Начало Категории Транспорт Електрически тротинетки

Електрически тротинетки

МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество в изграждането на публична система за споделено използване на индивидуални електрически превозни средства на територията на Община Пловдив

Днес, 22.06.2021 /двадесет и втори юни две хиляди двадесет и първа/ година в град Пловдив се подписа настоящият меморандум между :
1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, ЕИК 000471504, представлявана от г-н Здравко Димитров Димитров – кмет от една страна, наричана по-долу „Общината“ и от друга страна
2.„ХОБО БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК: 205420451, със седалище и адрес на управление гр. София – 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 31, представлявано от Управителя Теодор Венциславов Рачев и
3.„ЛАЙМ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД с ЕИК: 205440285 със седалище и адрес на управление гр. София – 1000, район „Възраждане“, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, ет. 8, представлявано от Управителите Уейн Хсинг-Юан Тинг и Андреа Джон Елис, чрез Петко Радославов Анчев– оперативен мениджър, наричани по-долу „Партньори“ от друга, с който страните се съгласяват на следното:

ПРЕАМБЮЛ

І. Дефиниции:
- Меморандум е настоящото споразумение, наричано навсякъде по-долу Меморандум или Меморандумът;
- „Градът“ е град Пловдив;
- „Партньор“ е всеки търговец предоставящ индивидуални електрически превозни средства за споделено използване“ ,подписал настоящия Меморандум или присъединил се към него на по-късен етап;
- „Услугата“ е осигуряване на индивидуални електрически превозни средства за публично ползване;
- „Индивидуално електрическо превозно средство“ е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 км/ч, без или със място за сядане с височина на точка R /референтна точка на седене/, ненадвишаваща 540 мм, когато превозното средство е с не повече от 2 колела.
Общината следва принципите за постоянно устойчиво развитие на града за постигане на следните цели:
- развитие на системи за чиста и споделена мобилност, които са от ключово значение на територията на град Пловдив, по-специално във връзка с подобряване на качеството на градската мобилност на къси разстояния;
- подобряване на достъпността до наличните публични места;
- разширяването на зоните с достъп до обществен транспорт;
- намаляване на емисиите на CO2 и други вредни вещества в атмосферния въздух;
- осигуряване на услуги за обществена мобилност за по-голяма част от обществото;
- пълноценно използване на изградената велосипедна инфраструктура.
-
II.За целите на настоящия Меморандум:

1. Общината е осигурила за обществено ползване места за паркиране на индивидуални електрически превозни средства на своята територия, които са посочени в списък – Приложение № 1 към настоящия Меморандум ;
2. На всяко от посочените в Приложение № 1 места за паркиране на индивидуалните електрически превозни средства могат да бъдат разположени общо 16 превозни средства, като всеки от партньорите има право да разположи максимално до 8 превозни средства.
3. В момента Общината предприема действия по изработване и обявяване на проект на Наредба, с която да регламентира задължителни зони за паркиране на индивидуалните електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой на същите, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване, съгласно разпоредбата на чл. 80а, ал. 4 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.
4. До изтичането на съответните срокове, необходими за обществено обсъждане и приемане на Наредбата, съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове /ЗНА/ и Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ с цел покриване на обществените нужди и осигуряване на възможност системата за споделено използване на индивидуални електрически превозни средства да заработи, Общината предлага тази дейност да бъде извършвана след подписването на настоящия Меморандум и при спазване на всички разпоредби на ЗДвП, отнасящи се до движението и престоя на индивидуалните електрически превозни средства.
5. Настоящият Меморандум има за цел да разшири броя на зоните за паркиране на индивидуални електрически превозни средства за споделено използване, като бъдат определени най-подходящите места за тяхното предоставяне и ползване, без това да създава допълнителни неудобства за другите участници в движението, включително и пешеходците.
6. Меморандумът има за цел да създаде и развие споделено използване на индивидуални електрически превозни средства на приемливи разстояния за пътуване в гр. Пловдив, избягване на произшествия и конфликти при спазване на съществуващата законова рамка в ЗДвП;
7. Услугата „споделено използване на индивидуални електрически превозни средства“ трябва да е безопасна за използване, да не възпрепятства или ограничава съществуващия трафик, да не ограничава функционалността на градската среда като цяло и да бъде извършвана при спазване на разпоредбите в ЗДвП.

