Начало Категории Образование Общинска образователна програма (2017-2019)

Общинска образователна програма (2017-2019)

Образованието е една от най-висшите ценности на една нация и върху развитието му оказват силно въздействие всички промени в икономически, социален, демографски и политически аспект. Свидетели сме на значими промени, които настъпват в съвременния свят, характеризиращ се с нарастваща глобализация и комплексност, навлизане на нови информационни технологии, мултикултурно взаимодействие, екипност на различни нива и сфери. Ето защо е необходимо да насочим усилията си образованието да отговори по най – добър и адекватен начин на промените и съвременните изисквания.
Настоящата програма е разработена в отговор на нуждата от промяна и реформи в образованието, и е резултат от проучване на състоянието, потребностите и очакванията от системата на предучилищното и училищно образование в община Пловдив, при отчитане на програмите и стратегиите за развитието на образователните институции. Програмата е съобразена с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и произтичащите от него нормативни документи.
Същата включва 6 подпрограми, свързани с реализирането на един от основните приоритети на община Пловдив в областта на образованието, а именно:
Осигуряване на допълнителни финансови средства, чрез бюджета на община Пловдив, за създаване на условия за качествено и ефективно образование, и превръщане на образователната среда в детската градина и училището в желана от децата и учениците територия.

I. „Международна програма за развитие на IT индустрията“
Програмата е в изпълнение на сключен между Община Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“ Меморандум за сътрудничество № 16 ДГ 798/16.09.2016г. за реализиране на програмата и включва четиригодишно обучение на група студенти в специалност „Софтуерно инженерство“, професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Специалността е създадена с подкрепата на Община Пловдив и в съответствие с указанията на Association for Computing Machinery (ACM) и Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Computer Society, насоките на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“ (ИКТ Клъстер Пловдив) и отговаря на тенденциите на развитие и нуждите на софтуерния бизнес и подпомага по-бързата адаптация и реализация на завършващите специалисти на пазара на труда.
Обучението ще се осъществява от ПУ „Паисий Хилендарски“ на територията на висшето училище в редовна форма.
Формираната група студенти, стартирали обучението си през учебната 2016/2017 година, се състои от 31 души, от които 19 украински граждани от българска народност и 12 граждани на РБ.
Цели на програмата:
– Подобряване качеството и подпомагане развитието на българското висше образование в сферата на информационните технологии с въвеждане на обучение по иновативна за региона специалност в отговор на нарасналото търсене на трудовия пазар;
– утвърждаване позициите на Община Пловдив като водеща „IT дестинация“.
Задачи на програмата:
– Да осигури финансови средства, необходими за покриване на разходите за заплащане на такси за обучение, стипендии, настаняване в общежитие, преподаватели/лектори и други, на записаните да се обучават по специалността студенти;
– Да осигури задълбочена подготовка на студенти по информатика, информационни технологии и софтуерен инженеринг. Акцентира се върху всички процеси и етапи на софтуерното производство, и по-специално анализ, проектиране, разработване, внедряване и осигуряване на качество на софтуера;
– Община Пловдив да съдейства в осигуряването на фирми от IT сектора във връзка с провеждане на практиките по съответните учебни дисциплини.
Очаквани резултати:
– Проведено обучение на група студенти по специалност „Софтуерно инженерство“, професионално направление „Информатика и компютърни науки“ с придобита ОКС „бакалавър“, професионална квалификация „информатик“.
За учебната 2016/2017 година са осигурени 220 000 лв., приети с Решение № 382, взето с Протокол № 14 от 02.08.2016 г., на Общински съвет – Пловдив.

12,530 total views, 14 views today

Страница 1 от 3123