Съобщения и обяви

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че вече може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти и  такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2021 г.

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2021 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2021 г.

Втора вноска – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2021Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.

За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.

За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2021 Г.

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2021 Г.

Срок за внасяне – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН АДРЕС РАБОТНО ВРЕМЕ
„ЦЕНТРАЛЕН” ул. „Радецки” №18А 08.00 ч. – 17.30 ч.
„ЮЖЕН” бул.”Македония” №73А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„СЕВЕРЕН” бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ЗАПАДЕН” ул.”Вечерница”№ 1А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ИЗТОЧЕН” бул.”Шести септември” № 274 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ТРАКИЯ” бул.”Освобождение” № 63 08.30 ч. – 17.00 ч.

 Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

- Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви- 441400
- Данък върху недвижимите имоти и лихви- 442100
- Такса за битови отпадъци и лихви- 442400
- Данък върху превозните средства и лихви- 442300
- Туристически данък и лихви- 442800

 По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
 На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
 На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;
 По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр. Пловдив, ул.”Радецки” №18А, на посочените телефони:
- Отдел „Обслужване”: 032/276 917; 032/276 922; 032/276 928;
- Отдел „Приходи”: 032/276 940; 032/276 947;
- Отдел „Събиране и контрол”: 032/276 935; 032/276 936; 032/276 966,
както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

93,574 total views, 22 views today