Начало Обяви Достъп до информация

Достъп до информация

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЗДОИ


1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2016 г.

Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ
От граждани на Република България 52 0 52
От чужденци и лица без гражданство 0 0 0
От журналисти 8 0 8
От фирми 8 0 8
От неправителствени организации 12 0 12
Общ брой 80 0 80

2. Постъпили заявления за ДОИ през 2016 г., по начин на поискване

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

65

Устни заявления

0

Електронни заявления (e-mail)

15

Общ брой :

80

3. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2016 г.

Вид на информацията

Брой

Официална информация

45

Служебна информация

35

Общ брой

80

4. Постъпили заявления за ДОИ през 2016 г. по теми на исканата информация

Теми по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

Отчетност на институцията

72

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични средства

3

Контролна дейност на администрацията

5

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

0

Общ брой

80

5. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2016 г.

Решения за:

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

56

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

4

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

8

Отказ за предоставяне на ДОИ

0

6. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2016 г.

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ поради:

Брой

Уточняване предмета на исканата информация

5

Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка

10

Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й

0

Други причини

0

7. Основания за отказ от предоставяне на обществена информация през 2016 г.

Основания за отказ от предоставяне на достъп

Брой

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

0

Исканата информация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации)

0

Служебната обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи

0

Други основания

0

Общ брой:

0

8. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2016 г.

Срок:

Брой

Веднага

0

В 14 дневен срок

47

В законоустановения срок след удължаването му

9

След срока

0

Общ брой:

56

9. Отказ на заявителя от предоставения му достъп.

Отказ на заявителя

Брой

Заявителят не се е явил в определения срок (до 30дни)

0

Заявителят не е платил определените разходи

0

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

0

Общ брой

0

* Отчетът се осъществява чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, СЪЗДАВАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

СПИСЪК ПО ЧЛ.15, AЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, КАКТО И ФОРМАТИТЕ В КОИТО Е ДОСТЪПНА

Кметът на общината  е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл.3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права, е основно конституционно право, прогласено в чл.41, ал.2 от Конституцията на Република България. Правото на гражданите на информация е уредено в ЗДОИ. Законът регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв. Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го представя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура.

1. Право на достъп до обществена информация

Право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на условията по чл.4 от ЗДОИ.

2.   Заявление за достъп

2.1. Подаването и регистрирането на заявлението за достъп до обществена информация се извършва в деловодството на общинска администрация Пловдив.

2.2. Заявлението за достъп задължително съдържа реквизитите, изброени в чл.25, ал.1 от ЗДОИ.

• трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

• описание на исканата информация;

• предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

• адреса за кореспонденция със заявителя.

В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без разглеждане /чл.25, ал.2 от ЗДОИ/.

3. Разглеждане на заявленията

Постъпилото заявление се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14-дни след датата на регистриране /чл.28, ал.1 от ЗДОИ/.

4. Удължаване на срока за предоставяне на достъп

Срокът за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде удължен при следните хипотези:

4.1.при условията на чл.29 от ЗДОИ – при необходимост от уточняване предмета на исканата обществена информация. В този случай от момента на уточняването започва да тече нов 14-дневен срок, в който информацията следва да бъде предоставена.

4.2. при условията на чл.30 от ЗДОИ – когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни.

4.3. при условията на чл.31 от ЗДОИ – когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни. В този случай най-късно в 7-дневен  срок от регистриране на заявлението по чл.24 следва да бъде поискано писменото съгласие на третото лице.

Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на срока и за причината, която налага това. Служителят от общинска администрация Пловдив, на който е разпределена преписката, проверява дали е приложима някоя от разпоредбите, допускащи удължаване на срока и изготвя съответните проекти на уведомителни писма и/или на писма до трети лица за искане на тяхното съгласие по чл.31 от ЗДОИ.

При неполучаване на съгласие от третото лице в срока по т. 4.3 или при изричен отказ да се даде съгласие, исканата обществена информация се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице.

5. Препращане на заявлението

Когато отделните структурни звена на общинска администрация Пловдив не разполагат с исканата информация, но съществуват данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението служителят, на който е разпределена преписката:

5.1.   я препраща на съответния орган;

5.2. изготвя уведомление до заявителя, в което задължително посочва наименованието и адреса на съответния орган или юридическо лице, на който заявлението е препратено.

6. Липса на исканата информация

Когато след изискано становище от отделите в общинска администрация Пловдив  се установи, че никой не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок заявителят се уведомява за това.

7. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Общинска администрация Пловдив предоставя достъп до обществена информация в следните форми:

7.1. преглед на информацията-оригинал или копие;

7.2. устна справка;

7.3. копия на хартиен носител;

7.4. копия на технически носител.

Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите по чл.27 от ЗДОИ.

