Съобщения и обяви

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 24.03.2020 г. и приетите от Общински съвет Пловдив §19 от ПЗР на НОРМДТОП и §7 от ПЗР на НОАМТЦУТОП: През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Сроковете за плащане на задълженията Ви за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2020 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2020 г.
Втора вноска – до 02.11.2020 г.
/на предплатилите за цялата година до 30.06.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/

С оглед необходимостта от предприемане на действия и въвеждане на мерки на територията на Община Пловдив за профилактика на заболявания от грип и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 (коронавирус) и с цел избягване на струпване на много хора в затворени пространства се предприемат мерки, отнасящи се до административното обслужване, предоставяно от Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив.
Препоръчително е гражданите да използват административни електронни услуги. Всички служители на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив ще оказват пълно съдействие при предоставянето на информация по телефона и чрез онлайн комуникация.
Административните услуги, които не се предоставят по електронен път, може да бъдат заявени, заплатени и получени чрез лицензирани пощенски оператори. Информация за административните услуги, извършвани в Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив, както и телефони за връзка и електронни адреси на служители може да намерите на сайта на Община Пловдив: www.plovdiv.bg.

Препоръчваме на данъкоплатците да използват електронни начини на заплащане на задълженията по местни данъци и такса за битови отпадъци, използвайки един от следните начини:

Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:
- По интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
- По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;
- По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

Получаване на ПИН код от Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив може да заявите и по електронен път. За получаването му е необходимо да предоставите идентифициращи данни /За Физическите лица: Три имена и ЕГН; за Юридическите лица: Наименование на фирмата и Булстат/ и телефон за връзка. Ако заявяването на услугата се отнася за друго лице, необходимо е да бъде предоставено сканирано копие на пълномощно. Заявяването на ПИН – код може да стане на един от следните имейл адреси:

mdt@plovdiv.bg – телефон за връзка: 032/276-901 – Юлия Малинова;
ju_angelova@plovdiv.bg – телефон за връзка: 032/276-901 – Юлия Малинова;
anelyabg@plovdiv.bg – телефон за връзка: 032/276-902 – Анелия Куртева;
n_raycheva@plovdiv.bg – телефон за връзка: 032/276-903 – Надежда Райчева;
valeri.kusev@plovdiv.bg – телефон за връзка: 032/276-912 – Валери Кусев;
e_nedzhip@plovdiv.bg – телефон за връзка: 032/276-906 – Емине Неджип.

При необходимост от допълнителна информация, ще се свържем с Вас на предоставения за връзка телефонен номер.
Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А, на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;
Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947;
Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966,
както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bgwww.epay.bgwww.nap.bg.

––––––––––––––––––––––––––––-

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 24.03.2020 г. и приетите от Общински съвет Пловдив §19 от ПЗР на НОРМДТОП и §7 от ПЗР на НОАМТЦУТОП: През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Съгласно ЗМДТ, НОРМДТОП и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2020 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 Г.
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2020 г.
Втора вноска – до 02.11.2020 г.
/на предплатилите за цялата година до 30.06.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2020 Г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2020 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2020 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2020 г.
За четвъртото тримесечие – до 02.11.2020 г.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

● В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН АДРЕС РАБОТНО ВРЕМЕ
„ЦЕНТРАЛЕН” ул. „Радецки” №18А 08.00 ч. – 17.30 ч.
„ЮЖЕН” бул.”Македония” №73А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„СЕВЕРЕН” бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ЗАПАДЕН” ул.”Вечерница”№ 1А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ИЗТОЧЕН” бул.”Шести Септември” № 274 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ТРАКИЯ” бул.”Освобождение” № 63 08.30 ч. – 17.00 ч.

● Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в
ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF,
по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви: 441400
Данък върху недвижимите имоти и лихви: 442100
Такса за битови отпадъци и лихви: 442400
Данък върху превозните средства и лихви: 442300
Туристически данък и лихви: 442800

● По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

● На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

● На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;

● По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;
Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А, на посочените телефони:
Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници - www.plovdiv.bgwww.epay.bgwww.nap.bg.

68,174 total views, 74 views today