Начало Категории Образование Общинска образователна програма (2020-2022)

Общинска образователна програма (2020-2022)

Образованието е една от най-висшите ценности на всяка една нация и върху развитието му оказват силно въздействие всички промени в икономически, социален, демографски и политически аспект. В тези условия целта на детските и учебните заведения е да създадат благоприятна среда и оптимални условия, в които да се развиват способностите на децата и учениците и да се изграждат уменията им за креативност и разрешаване на различни проблеми. Системата на предучилищното и училищното образование е поставена пред предизвикателството да осигури адекватно обучение на деца, чиито начин на мислене, поведение, предпочитания, очаквания и стил на учене са различни от утвърдените досега, свързани са с прилагането на нови методи и подходи на обучение. Настоящата програма е разработена в отговор на нуждата от промяна и реформи в образованието, и е резултат от проучване на състоянието, потребностите и очакванията от системата на предучилищното и училищно образование в община Пловдив. Документът ще послужи за планиране на задачите и ресурсите на общината и ключовите й партньори по отношение на образованието в града и ще бъде продължение на целенасочените усилия на местните власти за дългосрочно икономическо развитие на града и региона. Настоящата програма ще подобри качеството на учебно-възпитателния процес чрез въвеждането на информационните и комуникационните технологии и целенасоченото им и ефективно използване както от учителите, така и от учениците.
Програмата включва 8 подпрограми, свързани с реализирането на един от основните приоритети на община Пловдив в областта на образованието, а именно:

Осигуряване на допълнителни финансови средства, чрез бюджета на община Пловдив, за създаване на условия за качествено и ефективно образование, и превръщане на образователната среда в детската градина и училището в желана от децата и учениците територия.

I. ПОДПРОГРАМА „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И/ИЛИ РЕМОНТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАКИВА В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
Настоящата програма определя общата рамка на процедурата по кандидатстване и подбор за финансиране на общинските училища на територията на Община Пловдив за проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи спортни площадки.
Процедурата по кандидатстване и подбор за финансиране на общинските училища ще се определя ежегодно от правилата за кандидатстване, утвърдени със заповед на кмета.
Основната цел на програмата е изпълнение на задълженията на Община Пловдив, съгласно изискванията на наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.), както и постепенно и поетапно обновяване на съществуващите спортни площадки в общинските училища.

Очаквани резултати:
- Обезопасяване и сертифициране на всички спортни площадки в общинските училища на територията на Община Пловдив;
- Ремонтиране и обновяване на съществуващите спортни площадки към общинските училища, съгласно нормативните изисквания.
Необходимите средства за реализиране на програмата в периода 2020 – 2022 г. възлизат на обща стойност 1 400 000 лв., разпределени по години както следва:

За период

Лева

2020 година

400 000 лв.

2021 година

500 000 лв.

2022 година

500 000 лв.

II.ПОДПРОГРАМА „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И/ИЛИ РЕМОНТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАКИВА, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ“
Процедурата по кандидатстване и подбор за финансиране на общински детски градини се извършва при следните условия:

1. Всяка общинска детска градина, отговаряща на посочените критерии (утвърдени от кмета на Община Пловдив за всяка година поотделно), може да кандидатства за финансиране на една или няколко детски площадки, представяйки в отдел „Образование” необходимите документи (изрично посочени в отделен раздел на Правилата за кандидатстване и разпределяне на средствата).
2. Максималната сума за финансиране от страна на Община Пловдив е в размер на 70 %, но не повече от 4 200 лв. за една детска площадка и не повече от 8 000 лв. за една детска площадка за деца от специалните групи.
3. Броят на финансираните детски площадки в една детска градина, както и общият брой на всички одобрени за финансиране общински детски градини, зависи от броя на кандидатстващите.
4. Не се допуска финансиране на разходи, извършени преди датата на решението за
финансиране, взето от комисията.
5. Не могат да кандидатстват за финансиране общински детски градини, които:
– са включени в проект „Пловдив през 2014 – 2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020;
– са в процес на ново строителство.

