водни тела е дадена в две категории – добро и лошо.

“Не изхвърляйте строителни, битови, опасни и производствени отпадъци на нерегламентирани места.”

„ Пречиствателните съоръжения пазят екологичното равновесие“

В зависимост от мониторинг за качеството (химично състояние) са определени целите за постигане на „добро химично състояние” до 2015 г. и 2021 г.

8,549 total views, 6 views today