Начало Категории Околна среда Води Подземни води Подземни водни тела BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина

BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина

Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина

Първоначална характеристика

Причини

· · ·

Незащитен водоносен хоризонт, уязвим на повърхностни замърсявания, подхранване – от реки, валежи и поливни води.

Мярка

· · ·

Събиране и картиране на информация за нерегламентирани сметища и проучване на подземни води за тежки метали – Mn. Спазване на мерки и ограничения в учредените санитарно -охранителните зони.

„Подавайте сигнали за нерегламентирани сметища (изхвърлени строителни и битови отпадъци, вън от определените за това места) в съответната община или в РИОСВ, която предоставя тази информация на БД-Пловдив.“

-              Това е най-голямото по площ ПВТ в Източнобеломорски басейн, заема централните части на разглеждания район. Алувиалните (терасни и алувиални конуси) и пролувиални отложения са образувани от р. Марица и нейните притоци : Тополница, Луда Яна, Пясъчник, Стряма, Стара река, Въча, Чая.

-              Подземното водно тяло има площ от 2727 км2;

-              Тип на водоносния хоризонт – безнапорен;

-              Литоложки строеж на водоносния хоризонт – пясъци, глини, гравелити, валуни;

-              Средна дебелина на подземното водно тяло – 1 – 25 м;

-              Среден коефициент на филтрация – 75 м/ден.

-              Среден модул на подземния отток – 4,1 л/сек/км2.

ПВТ се подхранва от реките и деретата притоци на р. Марица, от инфилтриралите се валежи и поливни води, от карстовите води на южната оградна верига, които подземно се изливат в алувия.

Определен е мониторингов пункт BG3G000prOpМP122-ШК1-КЦМ -Пловдив, Община Пловдив.

Цел: Установяване съдържанието на манган под пределно допустимите стойности (ПС)

Населени места – гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Раковски, гр. Първомай и др. 
– 1 – 20 м
- Среден коефициент на филтрация – 75 м/ден

Срок за постигане на целта: 2021 г.

11,462 total views, 6 views today