ОССК

АЕРОБИКА
1. СК „Аеробика-АМД” /аеробика/
БАДМИНТОН
2. СК бадминтон „Тракия”
БАСКЕТБОЛ
3. БК „Академик”-мъже /баскетбол/
4. БК „Марица – Кършиака” /баскетбол/
5. БК „Академик”-жени /баскетбол/
БОКС
6. СБК”Ботев” /бокс/
7. СБК „Локомотив” /бокс/
8. БСК „Юнайтед спортс-Пловдив”
БОРБА
9. СКБ „Локомотив” /борба/
10. АСКБ „Тракиец” /борба/
11. СК „Атлетик” /борба и сумо/
БРИДЖ
12. БК „Академик” /бридж/
ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
13. СКВТ „Марица” /вдигане тежести/
14. СКВТ „Марица-Олимп” /вдигане тежести/
ВОЛЕЙБОЛ
15. ВК „Локомотив”-мъже /волейбол/
16. ВК „Марица”-жени /волейбол/
17. ВК „Виктория Волей”-мъже /волейбол/
ГРЕБАНЕ
18. АГК „Тракия” /гребане/
19. СКГ „Хеброс” /гребане/
20. СКГ „Черпоков” /гребане/
ДЖУДО
21. СК „Арена-спорт” /джудо/
22. СК „Нола” /джудо/
23. СК „Сатурн” /джудо, джу джицу/
КАНУ-КАЯК
24. СККК „Тракия” /кану каяк/
25. СККК „Чипилски” /кану каяк/
КАРАТЕ
26. Армейски спортен Карате клуб „Тракия” /карате/
27. Спортен клуб „Ронин”
28. Спортен клуб „Топфайтърс”-бойни изкуства -кик бокс
КОЛОЕЗДЕНЕ
29. Пловдивско колоездачно дружество „Цар Симеон” /колоездене/
ЛЕКА АТЛЕТИКА
30. АЛСК „Тракия-96” /лека атлетика/
31. СКЛА „Локомотив” /лека атлетика/
32. СКЛА „Локомотив 2004” /лека атлетика/
33. СКЛАТ „Тракия-Пловдив” /лека атлетика и тенис/
34. СКЛА „Пранджева” /лека атлетика/
МВР и ПОЖАРНА
35. СК „МВР-Пловдив”
36. СК ППС „160”
ПЛУВАНЕ
37. ЖПК „Младост 91” /плуване/
РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТ
38. ОРСК /работнически спорт/
СПОРТНА ГИМНАСТИКА
39. ГК „Тракийски юнак” /спортна гимнастика/
40. ГК „Йовчев-Дунев” /спортна гимнастика/
41. ГК „Спартак” /спортна гимнастика/
СПОРТНА СТРЕЛБА
42. АКСС „Тракия” /спортна стрелба/
СТУДЕНСТКИ СПОРТ
43. Студентски спортен клуб „Академик”
СПОРТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
44. Спортен клуб на инвалида „Траки”
45. Спортен клуб на глухите
46. ОСК „Сляпо-глухи”- МАРИЦА
ТАЕКУОН ДО
47. Армейски спортен Таекуон-до клуб „Тракия” /таекуон-до/
ТЕНИС НА КОРТ
48. ТК „Локомотив” /тенис на корт/
49. ТК „Албена” /тенис на корт/
50. ТК „Локо 98” /тенис на корт/
51. ТК „Академик” /тенис на корт/
ТЕНИС НА МАСА
52. СКТМ „Машстрой-Марица Фест” /тенис на маса/
УШУ
53. ЦБИ „Пътят” /спортно ушу, кунгфу/
ФЕХТОВКА
54. СКФ „Тракия” /фехтовка/
55. ССКФ „Пловдив БГ”
56. СКФ „Ангели”
ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
57. СКХГ „Тракия” /художествена гимнастика/
58. СКХГ „Тракия-Елит” /художествена гимнастика/
59. СКХГ „Брилянт” /художествена гимнастика/
60. СКХГ „Вива”/художествена гимнастика/
ШАХМАТ
61. СКШ „Локомотив” /шахмат/
62. СКШ „Локомотив 2000” /шахмат/
63. СКШ „Марица” /шахмат/
64. СКШ „Спартак” /шахмат/
65. СКШ „Пловдив”/шахмат/
66. СКШ „Тракия” /шахмат/

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ – ГР. ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СПОРТНИТЕ KЛУБОВЕ – ГР. ПЛОВДИВ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият Правилник урежда въпросите по организацията и дейността на Сдружението ОССК.

