Начало Категории Транспорт Масов градски транспорт-маршрути, разписание, карти, спирки

Масов градски транспорт-маршрути, разписание, карти, спирки

Маршрутни разписания 

„Автобусни превози Пловдив“

Маршрут на автобусна линия № 1

Маршрут на автобусна линия № 6

Маршрут на автобусна линия № 9

Маршрут на автобусна линия № 11

Маршрут на автобусна линия № 12

Маршрут на автобусна линия № 25

Маршрут на автобусна линия № 26

Маршрут на автобусна линия № 44

Маршрут на автобусна линия № 66

Маршрут на автобусна линия № 116

“ХЕБРОС БУС” АД

Маршрут на автобусна линия № 29

Маршрут на автобусна линия № 37

Маршрут на автобусна линия № 99

“АВТОТРАНС 2000” ООД

Маршрут на автобусна линия № 7

Маршрут на автобусна линия № 15

Маршрут на автобусна линия № 17

Маршрут на автобусна линия № 18

Маршрут на автобусна линия № 20

Маршрут на автобусна линия  № 21

Маршрут на автобусна линия № 27

Маршрут на автобусна линия № 113

Маршрут на автобусна линия № 222

„МЕРИТРАНС“ ЕООД

Маршрут на автобусна линия № 4

Маршрут на автобусна линия № 10

Маршрут на автобусна линия № 16

Маршрут на автобусна линия № 22

Маршрут на автобусна линия № 93

Маршрут на автобусна линия № 24

„К З Т – Златанови” ООД

Маршрут на автобусна линия  № 36

 

КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ПЪТУВАНИЯ.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ

 

Право на пътуване с персонализирани карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

 

  • Ветераните от войните  пътуват безплатно, в съответствие с чл. 4, т. 4 и 5 от Закона за ветераните от войните. Абонаментната карта се издава срещу представено от лицето удостоверение от Държавна агенция „Архиви“. Картата е персонална, със снимка на лицето и на нея се отбелязва областта, за която важи, както и наименованието на общината по постоянен адрес на лицето.
  • Военноинвалидите и военнопострадалите пътуват безплатно, в съответствие с чл. 17, ал. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.  Абонаментната карта се издава срещу представена книжка за военноинвалид или за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната. Картата е персонална, със снимка на лицето и на нея се отбелязва общината по постоянния адрес на лицето.
    Абонаментните карти за  ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалитесе издава от общината по постоянния адрес или настоящия адрес, ако последният е в една и съща област с постоянния, на лицето по чл. 19, т. 1 или от лице, на което кметът на общината е възложил издаването на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

Издават се за календарна година и са валидни за пътуване до 31 януари на следващата календарна година. Изгубена или унищожена карта може да се замени еднократно през годината с дубликат на същата.

 

  • Служителите, пътуващи безплатно във вътрешноградския транспорт при изпълнение на служебните си задължения.

Картата е персонална, със снимка и се издава от общината по местонахождение на съответното структурно .

 

  • Децата до навършване на 7 години и на децата от 7 до 14 навършени години.

Картите за безплатен пътнически превоз във вътрешноградския транспорт в страната се издават от общината по постоянния или настоящия адрес на родителите или от лице, на което кметът на общината е възложил издаването на картите в съответствие с чл. 36, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

Картите се издават със срок на валидност една година от датата на издаването,а когато детето навършва съответната възраст през този период – до датата на навършване на годините.

Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

-  Деца до навършване на 7 години: Картата е персонална без снимка.

Издава се срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.
- Деца от 7 до 14 навършени години: Картата е персонална със снимка.

Издава се срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника и снимка на детето.

 

 

Преференциални персонализирани  абонаментни карти

Право на пътуване с преференциални персонализирани  абонаментни карти за вътрешноградския  транспорт на гр. Пловдив имат:

- ученици, учащи се в училища на територията на община Пловдив. За абитуриенти правото на преференциални пътувания важи до 30.06. на съответната година;

- студентите редовно обучение обучаващи се във висши учебни заведения на територията на Пловдив. За абсолвенти правото на преференциално пътуване важи до 30.06. на съответната година;

- докторантите в редовна форма на обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на община Пловдив;

- лицата получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс;

-хората с увреждания с над 50 % намалена работоспособност;

-всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на община Пловдив;

- майки с деца до 3 годишна възраст, отговарящи на условията на чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение.

Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.

Картите  се издават срещу представен документ, който удостоверява това право и лична карта, ако лицето попада във възрастта за издаването на такава.

* Ученици  -Лична карта/ученическа карта ;

- „Уверение”, издадено от учебното заведение, че лицето е техен възпитаник.

* Студентите редовно обучение  - Лична карта;

- Студентска книжка със записана текущата учебна година.

* Докторантите редовно обучение  - Лична карта;

- Списък на докторантите, заверен от съответния ректорат.

* Лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс. - Лична карта;

- Пенсионно разпореждане.

Всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на община Пловдив. Съгласно списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно- професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социална политика“ на община Пловдив.
* Лица с увреждания с над 50 % намалена работоспособност - Лична карта;

- Решение на ТЕЛК – оригинал и копие.

 За карти за лица с придружител името на придружителя се изписва на гърба на картата и се удостоверява при ползване с лична карта. Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, само когато го придружава.
* Майки с деца до 3 годишна възраст - Лична карта;

- Удостоверение от Дирекция ’’Социално подпомагане”.

 

Местоположение на гишетата за издаване на превозни  документи за пътуване в  масовия обществен пътнически транспорт на територията на Община Пловдив

Свободни карти  се издават на следните гишета:

1. Гише „Байкал“ – бул. „Цар Борис III Обединител“ № 157;
2. Гише „Централен“ – ул. “Хр. Г. Данов“  № 39;
3. Гише “Тракия“ -  ЖР „Тракия “ , бул. „Освобождение“ № 63;
4. Гише “Северен“ -  бул. „Цар Борис III Обединител “ № 22 А;
4. Гише „Южен“ – бул. “Македония“ № 73 А;
6. Гише “Източен“ – бул. „Шести септември“ № 274;
7. Гише „Западен“ – ул. „Вечерница“ № 1 А - Временно не се издават превозни документи.

Работно време с граждани от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Обедна почивка: 12:00 ч.-12:30ч.

Почивни дни събота и неделя.

Забележка: Всеки последен ден на месеца работното време за работа с граждани  е от 8:30 ч. до 12:00ч..

 

Гишета за издаване на преференциални карти

1. Гише „Байкал” – бул. „Цар Борис III Обединител” №157;
2. Автогара „Север” – ул. „Димитър Стамболов” №2;
3. Ул. „Отец Паисий” №42;
4. Ул. „Бяло море” №7;
5. Бул. „Шести септември” №45 (преди прелеза/линиите);
6. Бул. „Освобождение” № 33 (на гърба на „Оазис 5”);
7. Бул. „Източен” № 48, етаж 6.

 

Карти за безплатен пътнически превоз във вътрешноградския транспорт на деца до навършване на 7 години  се издават на гише „Байкал” – бул. „Цар Борис III Обединител” №157 и на гишето на

ул.„Отец Паисий” №42.

Карти за безплатен пътнически превоз във вътрешноградския транспорт на деца от 7 до 14 навършени години се издават на всички гишета за издаване на преференциални карти с изключение на гишето на бул. „Шести септември” №45 (преди прелеза/линиите).

Работно време с граждани от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Почивни дни събота и неделя

 

Телефон за информация 032/622 550


 

 

Информация за цените на превозните документи

Цените на превозни документи са регламентирани с Решение № 88 Взето с Протокол № 4 от 17.03.2016 г. на Общински съвет.

1. Билет за еднократно пътуване на хартиен носител без прекачване – 1,00лв.;

2. Билет за еднократно пътуване на хартиен носител с прекачване в рамките на 1 час – 1,50;

3. Еднодневен билет за всички линии /за един календарен ден/ – 4,00 лв.;

4. Еднодневен билет за всички линии /за 24 часа от първо валидиране/ – 5,00 лв.;

5. Билет за 10 броя еднократни пътувания за всички линии – 9,00 лв.;

6. Едноседмична карта валидна за всички линии – 12,50 лв.;

7. Едномесечна карта валидна за една линия – 35,00 лв.;

8. Едномесечна карта валидна за всички линии – 50,00 лв.;

9. 3-месечна карта, валидна за всички линии – 130,00 лв.;

