Начало Banners Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

banner-large

www.bgregio.eu

Проект № BG16RFOP001-8.006-0024-C01:

„Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“Община Пловдив изпълнява проект „Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Настоящият проект цели да осигури, в кореспондентност с целта на Процедура BG16RFOP001-8.006, подкрепа за повишаване капацитета на Община Пловдив за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР 2021-2027 и по този начин, да доведе до качествено усвояване на фондовете от ЕС на местно ниво. Проектът ще се осъществи в 3 основни направления:
1.Организиране и провеждане на обучения за повишаване капацитета на бенефициента, в т.ч. – в контекста на управление и изпълнение на интегрирани териториални инвестиции(ИТИ), за програмен период 2021-2027;
2. Изготвяне на документация (анализ „разходи – ползи“/ финансов анализ/пред проектни проучвания) във връзка с участие с проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027;
3. Закупуване и доставка на компютърна и периферна техника за обезпечаване работата на структури и лица, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР 2021-2027 и на териториалните органи по ПО1 на ПРР Изпълнението на комплекса от мерки и дейности по проекта ще осигури необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета и експертизата на Община Пловдив за селектиране, управление и изпълнение на проекти, свързани с ПРР 2021-2027 и приложимите към същата подходи, ведно с осигуряването на нужните условия и подготвителни действия по изготвянето, депозирането и осъществяването на качествени проектни предложения със значение за местната общност и развитието на ЮЦР, както и с оглед целесъобразното усвояване на ресурсите от европейските фондове. При осъществяването на проекта ще се спазват хоризонталните политики и принципите за равните възможности, недискриминацията и равенството между половете, съгласно приложимостта.

Код на договор/анекс: BG16RFOP001-8.006-0024-C01
Обща стойност на проекта: 278 973,60лв. с ДДС
Срок на изпълнение: 30.06.2023г. – 30.12.2023г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-8.006-0024-C01 “Подкрепа за Община Пловдив по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg–––––––––––––––––––––

9,670 total views, no views today