Чл.1. Сдружението ОССК е сдружение с нестопанска цел, в което членуват спортни клубове, организации и юридически лица, работещи за развитието на спорта в гр. Пловдив.

Чл.2. Пълното наименование на Сдружението е Общински Съвет на Спортните Клубове – ОССК.

Чл.З. Седалището на ОССК е в гр. Пловдив, 4000 ул. „Александър Батемберг“ № 27.

Чл.4. ОССК е самостоятелно юридическо лице с обособено имущество и с права и задължения произтичащи от законите па страната, Уставът на Сдружението и този Правилник.

основни цели и задачи

Чл.5./1/ Основна цел на ОССК е да подпомага дейността на своите членове за развитието на спорта в гр. Пловдив.

/2/ Да координира дейността между спортните клубове и организации от една страна и институциите от друга.

/3/ ОССК взаимодейства с местната и държавна власт, с БСФ, АМС, БОК, със сродни български и чуждестранни спортни организации, както и с други институции за постигане целите на сдружението и за неговото утвърждаване и развитие.

/4/ Активно и непосредствено подпомага СУ „Васил Левски“, ОП „Пловдивспорт“ с оглед важността на тези институции за развитието на спорта в града.

/5/ Пряко подпомага Община Пловдив и Общинския съвет при формиране на Общинската спортна политика и реализирането й.

/6/ Изготвя всички предложения касаещи спорта и вливащи за решаване в Общинския съвет.

/7/ Води на отчет Общинската материална спортна база и я предоставя за ползване на спортните клубове.

/8/На договорна основа с Общината осигурява финансовото подпомагане на спортните клубове на базата на приети критерии за постигнати резултати.

/9/ Изготвя и реализира цялостният общоградски и международен спортен календар.

/10/ Прави предложения за удостояване с отличия на спортисти и деятели, постигнали значителни резултати.

/11/ Информационно подпомага членовете на ОССК за новости в нормативната и правна уредба, касаеща дейността им.

/12/ Удостоява и награждава изтъкнати спортисти и деятели.

/13/ Социално подпомага изтъкнати спортисти и дейци в неравностойно положение.

ЧЛЕНСТВО

Чл.6. Членството на ОССК е доброволно, без ограничение по отношение на етническа, религиозна, политическа или друга принадлежност.

КЛУБОВЕ И СДРУЖЕДИЯ

Чл.7. Спортните клубове и сдружения са доброволни, самоуправляващи се сдружения с нестопанска цел, съдебно регистрирани като юридически лица и членове на БСФ.

Чл.8. Спортните клубове се изграждат : /1/ По отделни спортове

/2/ На функционален принцип – при обединени спортни клубове, държавни, общински и частни фирми, стопански сдружения и ведомства.

Чл.9. Членове на ОССК са клубове и юридически лица, които отговарят на следните условия:

/1/ Да са регистрирани като юридически лица

/2/ Да са членове на БСФ

/3/ Да спазват Устава на ОССК и решенията на органите на управление

/4/ Да заплащат членския си внос до 31. 03 з същата година

Чл.10./1/ Кандидат за член на ОССК подава:

Писмено заявление до Управителния съвет, с което изявява желанието си за членство и приема Устава на сдружението.
Съдебна регистрация
Документ че е член на съответната Българска федерация
Справка за изградена структура на групи и отбори, минимум в детско-юношески спортове
Документ че притежава собствена или под наем материална спортна база

/2/ Управителният съвет е длъжен да разгледа молбата за членство и да се произнесе по нея в тримесечен срок от датата на получаването й.

Чл.11./1/ При прекратяване на членството внесеният членски внос не се връща.

/2/ Възстановяването на членството става по реда на чл. 10 от този Правилник.

Чл.12. Общото събрание по предложение на УС може да изключи клуб за :

/1/ Нарушение на Устава и нормативни актове

/2/ Съществени нарушения на законите и правовият ред в страната

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.13. Асоциирани членове на ОССК могат да бъдат организации и фирми, които подпомагат развитието на спорта в града, подобряват материалната спортна база или финансово подпомагат спортните клубове.

Чл.14. Асоциираните членове могат да участват със свой представител в заседанията на УС и Общото събрание на ОССК с право на съвещателен глас.

Чл.15. Физическите лица се представляват в ОССК от клубовете в които членуват.

УСТРОЙСТВО НА ОССК

Чл.16. Органи на управление са:

/1/ Общо събрание

/2/ Управителен съвет

/3/ Председател

/4/ Изпълнителен директор

Чл.17. Контролният орган на ОССК е Контролният съвет.

