Начало Slider БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

Дата на публикуване: 09.03.2020г.

Решение №43, взето с протокол №4 от 27.02.2020г.

Дата на публикуване: 21.02.2020г.

Решение № 22, взето с Протокол №3 от 11.02.2020г

1.Приложение № I – Бюджет 2020г. – Приходи

2.Приложение № II -Справка за допустимите плащания за 2020 г., съгл.чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси по съществуващи заеми на община Пловдив

3.Приложение № III – Бюджет 2020г. – Разходи – Сборен бюджет

4.Приложение № IV – Бюджет 2020г. – Разходи по функции

5.Приложение № V – Бюджет 2020г. – Натурални показатели по Сборния бюджет

6.Приложение № VI – Бюджет 2020г. и натурални показатели по разпоредители с Приложения от №1 до №49

7.Приложение № VII – Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2020 г.

8.Приложение № VIII – Списък на третостепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Пловдив за 2020 г.

9.Приложение № IX- Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г. и Приложение № IX.1- Справка за разликата по обекти

10.Приложение № X- Разпределение на преходния остатък от 2019 година от такса битови отпадъци и отчисленията по чл.20 от Наредба 7 от 19.12.2013г.

11.Приложение № XI- Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2022г. и бюджетът за 2020 г. от постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

12.Приложение № XII- Справка за просрочените вземания на община Пловдив които се предвижда да бъдат събрани през 2020г.

13.Приложение № XIII-План-график за обслужване на просрочените задължения през 2020г.

14.Приложение № XIV – Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2020г.

15.Приложение № XV – Протокол от проведено публично обсъждане на 20.01.2020г. – Проект на бюджет 2020 година на община Пловдив