Реализирани проекти

6. Проект: „Ти решаваш – ние помагаме“

(Община Пловдив е водеща организация по проекта с партньор НПО „Филипополис Стади“ гр. Пловдив)

Финансираща програма/институция: Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Обща стойност на проекта: 34 685,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Повишаване информираността, заинтересоваността и участието на деца от етническите малцинства в сферата на образованието и намаляване и предотвратяване отпадането им от училище. Целевата група на проекта са ученици на възрастта от 14 -16 години (7-8 клас).

Срок на изпълнение: /10.2011 – 07.2012 г./


7. Проект: Our Strategy´20 – Нашата Стратегия 20

(Община Пловдив е партньор по проекта с водещ партньор община Атарфе, Испания и партньори от Полша, Италия, Гърция, Португалия, Германия, Румъния,  и Великобритания)

Финансираща програма/институция: Програма „Европа за гражданите“

Обща стойност на проекта: 51 965,09 лв.

Цели и очаквани резултати: Действията са насочени към етническите малцинства в селските райони, към насърчаване на дебат и размисъл върху съществуващите политики в Европа, по-конкретно Стратегията за 2020 г., към доближаването им до целите и насоките, укрепване на активното гражданство в тяхната общност. Чрез този проект, етническите малцинства са поканени да изразят своя глас, да предложи конкретни инициативи и препоръки за тази наскоро одобрена стратегия, и да идентифицират основните пропуски и нужди, свързани с ЕС.

Срок на изпълнение: /01.07.2012 – 31.12.2012 г./


8. Проект: Тематична мрежа „Устойчиви пазари в градовете”

(Община Пловдив е партньор по проекта с водеща организация град Барселона)

Финансираща програма/институция: програма URBACT

Обща стойност на проекта: 9 750,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Създаване на по-устойчиви градове чрез пазарите. Разработване на план за действие за развитие на градските пазари във връзка с подобряване условията на живот в местните общности, стимулиране на икономически растеж и създаване на работни места.

Срок на изпълнение: Май – Октомври 2012 г.


9. Проект: „SORCER” („Стимулиране на добиването на резултати в общините във връзка с енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия”).

Обща стойност на проекта: 34 227,03 лв.

Цели и очаквани резултати: Общата цел на проекта е създаване на модел за изграждане на енергийно – ефективни жилища с максимална употреба на възобновяема енергия н два града – Хилерод, Дания и Апелдоорн, Холандия.

Срок на изпълнение: 01.05.2007 г. – 31.10.2013 г.


10. Проект: „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално Развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” – “Подкрепа на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Обща стойност на проекта: 849 891,00 лв.

Цели и очаквани резултати: Определяне зони за въздействие, в рамките на град Пловдив, целящи трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло;

Разработване на Интегриран план за градско развитие (ИПГР) за съответните зони, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.

Срок на изпълнение: /23.06.2011  – 23.12.2013 г./

31,808 total views, 32 views today

Страница 2 от 1412345...10...Последна »