Чл.18. Изграждат се и комисии по обособени дейности от УС.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.19./1/ Общото събрание на ОССК се състои от делегати на членуващите спортни клубове.

/2/ Компетенциите на Общото събрание подробно са описани в Устава – глава 8, чл. 17, 18.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.20./1/ Управителният съвет се избира от Общото събрание.

/2/ Функциите и задачите на членовете на УС се определят от Председателя.

/3/ УС провежда най-малко по едно заседание на три месеца.

/4/ Правомощията на УС подробно са отразени в Устава – чл.29

МАТЕРИАЛНА СПОРТНА БАЗА

Чл.21./1/ ОССК води на отчет цялостната Общинска спортна база и характеристиката за състоянието й.

/2/ Планира ежегодно налагащите се ремонти на отделните спортни обекти и съоръжения.

/3/ Чрез Бюджета на Община Пловдив, Държавната агенция за младежта и спорта осигурява средства за поддръжка и издръжка на базата.

/4/ Внася предложения в Общинския съвет за предоставяне на спортни бази на спортни клубове.

/5/ Изготвя проекти за кандидатстване пред съответни институции за обезпечаване на средствата за базата.

/6/ Регламентира критериите и реда за предоставяне на материална спортна база.

/7/ Ред за кандидатстване и предоставяне на спортна база на спортните клубове:

След едногодишен срок от учредяването си спортните клубове могат да кандидатстват за предоставяне на Общинска материална спортна база при спазване на чл.10 т.1 и т.2 от настоящия Правилник.

Спортните клубове подават молба до кмета на Община Пловдив придружена с :

Съдебната регистрация

Удостоверение за актуалност

Право на ползване на Общинска спортна база имат спортни клубове съгласно изискване на чл.10 от настоящия Правилник.

Изпълняващи изискванията на инвестиционните програми, редовно плащане на средствата за консумативи и др.

- При недобросъвестно стопанисване на базата ОССК прави предложение пред съответните органи за отнемане на същата.

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И ИМУЩЕСТВО

Чл.22. Общинският Съвет на Спортните Клубове е финансово и имуществено обособена организация с идеална цел, и със самостоятелен баланс и банкова сметка в лева и валута.

Чл.23. ОССК набира средства за дейността си от:

/1/ Членски внос на клубовете, в размер предвиден в Устава

/2/ Целеви средства от Общинския бюджет

/3/ Отчисления от печалби на фирми със стопанска дейност създадени към ОССК

/4/ Дарения от български и чуждестранни граждани и фирми, както и от индивидуални членове на клубовете

/5/ Спонсорство и рекламна дейност

/6/ И всички други източници посочени в чл.62 ал.1 от ЗФВС

Чл.24. Имуществото на ОССК се състои от право на собственост, ползва и други вещни права от движими и недвижими имоти, и др. предвидени в българското законодателство.

Чл.25. За осъществяване на финансовата и стопанската дейност при УС могат да се създадат комисии по направления.

Чл.26. Отчетността на приходите и разходите, стопанската и други дейности се води съгласно действащата нормативна уредба в страната.

Чл.27. Финансовата година на ОССК съвпада с календарната година.

Чл.28. Връзките с държавни, общински и обществени организации в страната се осъществяват съгласно държавната и общинска политика.

Чл.29. Взаимоотношенията на ОССК със спортните клубове и организации се уреждат с договори.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ОССК

Чл.З0. ОССК се представлява от Председател и Изпълнителен директор, а в отсъствие на същите от друг член на УС определен с решение.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОССК

Чл.31. ОССК се прекратява :

/1/ По решение на Общото събрание

/2/ По решение на съда в случай, че ОССК изпадне в несъстоятелност

/3/ Ако дейността на ОССК противоречи па правовия и обществен ред на страната.

СИМВОЛИ И ЗНАЦИ

Чл.32. ОССК използва символи и знаци, емблема, печат, почетен знак, диплом, флаг, бланка и др., които са утвърдени от УС.

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ

Чл.33. За постигнати високи спортни резултати и резултати в развитието на спорта, и изграждането на материална спортна база се награждават състезатели, треньори и деятели с почетни предметни и парични награди по Решение на УС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.З4. Този Правилник е приет на основа на Устава и при противоречие по някой от членовете му се прилага Уставът.

Чл.35. Всички неуредени в този Правилник въпроси се решават с наредби, инструкции и др. приети от УС.

348 total views, no views today