Начало Banners Обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване на Община Пловдив с адрес – Централен 1

Обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване на Община Пловдив с адрес – Централен 1

project

№ BG-RRP-4.020-0163-C01 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване на Община Пловдив с адрес: пл. „Централен“ 1, гр. Пловдив“, по Национален план за възстановяване и устойчивост

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА: № BG-RRP-4.020-0163-C01

Бенефициент: Община Пловдив

Обща стойност на Инвестицията: : 6 945 503.24 лв., от които:

- сума в размер на 4 878 266.37 лева са безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ);
- сума в размер на 2 067 236.87 лева са съфинансиране от Община Пловдив;

Срок за изпълнение на Инвестицията: 30 месеца, 09.05.2024г. – 09.11.2026г.

Цел на Инвестицията:

Основната цел на проектното предложение, в синергичност с тази на Процедура BG-RRP-4.020, по МВУ, е привеждането на съществуващата сграда за административно обслужване с мажоритарен собственик – Община Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, пл. „Централен“ 1, в съответствие със съвременните изисквания за ЕЕ на публичен сграден фонд, ведно с цялостното му обновяване.

Основни дейности:

  1. Въвеждане на мерки за ЕЕ и постигане на клас „А“, в т.ч. – изграждане на ФЕЦ за собствени нужди, с оглед подобряване на енергийните характеристики на включените в ПИИ сгради и постигане на 96,13% спестявания на първична енергия, вкл. – намаляване на разходите за енергопотребление;
  2. Извършване на основен ремонт и обновяване на обекта посредством изпълнение на неотложните мерки, предписани в техническото обследване и паспорт за подобряване на материалните условия и експлоатационните характеристики на административната инфраструктура, вкл. в ПИИ;
  3. Ефективно управление на проекта и постигане на широка публична осведоменост относно същия с оглед целесъобразното му изпълнение и подчертаване приноса на ЕС за осъществяването му.

Индикатори:

  • Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2) – 5 187.00 кв. м.
  • Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3) – 2 бр.
  • Намаляване на емисиите на парникови газове – 354.69 тонове CO2 екв.
  • Понижаване на годишното потребление на първична енергия – 1 656 485.10 kWh/година

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД

812 total views, no views today