Начало Категории Образование Общинска образователна програма (2017-2019)

Общинска образователна програма (2017-2019)

Необходими средства:

За период Лева
2017/2018 година 220 000 лв.
2018/2019 година 220 000 лв.
2019/2020 година 220 000 лв.

II. „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи детски площадки в общинските детски градини“
Настоящата програма определя общата рамка на процедурата по кандидатстване и подбор за финансиране на общинските детски градини на територията на Община Пловдив за проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи детски площадки.
Процедурата по кандидатстване и подбор за финансиране на общински детски градини се извършва при следните условия:
1. Всяка общинска детска градина, отговаряща на посочените критерии (утвърдени от кмета на Община Пловдив за всяка година поотделноI), може да кандидатства за финансиране на една или няколко детски площадки, представяйки в отдел „Образование” необходимите документи (изрично посочени в отделен раздел на Правилата за кандидатстване и разпределяне на средствата).
2. Максималната сума за финансиране от страна на Община Пловдив е в размер на 70 %, но не повече от 4 200 лв. за една детска площадка.
3. Броят на финансираните детски площадки в една детска градина, както и общият брой на всички одобрени за финансиране общински детски градини, зависи от броя на кандидатстващите.
4. Не се допуска финансиране на разходи, извършени преди датата на решението за финансиране, взето от комисията.
5. Не могат да кандидатстват за финансиране общински детски градини, които:
– са включени в проект „Пловдив през 2014 – 2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020;
– са в процес на ново строителство.
Цели на програмата:
1. Изпълнение на задълженията на Община Пловдив, съгласно изискванията на наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.)
2. Постепенно и поетапно обновяване на съществуващите и изграждане на нови детски площадки в общинските детски градини;
3. Подпомагане на детските градини за сертифициране и обезопасяване на местата за отдих и игра на децата.

Очаквани резултати:
1. Изграждане на необходимия брой детски площадки за всяка група в общинските детски градини;
2. Обезопасяване и сертифициране на всички детски площадки към детските градини на територията на Община Пловдив;
3. Ремонтиране и обновяване на съществуващите детски площадки към детските градини, съгласно нормативните изисквания.

Необходимите средства за реализиране на програмата в периода 2017 – 2019 г. възлизат на обща стойност 600 000 лв., разпределени по години както следва:

За период Лева
2017 година 200 000 лв.
2018 година 200 000 лв.
2019 година 200 000 лв.

III. „Дигитализация на учебния процес“

Една от устойчивите световни тенденции в развитието на средствата за информатизация са така наречените „облачни“ технологии, прилагането на които ще позволи да се осигури мобилност, достъпност и актуалност на образователните и научни ресурси в образователните институции. Облачната среда ще позволи без допълнителни средства да се използват постоянно актуализирани компютърни инфраструктури, програмни средства и услуги. Съществено ще намалеят средствата за изграждане и поддръжка на локални инфраструктури, технологията ще позволи да се включат в образователния процес лични компютърни устройства на учени, педагози, обучаващите се и техните родители.
Въвеждане на платформите G-suite (Google приложения за образованието) и Office 365, които променят общуването между учители, ученици, ръководство и родители, водят до създаването на иновации в училището и влияят положително на учебния процес.
Цели
Въвеждане на информационни и комуникационни технологии в системата на училищното образование и целенасоченото им и ефективно използване от учителите и от учениците, с оглед повишаване на мотивацията на учениците за активно участие в образователния процес, респективно повишаване на качествотото на образование.

Дейности
1. Проучване и планиране – изучаване на нуждите и възможностите на училището; настройка на домейна и активиране на услугата.
2. Обучения на екипа и адаптиране на средата – формиране на експертен екип, провеждане на обучения на учителите, администрацията и ръководството, информиране на заинтересованите страни.
3. Въвеждане на инструментите – въвеждане в учебните и административните процеси на училището; осигуряване на поддръжка и последващи обучения, организиране на вътрешна квалификация.

Програмата е обвързана със Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)
Необходими средства:

За период Лева
2017 година 30 000 лв.
2018 година 30 000 лв.
2019 година 30 000 лв.

