BG3G00000NQ018

Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик -Пловдивския район

Първоначална характеристика

Мярка

· · ·

  • Събиране и картиране на информация за нерегламентирани сметища;
  • Проучване на подземни води за тежки метали – Mn;
  • Събиране на актуална информация за местоположението и текущото състоянието на складове за пестициди;
  •  Спазване на мерки и ограничения в учредените санитарно -охранителните зони.

„Подавайте сигнали за нерегламентирани сметища (изхвърлени строителни и битови отпадъци, вън от определените за това места) в съответната община или в РИОСВ, която предоставя тази информация на БД-Пловдив.“

-              Разкрива се на повърхността обикновено по периферията на Пазарджик -Пловдивското поле, де факто има повсеместно разпространение, заляга под кватернерните отложения, ПВТ е разположено в централната част на Източнобеломорски басейн.

-              Подземното водно тяло има площ от 3825 км2;

-              Тип на водоносния хоризонт – напорен;

-              Литоложки строеж на водоносния хоризонт – глини, песъкливи глини, глинести пясъци, чакъли, конгломерати, брекчи, брекчо – конгломерати, алевролити;

-              Средна дебелина на подземното водно тяло – 1 – 580 м;

-              Среден коефициент на филтрация – 75 м/ден.

-              Среден модул на подземния отток – 0,8 л/сек/км2.

Цел: Установяване съдържанието на манган под пределно допустимите стойности (ПС)

басейн. Населени места – гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Първомай, с. Борец, с. Православен, с. Гелеменово, с. Татарево, с. Мало Конаре , с. Брани поле и др.
алевролити
- Средна дебелина на ПВТ – 1 – 580 м
- Среден коефициент на филтрация – 75 м/ден

Срок за постигане на целта: 2021 г.

8,458 total views, no views today