8. Решение за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

След като е изяснено каква информация се иска, къде се намира тя, може ли да бъде предоставена, в какъв обем и в каква форма, се издава решение по утвърдени образци.

8.1. При предоставяне на достъп до обществена информация:

8.1.1.  Решението задължително съдържа реквизитите по чл.34, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация.

8.1.2.  Решението се връчва по реда на чл.34, ал.3 от ЗДОИ – лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка, като за целта се изготвя придружително писмо, което съдържа:

• срок, в който се предоставя достъпът /не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението/

• указания за начина, по който следва да се заплатят разходите;

• указания за начина, по който може да бъде предоставена информацията – на точно определено място в сградата на общинска администрация Пловдив, с подписването на протокол по чл.35, ал.2 от ЗДОИ или по пощата, с писмо с обратна разписка.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне  на платежен документ.

8.2. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

8.2.1.  Основанията за отказ са изрично изброени в чл.37 от ЗДОИ, като конкретното основание задължително се посочва в решението за отказ /подробни мотиви и цитиране на конкретна законова разпоредба/.

8.3.    Предоставяне на частичен достъп до информация

8.3.1. Частичният достъп може да бъде под формата на:

• Предоставяне на информация на част от исканията в заявлението;

• Предоставяне на целия носител на информация, със заличени полета, съдържащи информация, достъпа до която е ограничен.

9.  Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация

Определени са със заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г. на министъра на финансите.

10.Обжалване

Във всички случаи, по всяко постъпило заявление за достъп до обществена информация следва да има конкретно решение. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

11. Непроизнасянето в сроковете по ЗДОИ по постъпило заявление представлява административно нарушение и съответният служител се наказва с глоба от 50 до 100 лева съгласно чл.42, ал.1 от ЗДОИ.

Звено за прием на заявления за достъп до информация:

Дирекция „Административно и информационно обслужване”

Работно време:  8.30  - 17.15 часа всеки работен ден

Електронна поща: info@plovdiv.bg

Пощенски адрес:

гр. Пловдив, област Пловдив

пл. „Ст. Стамболов” № 1

тел.: 032/656 753


1. Дирекция „Административно и информационно обслужване” е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление решение по конкретно заявление.

2. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление. Писмените заявления за достъп до обществена информация се изготвят съгласно приложения образец (Приложение №1 – Образец на заявление за достъп до обществена информация). Заявленията за достъп до обществена информация се адресират до кмета на общината и задължително трябва да съдържат: трите имена и адрес респ. наименование и седалище на заявителя; описание на исканата информация; предпочитана форма за предоставяне на информацията; адрес за кореспонденция със заявителя. В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без разглеждане (чл.25, ал.2 от ЗДОИ).

3. Заявленията за достъп до обществена информация се регистрират в деловодството по общия ред.

4. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

4.1. преглед на информацията – оригинал или копие

4.2. копия на хартиен носител;

4.3. копия на технически носител;

4.4. устна справка.

Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите по чл.27 от ЗДОИ.

5. В случаите, когато заявителите желаят да прочетат или да се запознаят с обществена информация от оригинал или от копие на документи, това става, след разрешение от ръководството на общината, в стая № 34, етаж ІІ на пл. „Ст. Стамболов” №1.

6. Постъпилото заявление за достъп до обществена информация се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14-дни след датата на регистриране (чл.28, ал.1 от ЗДОИ).

7. Срокът за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде удължен при следните хипотези:

7.1. при условията на чл.29 от ЗДОИ – при необходимост от уточняване предмета на исканата обществена информация. В този случай от момента на уточняването започва да тече нов 14 – дневен срок, в който информацията следва да бъде предоставена. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

7.2. при условията на чл.30 от ЗДОИ – когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни.

7.3. при условията на чл.31 от ЗДОИ – когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни. В този случай най-късно в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл.24 следва да бъде поискано писменото съгласие на третото лице.

Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на срока и за причината, която налага това.

Служителят от общинска администрация Пловдив, на който е разпределена преписката, проверява дали е приложима някоя от разпоредбите, допускащи удължаване на срока и изготвя съответните проекти на уведомителни писма и/или на писма до трети лица за искане на тяхното съгласие по чл.31 от ЗДОИ.

8. Когато отделните структурни звена на общинска администрация Пловдив не разполагат с исканата информация, но съществуват данни за нейното местонахождение, в 14 – дневен срок от получаване на заявлението служителят, на който е разпределена преписката:

8.1. я препраща на съответния орган;

8.2. изготвя уведомление до заявителя, в което задължително посочва наименованието и адреса на съответния орган или юридическо лице, на който заявлението е препратено.

9. Когато след изискано становище от отделите в общинска администрация Пловдив се установи, че никой не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок заявителят се уведомява за това.