Цели на програмата:

1. Изпълнение на задълженията на Община Пловдив, съгласно изискванията на наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.)
2. Постепенно и поетапно обновяване на съществуващите и изграждане на нови детски площадки в общинските детски градини;
3. Подпомагане на детските градини за сертифициране и обезопасяване на местата за отдих и игра на децата.

Очаквани резултати:

- Изграждане на необходимия брой детски площадки за всяка група в общинските детски градини;
- Обезопасяване и сертифициране на всички детски площадки към детските градини на територията на Община Пловдив;
- Ремонтиране и обновяване на съществуващите детски площадки към детските градини, съгласно нормативните изисквания.
- Необходимите средства за реализиране на програмата в периода 2020 – 2022 г. възлизат на обща стойност 600 000 лв., разпределени по години както следва:

За период

Лева

2020 година

200 000 лв.

2021 година

200 000 лв.

2022 година

200 000 лв.

III. ПОДПРОГРАМА „МОНТЕСОРИ“

Цел на програмата:

Осигуряване на устойчивост и условия за развитие на програмата за прилагане на методиката на Мария Монтесори в различни етапи от детското развитие и разширяване на обхвата й, съобразно потребностите и очакванията на общността.

Подцели:

• Развитие на образователно – възпитателната среда в детските ясли, детските градини и училища, прилагащи метода на Монтесори.
• Разширяване на обхвата на приложение на метода на Монтесори.
• Осигуряване на условия за квалификация на педагогическите и непедагогически специалисти, работещи в институциите, прилагащи метода на Монтесори чрез основните базови програми на НБУ и чрез краткосрочни програми за надграждане и усъвършенстване на знанията и компетенциите от други обучителни организации и ВУЗ.
• Осигуряване на професионална подкрепа на екипите, прилагащи метода на Монтесори.
• Развиване и разширяване на Монтесори общността в гр. Пловдив;
• Популяризиране на образователната програма за въведение на метода на Монтесори.
• Осигуряване на условия за стимулиране на специалистите, работещи в детските градини и ясли, прилагащи метода на Монтесори.
• Привличането на родителите като активни участници в образователно – възпитателния процес и повишаването на компетенциите им за прилагането на метода на Монтесори.

Дейности за постигане на целите:

1. Разширяване на обхвата на приложение на Монтесори педагогика в детските градини и училищата на община Пловдив – 2 или 3 общински детски градини, 2 училища с начален етап на основно образование и 3-4 групи за деца в яслена възраст в детски ясли и/или чрез преобразуването на групи в детски градини;
2. Осигуряване на дидактични материали и средства за подобряване на подготвената Монтесори среда – осигуряване на средства за базови и допълнителни дидактични материали и пособия.
3. Провеждане на квалификации на педагогическите и непедагогически специалисти, работещи в институциите, прилагащи метода на Монтесори чрез базови и надграждащи програми на НБУ и други обучителни организации и ВУЗ.
4. Осигуряване на професионална подкрепа чрез провеждането на супервизии на екипите, прилагащи метода на Монтесори чрез привличането на експерти от страната и чужбина.
5. Популяризиране на образователната програма за въведение на метода на Монтесори чрез:
- обмяна на опит в страната и чужбина, участия във форуми, конференции и др. събития, свързани с развитието на образователните политики;
- провеждане на местни инициативи – конференции, форуми, уъркшопове и др.
- разработване на материали, разпечатване и разпространение;
6. Дейности, насочени към привличането на родителите като активни участници в образователно – възпитателния процес и повишаването на компетенциите им за прилагането на метода на Монтесори с оглед повишаване на удовлетвореност от предоставяните услуги.
7. Разширяване на партньорската мрежа чрез провеждането на инициативи с международни и местни организации и професионалисти.
8. Стимулиране на специалистите, работещи в детските градини и ясли, прилагащи метода на Монтесори.
9. Разработване на Помагало за родителя.
10. Разработване на проект за иновации, съчетаващ ДОС и метода на Мария Монтесори и апробирането му в МОН.
11. Оценка на изпълнение на програмата.

