Реализирани проекти

56. Проект: „По-добър живот“, Район „Централен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 496 289,74лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Район „Централен“ – Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

Срок на изпълнение: 01.02.2016г. – 31.12.2017г.


57. Проект: „Качествена грижа – достоен живот“, Район „Западен“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”

Обща стойност на проекта: 464 953,12 лв.

Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Район „Западен“ – Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.

Срок на изпълнение: 01.02.2016г. – 31.12.2017г.


58 Проект: „Използване на мобилните технологии за подобряване на политиките за реформи в сферата на включването на групите в неравностойно положение в образованието - mRIDGE“ (№562113-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD)

Уеб-сайт: http://mridge.dipseil.net/

Финансираща програма/институция: “Еразъм+ “

Обща стойност на проекта: 589 514,00 евро (1 152 989,16 лв.)

Бюджет за Община Пловдив като партньор: 32 513,00 евро (63 589,90 лв.)

Партньори: ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, БългарияОбщина Пловдив – гр. Пловдив, България; Национален университет за дистанционно обучение (UNED) Испания; Институт за висше образование „Ravensbourne“ (RAVE) – Англия; Университет на Крайова (UCV) – Крайова, Румъния; Основно училище „Гео Милев”, град Садово, България; Средно специално училище за деца с увреден слух „Професор Д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив, България; Специално гимназиално училище „Св. Мина“ – Крайова, Румъния; Регионална индустриална асоциация – Смолян, България

Цели и очаквани резултати: Целта на Проекта е създаване на дигитални обучителни ресурси за мобилни устройства за подобряване на образователната интеграция на учащите се, които са в неравностойно положение в образователната система – групи в риск, чиито етно-културни характеристики, специални нужди или социално-икономически статус значително ограничават способността им за адекватно образование.

Срок на изпълнение: 01.11.2015 – 31.10.2017г.


59. Проект: № BG16М1ОР002-5.002-0011-C01 Проект: „Разработване на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“ и План за действие към същата за периода до 2023 г.“

Финансираща програма/институция: Процедура № BG16М1ОР002-5.002 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“.

Обща стойност на проекта: 93 544,81 лв.

Цели и очаквани резултати: Основната цел на проектното предложение на Община Пловдив е създаване на Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух и План за действие към същата с адекватни мерки и/или проекти, чрез изпълнението на които ще се достигне до установените норми за КАВ, както и запазване и поддържане на същите под допустимите норми за бъдещ период. Разработката ще бъде възложена на външен изпълнител, притежаващ експертния потенциал за извършване на следните дейностите:
- Оценка на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на КАВ в Община Пловдив;
- Набиране и анализ на необходимата допълнителна информация;
- Комплексна оценка на КАВ на територията на общината;
- Анализ на причините за превишаване на нормите на четирите замърсителя, а именно ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO2 и ПАВ;
- Анализ на вече прилаганите мерки за подобряване на КАВ, дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено за базовата 2016 г., вкл. анализ на резултатите от моделирането;
- Формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива;
- Прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на четирите замърсители за междинната и целевата (крайната) година въз основа на разработения сценарий за постигане на нормите;
- Количествени показатели за въздействие на бъдещите мерки и/или проекти върху нивата на замърсителите намаление на годишните емисии в резултат на приложената мярка;
- Прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на мерките от плана за действие.
Този програмен документ, който ще бъде разработен въз основа на настоящото проектно предложение, ще е определящ при вземане на управленски решения по отношение политиките по опазване на околната среда и опазване чистотата на атмосферния въздух. Следователно успешната реализация на проектното предложение и разработването на качествена програма ще допринесе индиректно за постигане на специфичната цел: намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количестата на описаните амърсители ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO2 и ПАВ. Чрез изпълнение на конкретни, комплексни и ефективни мерки за намаляване замърсяването на въздуха по четирите замърсители ще се осигури здравословна среда за населението на територията на общината.

Срок на изпълнение: 15.05.2017 г. – 14.08.2018 г.


60. Проект: „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, Община Пловдив

Финансираща програма/институция: ОП “Добро управление”

Обща стойност на проекта: 499 731,00лв.

Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е да се осигури ефективното функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив и да се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове. Ролята на областния информационен център – Пловдив е да популяризира ролята на ЕС и да информира за възможностите за финансиране по програми; да осигурява прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите и да поддържа вече изграденото обществено доверие и подкрепа към Споразумението за партньорство и програмите.

Срок на изпълнение: 13.12.2015г. – 31.12.2018г.

404 total views, no views today

Страница 12 от 14« Първа...1011121314