10. След като е изяснено каква информация се иска, къде се намира тя, може ли да бъде предоставена, в какъв обем и в каква форма, се издава решение за предоставяне на достъп до обществена информация по утвърден образец (Приложение № 2 – Решение за предоставяне на достъп до обществена информация). При предоставяне на достъп до обществена информация решението задължително съдържа реквизитите по чл.34, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация. Решението се връчва по реда на чл.34, ал.3 от ЗДОИ – лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка, като за целта се изготвя придружително писмо, което съдържа:

• срок, в който се предоставя достъпът (не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението);

• указания за начина, по който следва да се заплатят разходите;

• указания за начина, по който може да бъде предоставена информацията – на точно определено място в сградата на общинска администрация Пловдив, с подписването на протокол по чл.35, ал.2 от ЗДОИ (Приложение № 4 към настоящата инструкция – Протокол за получаване на информация по ЗДОИ) или по пощата, с писмо с обратна разписка.

11. Главен експерт към Дирекция „Административно и информационно обслужване” води регистър на постъпилите заявления за достъп, предоставената информация (ведно с оригиналите на протоколите за предоставяне) и отказите за предоставяне на информация, както и копие от платежния документ, с който се удостоверява, че определените разходи са заплатени.

12. Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

12.1. исканата информация е класифицирана информация, представлява държавна или служебна тайна;

12.2. исканата информация е търговска тайна;

12.3. достъпът до информация засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация;

12.4. исканата информация е предоставяна на заявителя през предходните 6 месеца;

12.5. разпространението и/или предоставянето на достъп до исканата информация би довело до наличие на нелоялна конкуренция между търговци и ли би застрашило добросъвестната търговска практика и/или лоялната конкуренция.

13. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ съгласно ЗДОИ. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвя съгласно Приложение № 3 – Решение за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация и се връчва на заявителя като му се изпращат по пощата с обратна разписка или му се връчва лично срещу подпис.

14. Решението за предоставяне на частичен достъп до обществена информация може да бъде под формата на:

• Предоставяне на информация по част от исканията в заявлението;

• Предоставяне на целия носител на информация, със заличени полета, съдържащи информация, достъпа до която е ограничен.

15. Във всички случаи, по всяко постъпило заявление за достъп до обществена информация следва да има конкретно решение.

16. Непроизнасянето в сроковете по ЗДОИ по постъпило заявление представлява административно нарушение и съответният служител се наказва с глоба от 50 до 100 лева съгласно чл.42, ал.1 от ЗДОИ.

17. Предоставянето на желаната информация става след заплащане и предоставяне на платежен документ при стриктно спазване на Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министъра на финансите (Приложение № 5 към настоящата инструкция).

Приложение:

1. Образец на заявление за достъп до обществена информация;

2. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация;

3. Решение за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация;

4. Образец на протокол за предоставяне на обществена информация

5. Копие от Заповед №  ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министъра на финансите 


1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2015 г.

Инициатор Брой постъпили Заявления за ДОИ Брой заявления за ДОИ, оставане без разглеждане Общ брой на заявления за ДОИ
От граждани на Република България 55 0 55
От чужденци и лица без гражданство 0 0 0
От журналисти 2 0 2
От фирми 4 0 4
От неправителствени организации 16 0 16
Общ брой 77 0 77

2. Постъпили заявления за ДОИ през 2015 г., по начин на поискване

Начин на поискване на ДОИ  

Брой

Писмени заявления

74

Устни заявления

0

Електронни заявления (e-mail)

3

Общ брой :

77

3. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2015 г.

Вид на информацията  

Брой

Официална информация

27

Служебна информация

50

Общ брой  

77

4. Постъпили заявления за ДОИ през 2015 г. по теми на исканата информация

Теми по които е искана обществена информация  

Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

Отчетност на институцията

70

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични средства

0

Контролна дейност на администрацията

7

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

0

Общ брой  

77

5. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2015 г.

Решения за:

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

41

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

4

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

10

Отказ за предоставяне на ДОИ

1

6. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2015 г.

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ поради:

Брой

Уточняване предмета на исканата информация

7

Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка

13

Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й

1

Други причини

0

 7. Основания за отказ от предоставяне на обществена информация през 2015 г.

Основания за отказ от предоставяне на достъп  

Брой

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

0

Исканата информация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации)

1

Служебната обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи

0

Други основания

0

Общ брой:  

1

8. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2015 г.

Срок:

Брой

Веднага

0

В 14 дневен срок

31

В законоустановения срок след удължаването му

11

След срока

0

Общ брой:

42

9. Отказ на заявителя от предоставения му достъп.

Отказ на заявителя

Брой

Заявителят не се е явил в определения срок (до 30дни)

0

Заявителят не е платил определените разходи

0

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

0

Общ брой  

0

* Отчетът се осъществява чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

 


79,837 total views, 42 views today