Необходими средства:

За период

Лева

2020 година

280 000 лв.

2021 година

250 000 лв.

2022 година

250 000 лв.

IV. ПОДПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Цел:

Финансово подпомагане на училищата за закупуване на съвременни технологични средства, специализирано оборудване на кабинети, придобиване на програмни продукти и лицензи, което от своя страна допринася за осъвременяване и модернизиране методите на преподаване и за въвеждане в употреба на т. нар. „облачни“ технологии и платформи.

Ежегодно кандидатстването се осъществява при условията на утвърдени „Правила за кандидатстване и разпределяне на средствата за модернизация на учебния процес в общинските училища“. Определена със заповед на кмета комисия разглежда постъпилите искания и разпределя средствата по образователните институции. Важно условие за кандидатстването е участието със собствен финансов принос.

За период

Лева

2020 година

300 000 лв.

2021 година

300 000 лв.

2022 година

300 000 лв.

V. ПОДПРОГРАМА ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ УЧИТЕЛИ“

Планираните дейности в проект „Иновативни учители“ са в съответствие със ЗПУО и действащите държавни образователни стандарти. Поставените цели корелират пряко с приоритетите на Община Пловдив за осъществяване на равен достъп до качествено образование, както и за стимулиране на процесите на развитие на педагогическия капацитет в учебните заведения.
Проектът ще се изпълнява от Община Пловдив, съвместно със фондация „Световен образователен форум България“.

Целева група:

Учители, заместник-директори и директори на начални, основни и средни общински училища от Пловдив.

Целите на проекта са:

- Запознаване с добри европейски практики за средното образование;
- Осъществяване на обмен на добри педагогически практики – интерактивни методи на преподаване, иновации в класната стая, развиване на умения за 21 век.
- Менторство за стимулиране на преподаване чрез интерактивни методи и приобщаване на новоназначени учители, както и такива без стаж;
- Стимулиране на иновациите в учебните заведения в три тематични направления – кариерно ориентиране, партньорство с родители и мотивация за успех на учениците.

Планирани дейности:

- Тематични периодични срещи – осъществяване на менторство и обмен на добри практики между педагогическите специалисти от различни учебни заведения на територията на Община Пловдив.
- Годишна инициатива за популяризиране на добрите практики и подкрепа за прилагането на иновативни методи на работа в учебните заведения.

Тематичните периодични срещи ще включват обмен на добри практики и обучение на учителите как да въвеждат темите за кариерно ориентиране в зависимост от спецификата и възрастта на учениците, как да повишават мотивацията им за успех чрез иновативни методи на преподаване и обучение, как да партнират успешно с родителите. Ще се осъществява и периодично менторство на учителите. Реализираните добри практики ще бъдат представяни на годишни инициативи.
Дейностите са на модулен принцип и са структурирани в три тематични направления, както следва:
• Кариерно ориентиране – през 2020 г.
• Партньорство с родители – през 2021 г.
• Мотивация за успех на учениците – през 2022 г.

Очаквани резултати:

Като пряк резултат от реализирането на проекта се очаква:
- Да се подкрепят учебните заведения да обменят своите добри практики в областите кариерно ориентиране, партньорство с родители и мотивация за успех на учениците;
- Да се изгради професионална общност от преподаватели, които да обменят непрекъснато своя добър опит и да анализират своите професионални ситуации;
- Да се стимулира ранното професионално ориентиране, интегрирането на учениците и развитието на талантливите деца;
- Да се осъществи превенция на агресивните прояви чрез изграждане на позитивна култура на общуване и партньорство с родителите;
- Да се повиши мотивацията на учениците и качеството на образователния процес;
- За де развият уменията на учениците за успешна бъдеща реализация;
- Да се популяризират иновативните методи на работа, прилагани в учебните часове.

