Начало Администрация Общински инспекторат

Общински инспекторат

Пловдивски общински инспекторат е създаден с решение № 359, взето с Протокол № 26 от 23.09.2010 година на Общински съвет – Пловдив с цел да осъществява контролната дейност за спазването от страна на всички физически и юридически лица, разпоредбите на действащите наредби на Общински съвет – Пловдив, законовите и подзаконовите нормативни актове на територията на община Пловдив.

Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на кмета на община Пловдив на територията на Община Пловдив.

Адресът на Инспектората е гр. Пловдив,
Ул. „Лев Толстой” № 2.
Гореща линия на Пловдивски общински инспекторат – „Горещ телефон“ 6-111
E-mail: [email protected]

Инспекторатът осъществява дейността си въз основа на Правилник за организацията и дейността на Пловдивски Общински инспекторат към Община Пловдив, приет с решение № 270, взето с протокол 17 от 14.07.2011 г. на Общински съвет – Пловдив, изм. с решение № 309, взето с протокол №14 от 02.08.2012 г. и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Инспекторатът има за предмет следните дейности и правомощия:

- Контрол по опазване на околната среда;
- Контрол по строителните обекти за опазването на чистотата, общинската инфраструктура и организацията на движение, както и влияние върху компонентите и факторите на околната среда;
- Контрол по опазването на зелената система ;
- Контрол по осигуряване и опазване на обществения ред;
- Извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица;
- Контрол по изпълнението на издадените разрешения за преместваеми обекти за търговска дейност чл.56, ал.1 от ЗУТ;
- Контрол по изпълнението на издадените разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи по чл.57, ал.1 от ЗУТ;
- Контрол по спазване на разпоредбите за поставяне на преместваеми обекти разположени върху общинска собственост;
- Контрол по опазването на общинската инфраструктура – тротоари, улични платна и др.;
- Съставя констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения;
- Налага глоби срещу издаване на фиш по реда на чл.39, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания;

Дейността на Инспектората се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив.

19,398 total views, 2 views today