III.В настоящия меморандум партньорите изразяват волята си да обединят усилията си, за развитие на услугата „споделено използване на индивидуални електрически превозни средства“ чрез определяне на минимални стандарти и правила за тяхното предоставяне и ползване до приемането от Общински съвет – Пловдив на съответния подзаконов нормативен акт, съгласно чл. 80а, ал. 4 от ЗДвП.

1. Съвместни цели
1.1. Партньорите в сътрудничество с Общината ще работят за постигане на следните основни цели:
• Предоставяне на услугата споделено използване на индивидуални електрически превозни средства при спазване на разпоредбите на ЗДвП за движение на индивидуални електрически превозни средства с максимално допустима скорост от 25 км/ч .
• Предоставяне на услугата споделено използване на индивидуални електрически превозни средства ще бъде извършвано така, че да бъде създадена микромобилност в града при използване на създадената велосипедна инфраструктура от Община Пловдив;
• Намаляване въздействието на автомобилния трафик в град Пловдив;
• Намиране на оптималния брой индивидуални електрически превозни средства за споделено използване, които ще бъдат предоставяни на територията на град Пловдив;
• Регламентиране на дейността в разумни граници при ограничено административно регулиране, но при ясно спазване на правилата за движение, регламентирани от ЗДвП и тези, посочени в настоящия меморандум.
• Създаване на временни правила за паркиране и ползване на индивидуалните електрически превозни средства до приемането на съответния нормативен акт от Общински съвет-Пловдив.
• Определяне на най-добрите локации, от които да се предоставят за ползване електрическите превозни средства.
1.2.Партньорите ще си сътрудничат с Общината и за подобряване на условията за безопасно използване на индивидуалните електрически превозни средства, включително и тяхното паркиране. За тази цел Партньорите ще предоставят на Общината предварително информация за тяхната услуга, включваща броят на индивидуалните електрически превозни средства, които ще бъдат на територията на град Пловдив, цветно изображение как е брандирано и идентифицирано индивидуалното електрическо превозно средство, информация за техническите характеристики на електрическото превозно средство, информация за мобилното приложение, чрез което ще предоставя услугата, лице или лица за контакт .

1.3. Партньорите за действието на настоящия меморандум ще предоставят месечна справка за това колко пъти са ползвани електрическите превозни средства от всяко едно от местата, определени за паркиране – списък Приложение № 1. Данните е необходимо да бъдат предоставяни в машинно-четим файлов формат.

2.Споделяне на данни

2.1. Споделените от Партньорите данни, Общината ще използва единствено и само за осигуряване на по-добри локации за разполагане на индивидуалните електрически превозни средства при приемане на Наредбата по чл.80а, ал.4 от ЗДвП от Общински съвет-Пловдив.
Общината има право да ползва предоставените данни единствено за горните цели и да ги споделя единствено с общинското си предприятие ОП“Организация и контрол на транспорта“.

3. Управление на системата за споделено ползване на индивидуални електрически превозни средства.