IV. „Иновативни училища“

Програмата „Иновативни училища” стартира в град Пловдив през 2015г., като в първия етап сe включиха осем учебни заведения: ОУ ”Райна Княгиня”, ОУ ”Яне Сандански”, ОУ ”Алеко Константинов”, СОУ ”Патриарх Евтимий”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Елин Пелин”, НУ ”П.Р.Славейков”. През 2016/2017 се включват още три училища: ОУ „Васил Петлешков”, ОУ „Захари Стоянов” и ОУ „Димитър Талев”.
Целевата група е съставена от членове на Световен образователен форум България, които са мотивирани да развият потенциала на педагогическия персонал, да подобрят резултатите на своите ученици и постигнат подобряване на качеството на образователния процес.
През 2015/2016г. бяха обучени 100 учители и 8 директори, които продължават за втора година участието си и отчитат позитивни промени в ежедневната си работа. Техните добри практики бяха представени на международна конференция в Пловдив през месец юни 2016г.
Програмата е структурирана в съответствие с приетите стандарти за иновативни училища към Закона за предучилищно и училищно образование.

Целите на програмата са:
• Да се подкрепят училищата да организират по нов или усъвършенстван начин организацията на обучение и учебната среда според своята специфика, така че да се ползват активно информационните технологии и всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния процес постоянно.
• Да се подобри пряко качеството на образование чрез иновативни методи на преподаване, техники и рефлективни практики като се изграждат допълнителни умения у учениците за общуване, презентиране и анализ, работа в екип, развиване на емоционалната интелигентност.
• да се изгради професионална общност от учители, които системно да обменят добри практики и анализират свои професионални ситуации.
• Да се стимулира гражданското възпитание, интегрирането на учениците и развитието на талантливите деца.
• Да се осъществи превенцията на агресивните прояви чрез изграждане на позитивна култура на общуване и личностна изява.

Очаквани резултати:
Като пряк резултат от прилаганите новаторски практики в рамките на проекта се очаква:
• Повишаване мотивацията на учениците и качеството на образователния процес,
• Развиване у учениците на умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група, както и да бъдат подготвени за успешната си реализация след 10-15 години във високо технологично общество.
• Подобряване психоклимата и условията на работа в учебното заведение,
• Изграждане на професионална общност от учители, които системно да работят за своята продължаваща квалификация и да обменят активно добри практики.
• Включване общо на 17 училища в проекта.
Дейностите за постигане на целите на програмата включват обучение на учителите как да разработват и въвеждат ежедневно иновативни моменти в обучението, мониторинг и наставничество, обратна връзка за постигнатите резултати. Учителите ще бъдат насочвани и подкрепяни в процеса на работа през учебната година. Реализираните добри практики ще бъдат презентирани на заключителни годишни инициативи, организирани от Световен образователен форум, ще бъдат популяризирани медиийно, както и на сайта на организацията. Предвижда се издаване на сборник в края на програмата, с описание на реализираните иновативни подходи и постигнати резултати. Дейностите се извършват от Световен образователен форум България, съвместно с оторизирани центрове за квалификация, институти и университети, след подписано споразумение.
Критериите за ежегодно оценяване на постигнатия напредък са:
– реализирани иновативни практики,
– брой учители, които прилагат иновативни методи в учебните часове,
– брой ученици, които се обучават по иновативни методи,
– брой проведени часове с прилагане на иновативни методи на обучение,
– степен на удовлетвореност /учители, ученици/,
– какво се промени с новите методи,
– как се чувстват учениците в училище, когато се прилагат иновативни методи, променя ли се тяхната мотивация и ангажираност,
– степен на изпълнение на планираните дейности и на финансовите ангажименти,
– брой популяризирани инициативи.
За да се постигне устойчивост на програмата е необходимо да се извършват планираните дейности по график и да се анализира тяхната ефективност чрез определените статистически показатели в продължение на три години.
Необходимите средства за реализиране на дейности по програма ”Иновативни училища” на Община Пловдив и фондация Световен образователен форум България за период от 3 години са 81 000 лева, разпределени по години, както следва:

За период Лева
2017 година 28 290 лв.
2018 година 25 860 лв.
2019 година 26 850 лв.

13,012 total views, 8 views today

Страница 2 от 3123