Начало Banners СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ

чр

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Договор за БФП BG05M9OP001-2.056-0002

Проект: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ“

Бенефициент: Община Пловдив

чр-1

 

 

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.056-0002 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ“

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ: BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 07.07.2021 г. – 07.01.2023 г.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 563 955,71 лв.

ОПИСАНИЕ: Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“ се реализира в рамките на процедура BG05M9OP001-2.056 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР. Общата стойност на проекта е 1 563 955,71 лв. и ще се изпълнява от Община Пловдив в продължение на 18 месеца.

Проектът има за цел да реализира цялостна програма за социално-икономическо включване на уязвими етнически малцинства в Община Пловдив чрез осигуряване на подобрен достъп до образование, заетост и здраве. Субсидираната заетост ще намали нивото на бедност сред етническите малцинства, като същевременно ще осигури достъп до пазара на труда за работниците с ниска квалификация. Професионалните обучения, които ще бъдат проведени по проекта, имат за цел да подобрят мотивацията и компетентностите на хората от целевата група, както и да повишат тяхната пригодност за заетост чрез надграждане на професионалните им умения.

Проектът също така има за цел да подпомогне социалното включване на деца от етнически малцинства чрез повишаване на тяхната мотивация и участие в образователни, културни и спортни дейности, подобряване на владеенето на български език, подобряване на тяхната учебна среда, стимулиране на техните артистични и спортни постижения. Работата с родителите е друг важен аспект на проекта, който ще подкрепи групови образователни дейности, включващи както деца, така и родители.

14,276 total views, no views today