3.1. С подписването на настоящия меморандум, считано от 23.06.2021 година Партньорите ще предоставят споделено ползване на индивидуални електрически превозни средства на територията на община Пловдив със следния брой индивидуални електрически превозни средства :
3.1.1.„Хобо България“ ООД-100 /сто/ броя ;
6.4.6. „Лайм Технолоджи“ ЕООД-250 /двеста и петдесет/ броя;
3.2.Партньорите са длъжни да извършват редовна поддръжка на индивидуалните електрически превозни средства, които предлагат, така че да те да са безопасни и в движение, както и да поемат ангажимент да ги проверяват редовно и да ги транспортират до местата, предназначени за паркиране;
3.3.Партньорите ежедневно преместват своите индивидуални електрически превозни средства на местата за паркиране;
3.4.Индивидуалните електрически превозни средства за споделено използване следва да бъдат разположени на местата за паркиране – списък Приложение № 1. Партньорите се задължават два пъти на ден да преместват всички намиращи се извън обозначените места превозни средства на местата, обозначени от Общината –Приложение №1;
3.5.Всеки партньор, в съответствие с функционалното си участие в настоящия меморандум, стриктно спазва съществуващите законови разпоредби и следните условия, като:
3.5.1. Ограничава скоростта на предоставяните от него индивидуални електрически превозни средства до максимум 25 км/час.
3.5.2. Ограничава паркирането на индивидуалните електрически превозни средства чрез ясно показване на определените места за паркиране (съгласно приложената карта), списък Приложение № 1 и използване на софтуерна технология за предотвратяване на паркирането на индивидуалните електрически превозни средства извън определените места за паркиране, на база на възможностите на достъпните GPS технологии.
3.5.3.Ограничава движението на индивидуалните електрически превозни средства в паркове, градини и пешеходни зони на град Пловдив, включващи улица „Княз Александър I“, Площад Централен, Хълма на Освободителите, Младежки хълм, както и всички градски паркове, улиците: „Райко Даскалов“, „Опълченска“ (в отсечката от „П. Каравелов “ до „Р. Даскалов“), „Княз Ал. Дондуков“, „Найден Геров“, „Гурко“, „Патриарх Евтимий“ и „д-р Вълкович“ (от „Княз Александър I“ до „Отец Паисий“), ул. „Хан Кубрат“ от „Р. Даскалов“ до „П. Каравелов“.
3.5.4.За посочените зони Партньорите се задължават да въведат ограничения на движението чрез въвеждане на зони с намалена скорост, където след влизане в зоната скоростта постепенно се намалява до 5 km/h. Тези зони трябва да бъдат обозначени като „Зони с невъзможност за заключване“, като по този начин се възпрепятства паркирането на индивидуални електрически превозни средства в тях.
3.5.5.Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство за споделено използване е шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h и четиринадесет години – само по велосипедни алеи. Информация за посоченото ограничение следва да бъде публикувана в мобилните приложения на Партньорите, с които предоставят за ползване индивидуалните електрически превозни средства.
3.5.6.Мобилните приложения на Партньорите следва да информират потребителите, че не се препоръчва индивидуални електрически превозни средства да се използват под влиянието на алкохол или упойващи вещества.
3.5.7.Партньорите следва да информират надлежно своите потребители за ограниченията и забраните, които са въведени в Закона за движението по пътищата при управлението на индивидуалните електрически превозни средства.
3.5.8.Забраните и ограниченията трябва да са на видимо място в мобилното приложение и обозначени със специален шрифт.
3.5.9.Мобилното приложение за предлагане на услугата трябва да указва на потребителите определените места за индивидуалните електрически превозни средства.
3.5.10.На всяко превозно средство с голям, лесно четим шрифт трябва да се отбележи безплатен номер, който пешеходците могат да използват за подаване на жалба или съобщение със снимка и местоположението на неподходящо паркираното индивидуално електрическо превозно средство, което трябва да се репатрира от съответния партньор във възможно най-кратки срокове.
3.5.11.Всяко превозно средство следва да бъде идентифицирано посредством индивидуален номер, изписан с голям, лесно четим шрифт.
3.5.12.Партньорите могат да използват свои представители, които да обучават потребителите в началния период на стартиране на услугата, както и да насърчават законосъобразното поведение на потребителите.
3.5.13.Партньорите се задължават постоянно да извършват проверки от техни представители в града, които да преместват неправилно паркираните индивидуални електрически превозни средства в обозначените места за паркиране.
3.5.14.Партньорите се задължават да разработят обществена образователна кампания, за да се гарантира, че потребителите са запознати с правилата за движение, указани в ЗДвП.
3.5.15.Партньорите информират надлежно потребителите за схемата за споделени места за паркиране на индивидуални електрически превозни средства и пешеходните зони, в които те не могат да бъдат ползвани.
3.5.16.Партньорите създават възможност за онлайн и телефонно известяване на събитие/проблем, свързано с индивидуалното електрическо превозно средство от потребителя, например неправилно паркиране или повредено индивидуално електрическо превозно средство, дори и потребителят да не е регистриран ползвател на услугата.
3.5.17.Партньорите се задължават да премахват неправилно паркираните индивидуални електрически превозни средства (например такива, които не позволяват преминаване/придвижване от граждани на публични места) два пъти дневно.
3.5.18.Партньорите се задължават да премахват индивидуалните електрически превозни средства, които не са в движение и разрешават всички проблеми, за които им е известно в рамките на до два работни дни.