10. 6-месечна карта, валидна за всички линии – 260,00 лв.;

11. 9-месечна карта, валидна за всички линии – 390,00 лв.;

12. 12-месечна карта, валидна за всички линии – 520,00 лв.;

13. Едномесечна преференциална карта за всички линии – 16,00 лв.;

14. 3-месечна  преференциална карта за всички линии – 48,00 лв.;

15. 6-месечна  преференциална карта за всички линии – 96,00 лв.;

16. 9-месечна  преференциална карта за всички линии – 144,00 лв.;

17. 12-месечна  преференциална карта за всички линии – 192,00 лв.;

18. Еднократно пътуване чрез Смарт карта („е-портфейл“) – 1,00 лв.;

19. Билет за нередовен пътник – двадесеткратният размер на билет за еднократно пътуване без прекачване.

 

Справка за автобусните линии от Общинската транспортна схема на Община Пловдив, обслужвани от превозвачите съгласно сключените договори

Договор № 16ДГ219 от 17.03.2016 г.
Превозвач Линии:
1. „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД 9, 11, 25 и 26
2. „Автотранс – 2000″ ООД 17, 21 и 113
3. „КЗТ – Златанови“ ООД 36
Договор № 18ДГ126 от 28.02.2018 г.
Превозвач Линии:
1. „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД 1, 6, 44, 66 и 116
2. „Меритранс – 2017″ ЕООД 16
3. „Хеброс Бус“ АД 29, 37 и 99
4. „Автотранс – 2000″ ООД 7, 15, 18 и 222
Договор № 21ДГ-23 от 15.01.2021 г.
Превозвач Линии:
1. „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД 12
2. „Меритранс – 2002″ ЕООД 24, 93, 10
3. „Меритранс – 2017″ ЕООД 4, 22
4. „Хеброс Бус“ АД
5. „Автотранс – 2000″ ООД 27, 20

Информация за фирмите превозвачи

„ХЕБРОС БУС“ АДИнформация за фирмите превозвачи

Управител: Веселин Дошков
БУЛ: „МАКЕДОНИЯ” № 2Б
АВТОГАРА „РОДОПИ” ЕТ. 2
Телефон: 032 / 65 78 11
Факс: 032 / 65 78 12
e-mail: [email protected]

“АВТОТРАНС 2000” ООД
Управител: Димитър Чолаков
БУЛ” ИЗТОЧЕН” № 48, ЕТ. 6
Телефон/факс: 032 / 62 72 41
e-mail: [email protected]

Консорциум „Пътнически превози Пловдив“ ДЗЗД:

„Автобусни превози Пловдив” ЕООД
Управител: Петко Ангелов
Община Родопи 4109, село Брани поле, местност „Чиирите“ 020В
тел.: 0877745851
е-mail: [email protected] 

“АВТОТРАНС 2000” ООД
Управител: Димитър Чолаков
БУЛ” ИЗТОЧЕН” № 48, ЕТ. 6
Телефон/факс: 032 / 62 72 41
e-mail: [email protected]

„К З Т – Златанови” ООД
Управител: Татяна Златанова
град Пловдив, ул.“Балкан“ 20
тел.:0894504376
e-mail: kzt [email protected] 

Консорциум „Пловдив – 2017″ ДЗЗД с членове:

„Автобусни превози Пловдив“ ЕООД
Управител: Петко Ангелов
Община Родопи 4109, село Брани поле, местност „Чиирите“ 020В
тел.:0877745851
е-mail: [email protected]

„МЕРИТРАНС- 2017″ ЕООД
Управител: Петко Ангелов
гр. Пловдив, ул.“Недялка Шилева“ 22
Телефон: 032 / 688 933
е-mail: [email protected]

„Хеброс бус“ АД
Управител: Веселин Дошков
БУЛ: „МАКЕДОНИЯ” № 2Б
АВТОГАРА „РОДОПИ” ЕТ. 2
Телефон: 032 / 65 78 11
Факс: 032 / 65 78 12
е-mail: [email protected]

“АВТОТРАНС 2000” ООД
Управител: Димитър Чолаков
БУЛ” ИЗТОЧЕН” № 48, ЕТ. 6
Телефон/факс: 032 / 62 72 41
е-mail: [email protected]

6,570 total views, no views today