Проект „Приеми ме 2015”

Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът „Приеми ме 2015″ е изпълняван от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България. Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, той стартира на 1 декември 2015 г., реализацията му ще продължи до 31 март 2018 г.
Проектът „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда приключилия в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“. Целта на новия проект е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата „Приемна грижа“ и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
Към проекта „Приеми ме 2015“ е сформиран Консултативен експертен съвет (КЕС). В неговата дейност са ангажирани представители на централната, местната власт и гражданското общество (Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в Република България, УНИЦЕФ България, Национална мрежа за децата, Национална асоциация за приемна грижа). Критерии за избор на конкретните неправителствени организации са стратегическите приоритети в дейностите им: иницииране и активно участие в реализирането на политики на местно и национално ниво, насочени към деинституционализацията на деца и развитие на ефективна заместваща семейна грижа за деца в риск.
Основната дейност на КЕС е да подпомага планирането, изпълнението и наблюдението на проекта в съответствие с държавната политика в областта на приемната грижа и с добрите европейски практики. По този начин Съветът е иновативна форма на междуинституционално взаимодействие, като неправителствените организации пряко участват в изпълнението и в контрола на социалната политика на национално ниво.
КЕС изготви анализ на потребностите от развиването на приемна грижа на общинско, областно и национално ниво и въз основа на този анализ разработи План за развитие на социалната услуга „Приемна грижа” в страната, който се актуализира периодично.
В изпълнение на този план бе реализиран последващ преглед на общините ¬ и от 1 ноември 2016 г. стартира втори етап на проекта, с отворен вход за включване и на нови партньори, като водещ критерий за участие е идентифицираната необходимост от предоставяне и развитие на приемната грижа.

В случай, че желаете да посетите информационна среща, може да се свържете с Областния екип по приемна грижа – Пловдив.
Адрес на екипа към Община Пловдив: гр. Пловдив, ул. „Георги С. Раковски“ № 13, ет.2 / вход откъм ул. „Петко Д. Петков” /; тел.: 032/633053; e- mail: [email protected].

Въпросник, който да попълните в дома си, за да ви помогне да решите дали приемничеството е за вас

Заявление за включване в Проект „Приеми ме 2015“

162 total views, no views today