4. Взаимно съгласие

4.1. По време на действието на настоящия меморандум партньорите и Общината ще обменят информация, която да бъде използвана при общественото обсъждане на нормативния акт, регламентиращ тази дейност на територията на община Пловдив. Нито една от страните няма право да предоставя такава информация на трети страни и трябва да се грижи за запазване поверителността на информацията. Настоящата клауза не важи в следните случаи:
4.1.1. Другата страна е изразила писменото си съгласие за предоставяне на информацията, на която и да е трета страна,
4.1.2. Ако някоя от Страните използва услугите на която и да е трета страна за изпълнение на целите, посочени в този Меморандум (която е писмено одобрена от другата страна), под презумпцията, че ще гарантира, че тази трета страна е приела задължението за поверителност в писмена форма и предостави нейното съгласие.
4.1.3. Ако документите и информацията се изискват от съда, прокуратурата или административен орган с юрисдикция на основание на закон и се използват за законно предполагаемата цел.
4.1.4. Ако страната, получила такава информация, я е получила преди това от публично достъпни източници или по друг начин, без да нарушава задължението за поверителност.
4.2. Всички страни уважават и поддържат собствеността върху поверителните документи на другите страни.
4.3. Този меморандум е публичен документ и всички страни по него имат право да го публикуват.
4.4. Страните се договарят, че този Меморандум ще действа до влизането в сила на нормативен акт – Наредба, приета от Общински съвет – Пловдив, на основание чл. 80а, ал. 4 от ЗДвП, с която на територията на град Пловдив ще бъде регламентиран редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване.
4.5. Страните се съгласяват, че екземпляр от този меморандум може да бъде предоставен за сведение на органите на КАТ-Пътна полиция и Сектор „Общинска полиция“ при ОД-МВР Пловдив;

5. Оттегляне от меморандума и разрешаване на спорове.

5.1.В случай, че някой от Партньорите не изпълни поетите с този меморандум ангажименти, Община Пловдив може да се оттегли от него, като преустанови предоставянето на места за паркиране на индивидуални електрически превозни средства на Партньорите по него до приемането на Наредбата, регламентираща задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване.
5.2.Споровете във връзка с изпълнението на Меморандума ще се разрешават чрез преговори и анализи до постигането на взаимно и справедливо решение, задоволително за всички страни.Това не изключва правото на Община Пловдив по т.5.1 да се оттегли от Меморандума.
6. Финални разпоредби
6.1.Този меморандум е отворен за присъединяване към него, считано от 22.06.2021 година за всеки търговец, който желае да изпълни поставените цели и изрично приема да спазва установените правила и задължения.
6.2.Всяко лице по т. 6.1. подава писмено едностранно заявление до Община Пловдив, като декларира съгласие с правилата, описани тук и предостави необходимата информация по раздел III, т.1.2, необходима за присъединяването с оглед дейността по предоставяне на индивидуалните електрически превозни средства.
6.3.Общината взема решение по заявленията по т. 6.2. в рамките на седем дни, след които приема или отхвърля присъединяването към Меморандума, ако заявленията не съдържат необходимата информация.
6.4. Неразделна част от настоящия меморандум са:
6.4.1.Списък с места за паркиране на територията на гр. Пловдив – Приложение № 1;
6.4.2.Карта с обозначени места за паркиране на територията на гр. Пловдив – Приложение № 2;
6.4.3.Цветно изображение на индивидуално електрическо превозно средство на „Хобо България“ ООД и технически характеристики-Приложение №3 ;
6.4.4. Цветно изображение на индивидуално електрическо превозно средство на „Лайм Технолоджи“ ЕООД и технически характеристики -Приложение №4;
6.4.5.Списък на лица за контакт за „Хобо България“ ООД:
6.4.5.1.Аделина Калaпчиева –тел:+359 88 6471047;
6.4.5.2.Братан Братанов –тел :+359 876 411 485, [email protected];
6.4.5.3.Телефон за обслужване на клиенти:+359 883 396 909;
6.4.6. Списък на лица за контакт за „Лайм Технолоджи“- ЕООД:
6.4.6.1. Георги Докатанов-тел:+359889 303 897‬;
6.4.6.2. Телефон за обслужване на клиенти:+359889 844 450‬;
Меморандумът влиза в сила в деня на подписването му и обвързва страните до влизането в сила на Наредба, приета от Общински съвет-Пловдив, регламентираща задължителните зони за паркиране на индивидуалните електрически превозни средства, максимално допустимия им брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване.
Този меморандум се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по него.

С Т Р А Н И:

1.Община Пловдив:

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
Кмет

2.Партньор:
ТЕОДОР РАЧЕВ
Управител

3.Партньор:
ПЕТКО АНЧЕВ
Оперативен мениджър

19,522 total views, no views today