Критериите за ежегодно оценяване на постигнатия напредък са:

- Брой учители, включени в проекта;
- Брой ученици, включени в проекта индиректно чрез дейностите на своите преподаватели;
- Брой проведени часове с прилагане на иновативни методи на обучение;
- Степен на удовлетвореност /учители, родители/
- Степен на изпълнение на планираните дейности
- Брой популяризирани добри практики.

Необходимите средства за реализиране на дейностите по проект „Иновативни учители” на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България“ за период от 3 години са 90 000 лева, разпределени по години, както следва:

Необходими средства:

За период

Лева

2020 година

30 000 лв.

2021 година

30 000 лв.

2022 година

30 000 лв.

VI. ПОДПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Взимането на правилно решение за избора на професия е отговорно действие, за което е добре да бъде потърсена помощ от професионалист. Кариерата на всеки човек не е етап от развитието му, а дълъг процес, по време на който се натрупват знания, умения и опит. В последствие те са тези, които определят успеха и стандарта на живот. Кариерното консултиране има за цел да ориентира учениците предимно по отношение на собствените им качества и умения, навиците и способностите, които притежават.

Цели на програмата:

- Увеличаване на приема на ученици в професионални гимназии, преди всичко в дуално обучение;
- Осъществяване на ранна кариерна ориентация и мотивация на ученици от основни училища;
- Запознаване с техническите професии;
- Адаптиране на учебните програми на професионалните гимназии към бъдещите нужди на работодателите.
Задачи на отдел „Образование“ и на Община Пловдив:

- Да съдейства за реализирането на успешни партньорства между работодателите и професионалните гимназии;
- Да изготвя текущи прогнози за търсенето и предлагането на труд;
- Да съдейства за популяризирането на професиите чрез предоставяне на пълна информация на родители и ученици за обучението в професионалните гимназии;
- Да оказва помощ в решаването на административни и комуникационни проблеми;
- Да съдейства за вземането на информирани решения, свързани с план-приема в училищата;
- Да подпомага осъществяването на реформи в професионалните гимназии (модернизация на материалната база, квалификация на учители в съвременни бизнес условия, откриване на иновативни професионални гимназии в региона);

Дейности на програмата:

- Провеждане на информационни кампании за популяризиране на професиите и професионалните гимназии сред родители и ученици;
- Ефективно ранно и прогимназиално кариерно ориентиране сред ученици от VI и VII клас;
- Провеждане на курсове за кариерно ориентиране, практически насочени, игрови, формални и неформални образователни сесии;
- Мотивиране на ученици, преподаватели и родители;
- Ангажиране на работодатели, основни училища и професионални гимназии за осъществяването на успешно кариерно ориентиране;
- Посещения на производствени предприятия и провеждане на кариерна ориентация и мотивация на място;
- Разширяване на партньорската мрежа с включване и на други проявяващи интерес към програмата работодатели и основни училища, интегриране на различните индустрии в процеса на кариерно ориентиране;
- Повишаване капацитета на центъра за кариерно ориентиране, чрез обучение за поставяне, постигане на цели и водене на успешни и структурирани кариерни сесии.

Очаквани резултати:

- Увеличаване броя на учениците в професионалните гимназии, преди всичко в дуално обучение;
- Създадени индивидуални програми за обучение в професионалните гимназии, отговарящи на нуждите на бизнеса;
- Широк достъп за работодателите до професионалните гимназии;
- Добро сътрудничество между училищата и бизнеса;
- Успешно кариерно ориентиране на учениците.

Необходими средства:

За период

Лева

2020 година

60 000 лв.

2021 година

60 000 лв.

2022 година

60 000 лв.

VII. ПОДПРОГРАМА ЗА „ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

Основната цел на програмата е да бъде подпомагано повишаването на дигиталната компетентност на всички участници в сферата на образованието – учители, ученици и административен персонал. Всички учители и ученици в Пловдив да използват сигурни профили за електронното си общуване (в т.ч. учене). Училищата да създават и развиват иновативни образователни практики на ниво над учебните предмети и “класическото” преподаване, за да развиват нови умения у учители и ученици и да бъде повишен интересът на учениците към образователния процес.

