Начало Banners „Грижа в дома в Община Пловдив“

„Грижа в дома в Община Пловдив“

banner-large

Проект: № BG05SFPR002-2.001-0049-C01

 „Грижа в дома в Община Пловдив“

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

www.esf.bg

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Административен договор –№ BG05SFPR002-2.001-0049-C01

Обща стойност на проекта: 5 530 985,20 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 04.01.2023г. – 04.02.2024г. (13 месеца)

Цели и очаквани резултати:

Настоящият проект допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4(2019г.) и 2 (2020г.), както и Принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права, и е насочен към предоставяне, на територията на Община Пловдив, на социални и интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда, вкл.-в контекста на пандемични ситуации, за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания. Комбинираната почасова мобилна услуга „Грижа в дома“ ще предостави на потребителите, съобразно индивидуалните им потребности, възможност да се възползват от: медико-социално обслужване, психологическа подкрепа и консултации със специфични специалисти в домашна среда, в т.ч. – доставка на храна и продукти, вкл.-от първа необходимост, както и да получат информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. За целта, в рамките на проекта, ще се назначат специалисти (екип за управление на услугата, медицински персонал, психолози, сътрудници „Социални дейности“, диетолози, работници поддръжка, фризьори, консултанти здравно-социални дейности и др., съобразно идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите), които ще обгрижват 1055 лица от целевата група. Чрез специализирания офис, обособен в рамките на проекта, на потребителите ще се осигури постоянна и директна връзка с мобилните екипи за обслужване, което ще улесни достъпа им до услугите и съответно – своевременното им предоставяне. Предвижда се, интегрираната мобилна здравнo-социалнa услуга „Грижа в дома“ да бъде предоставяна почасово, за срок от 12 месеца, като, в рамките на проекта, същата ще бъде безплатна за потребителите.

Основната цел на настоящия проект е фокусирана върху създаването на интегрирана здравно-социална услуга в общността, която да доведе до подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в невъзможност от самообслужване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на релевантен капацитет за предоставянето й.

Специфичните цели на проекта са:

1. Изграждане и въвеждане на модел за грижа в дома за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания; 2. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите; 3. Постигане на съответствие с националните и европейски препоръки, приоритети и принципи при осигуряване на сходни услуги за уязвимите групи на обществото. Изпълнението на заложените цели ще се осъществи чрез реализирането на комплекс от синергични дейности в т.ч.: 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лицата от целевите групи; 2. Доставка на храна и продукти, в т.ч. – от първа необходимост; 3. Предоставяне на информация за потребителите относно превенция и профилактика на здравето, социално значими заболявания, в т.ч. – консултации със специфични специалисти; включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; 4. Изграждане на кадрови капацитет за предоставянето на услугата чрез регулярни обучения и супервизии.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 1055 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;
- 200 служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

Основни очаквани резултати:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 1055 потребители и др.

11,728 total views, no views today