Начало Banners Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив

Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив

deinstitution-support-img

Проект: BG05M9OP001-2.040-0017

„Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в Община Пловдив“ по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, който се осъществява по
АДБФП № BG05M9OP001-2.101- 0002

www.esf.bg

Финансираща програма/институция:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Обща стойност на проекта: 1 610 670 лв.

Срок на изпълнение: 16.03.2020 – 31.12.2020

Цели и очаквани резултати:

С цел предприемане на спешни мерки за ограничаване на възможностите на разпространение на корона вирус инфекция и подпомагане на рискови групи в период на пандемия  МТСП разшири обхвата на цитирания по-горе проект чрез откриване на Компонент 3, чрез който на територията на Община Пловдив са обхванати 1013 потребители.

Социални асистенти обслужват потребителите на услугите, чрез извършване на доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора и др.). Наетият персонал, който извършва посещения до домовете на потребителите, притежава и подходящ удостоверителен документ, с който да удостоверява служебните си ангажименти както пред контролни органи, така и пред потребителите (с цел превенция от злоупотреби).

С изпълнението на компонент 3 на проекта се очаква да се постигнат следните основни резултати:

1. Избран чрез подбор и назначаване на квалифициран екип за управление на услугата .

2 Осигурено качествено предоставяне на услугите за лицата от целевите групи на проекта;

3. Предоставени нови услуги на мин. 1013 потребители;

Целеви групи:

- Възрастни хора над 65 години самообслужване;

- Хора с увреждания;

- Възрастни в риск, поради неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- Лицата поставени под карантина и такива, на които член на семейството му е поставен под карантина във връзка с COVID

- Самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Заявки за участие в проекта от кандидат – потребители се приемат по телефон – 032 623714, по електронен път или на място в дирекция „Социални дейности“ на ул. „Петко Д.Петков“ 6а и в офиса на проекта на ул. „Петко Д. Петков“ 33 в район „Централен.

18,798 total views, 24 views today