Начало Banners Проект: BG05SFPR003-1.001-016-C02 Топъл обяд в Община Пловдив

Проект: BG05SFPR003-1.001-016-C02 Топъл обяд в Община Пловдив

Проект: BG05SFPR003-1.001-016-C02 Топъл обяд в Община Пловдив

Финансираща програма/институция: Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Обща стойност на проекта:  размер на БФП 4 815 360,00 лв.

Цели и очаквани резултати: 

Осигуряване на подкрепа за най-уязвимите групи на населението чрез предоставянето на топъл обяд като социална услуга в общността. Капацитет на услугата – 2000 лица на територията на град Пловдив от допустимите целеви групи:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи;
2. лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, бежанци.
Услугата по предоставянето на топлия обяд се осъществява чрез възлагане, съгласно ЗОП на две фирми-изпълнители. Услугата се осъществява в 11 пункта в шестте административни района на гр. Пловдив, в помещения, осигурени от избраните доставчици, отговарящи на условията и изискванията на ЗХ. Предоставянето на продоволствената помощ, под формата на хранителен порцион включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Периодът на изпълнение на проекта е от 01.10.2022г – 17.05.2025г Размерът на БФП е 4 815 360,00 лв. и Община Пловдив осигурява съфинансиране в размер на 0,70 лв. за всеки предоставен топъл обяд.
Към момента капацитетът на услугата не е запълнен и продължава набирането на заявления за включване на кандидат-потребители, принадлежащи към описаните по-горе целеви групи.
По проекта са в ход мерки по информираност и публичност, гарантиращи максималната прозрачност и надлежната осведоменост на целевите групи и заинтересованите страни.

Срок на изпълнение:  01.10.2022г. – 17.05.2025 г.

12,664 total views, no views today