Съобщения и обяви

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2019 г.
Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 01.07.2019 г.
Втора вноска – до 31.10.2019 г.
/на предплатилите за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2019 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2019 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2019 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2019 г.
За четвъртото тримесечие- до 31.10.2019 г.
/на предплатилите за цялата година до 31.01.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН АДРЕС РАБОТНО ВРЕМЕ
„ЦЕНТРАЛЕН” ул. „Радецки” №18А 08.00 ч. – 17.30 ч.
„ЮЖЕН” бул.”Македония” №73А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„СЕВЕРЕН” бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ЗАПАДЕН” ул.”Вечерница”№ 1А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ИЗТОЧЕН” бул.”Шести Септември” № 274 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ТРАКИЯ” бул.”Освобождение” № 63 08.30 ч. – 17.00 ч.

Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в
ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ
IBAN: BG53 IORT 737584020 20000

Kод за вид плащане:
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници: 441400
Туристически данък: 442800

-По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
-На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
-На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници ОББ АД, Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;
-По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276928; 032/276917; 032/276925; 032/276922; Отдел „Приходи”: 032/276942; 032/276947; 032/276940; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276966; 032/276936; 032/276935, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

49,950 total views, 18 views today