Съобщения и обяви

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че вече може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти и  такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2022 г.

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2022 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2022 г.

Втора вноска – до 31.10.2022 г.

/на предплатилите за цялата година до 03.05.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2022Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 31.01.2022 г.

За второто тримесечие – до 03.05.2022 г.

За третото тримесечие – до 01.08.2022 г.

За четвъртото тримесечие – до 31.10.2022 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2022 Г.

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2022 Г.

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

• В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН - АДРЕС - РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН” – ул. „Радецки” №18А - 08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН” - бул.”Македония” №73А - 08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН” - бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А - 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН” - ул.”Вечерница”№ 1А - 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН” - бул.”Шести септември” № 274 - 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ” - бул.”Освобождение” № 63 - 08.30 ч. – 17.00 ч.

• Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви - 441400

Данък върху недвижимите имоти и лихви - 442100

Такса за битови отпадъци и лихви - 442400

Данък върху превозните средства и лихви - 442300

Туристически данък и лихви - 442800

• По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

• На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

• На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД;

• По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

109,100 total views, no views today