Процедури по ЗОП

Съобщение от 09.12.2014 г. за отваряне на ценови предложения на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, във връзка с изискванията на Наредба № 2 от 07.03.2013г.“

Съобщение от 05.11.2014 г. за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит“, обявена във връзка с реализирането на проект BG06 – 103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Съобщение от 30.10.2014 г. за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставки на строителни материали и инструменти за строителство за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка”

Обществена поръчка с предмет: ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТИ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ДА ПРИЕМЕМ ВСЯКО ЕДНО ДЕТЕ“

Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка и монтаж на автоматични стартови системи за СК „Отдих и култура“ – Гребен олимпийски канал, гр.Пловдив”, публикувана на 16.10.2014 г.

Съобщение 14РОП50-25 от 14.10.2014г. за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Услуги по транспортиране на битови отпадъци, разделно събиране на отпадъци от бита, машинно поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително машинно метене и миене, дезинфекция на съдове за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане – зимно дежурство и ефективна работа при зимни условия на територията на община Пловдив”.

Съобщение 14РЗК1105/08.10.2014 г. за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Младежки център“,обявена във връзка с реализирането на проект BG06 – 103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Съобщение от 30.09.2014 г. за отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монажни работи СМР, свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на Община Пловдив, включително и слединсталационно поддържане на площадките“

Решение 14РОП79-2 от 19.09.2014 год. на Кмета на Община Пловдив за избор на изпълнители по обществената поръчка с предмет: „Подобряване енергийната ефективност на сградите на: Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Детска ясла № 14 филиал ”Слънчо”, Обособена позиция № 2 – ОМГ ”Академик Кирил Попов”, Обособена позиция № 3 – ОП ”Чистота”

Съобщение с Изх.№14РОП73(6)/19.09.2014г. относно отваряне и оповестяване на ценови оферти във връзка с провеждана обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР/СРР свързани с текущи ремонтни дейности на стадиони на територията на община Пловдив”

Решение и доклад по проведена процедура на договаряне, без обявление, с предмет: : „Извършване на допълнителни, непредвидени в основния инвестиционен проект строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на договор с рег. № BG161PO001/1.4-09/2012/005, за изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“ във връзка с реконструкция и обновяване на „Цар Симеоновата градина“

153,246 total views, 2 views today

Страница 1 от 1312345...10...Последна »