Дейности:

- Създаване на акаунти (електронни профили) в облака на всеки ученик и учител, които да се използват по нов безопасен и полезен начин.
- Разширяване на внедряването на облачните технологии в административната работа в училищата и детските градини – споделяне на успешни практики.
- Подпомагане повишаването квалификацията на представителите на училищата, насочвайки усилията към създаването на нов тип учебно съдържание.
- Сертифициране на учителите с цел повишаване на дигиталните им компетентности.
- Подпомагане на общността на сертифицираните учители за съвместни действия и споделяне на добри практики.
- Подпомагане създаването, одобряването и разпространението на база от електронни уроци, създадени на базата на облачните технологии.
- Разширяване на обхвата на участниците в програмата чрез включване на детските градини в нея – на учители, директори, административен персонал и родителите.

Необходими средства:

За период

Лева

2020 година

60 000 лв.

2021 година

60 000 лв.

2022 година

60 000 лв.

VIII. ПОДПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО НА ДУАЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Законът за професионално образование и обучение регламентира организация на обучение чрез работа (дуална система на обучение), което е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, и се организира въз основа на партньорство между професионалната гимназия и един или няколко работодатели – чрез сключване на договор.
В професионалните гимназии обучението чрез работа (дуално обучение) се организира за ученици, навършили 16 години, в ХІ и ХІІ клас.
Ежегодно със заповед, началникът на Регионалното управление на образованието – Пловдив утвърждава държавен план-прием в VIII клас за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, средните училища и профилираните гимназии в област Пловдив.
Ръководството на Община Пловдив е ангажирано със създаването на предпоставки за развитие на професионалното образование. Освен по линия на подпомагане процеса на сътрудничество и координация между местното самоуправление, бизнеса и професионалното образование, община Пловдив търси възможности за стимулиране на обучението по търсените на пазара на труда професии.
Цели:

- Повишаване привлекателността и практическата приложимост на обучението, като се търси по-тясно обвързване на професионалното образование с икономическите приоритети на общината и потребностите на бизнеса.

Задачи:

- Съчетаване на теоретично и практическо обучение в действащи фирми и предприятия;
- Заплащане по време на обучението чрез работа в 11-ти и 12-ти клас;
- Трупане на опит в избраната сфера и изграждане на ценни работни навици;
- Работа наравно с опитни специалисти;
- Подготовка за пазара на труда, а учениците, показали най-добра постижения, имат възможност да продължат работа в конкретната фирма или предприятие.
- Повишаване на нивото и квалификацията на бъдещите специалисти.
- Предоставяне възможност на компаниите да създадат обучени млади кадри, готови да започнат работа.

Очаквани резултати:

- Увеличаване броя на учениците в дуално обучение на професионалните гимназии и постигане на професионално образование, задоволяващо потребностите на бизнеса от работна ръка.

Ръководството на община Пловдив намира за целесъобразно да бъде подпомагано формирането на дуални паралелки в държавните и общински професионални гимназии. Ежегодно за всяка дуална паралелка се отпускат средства в размер на 3 000 лв.

За период

Лева

2020 година

50 000 лв.

2021 година

50 000 лв.

2022 година

50 000 лв.

ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОСЕМТЕ ПОДПРОГРАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОДПРОГРАМАТА

СТОЙНОСТ В ЛЕВА

ПОДПРОГРАМА „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И/ИЛИ РЕМОНТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАКИВА В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

1 500 000 лв.

ПОДПРОГРАМА „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И/ИЛИ РЕМОНТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТАКИВА, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ“

600 000 лв.

ПОДПРОГРАМА „МОНТЕСОРИ“

780 000 лв.

ПОДПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

900 000 лв.

ПОДПРОГРАМА ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ УЧИТЕЛИ“

90 000 лв.

ПОДПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

180 000 лв.

ПОДПРОГРАМА ЗА „ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

180 000 лв.

ПОДПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО НА ДУАЛНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

150 000 лв.

ОБЩО:

4 380 000 лв

22,930 total views, 4 views today