Здраве

Със заповед № 20 ОА – 486/09.03.2020г. кметът на Община Пловдив г-н Здравко Димитров сформира Общински кризисен щаб на територията на общината за предприемане на мерки за профилактика на тежки остри респираторни инфекции и разпространение на COVID-19 (коронавирус). Председател на щаба е д-р Калин Калинов – директор дирекция „Здравеопазване“. Щабът изпълнява следните функции:

1. Организира, координира и провежда превантивни мерки и дейности за профилактика на тежки остри респираторни инфекции и разпространение на COVID-19 (коронавирус), съобразени с препоръките на Министерство на здравеопазването и РЗИ Пловдив.
2. Създава ефективна организация и координация между компетентните институции, районните администрации, общинските предприятия, социалните услуги и другите звена на бюджетна издръжка с цел предприемане на навременни действия за недопускане или ограничаване разпространението на инфекциите на територията на Община Пловдив.
3. Изготвя и предлага мерки, дава препоръки на всички звена на бюджетна издръжка, информира населението за ситуацията и предприетите действия, както и за необходимите предпазни мерки.
4. Взаимодейства с Националния оперативен щаб, областен управител на област Пловдив и РЗИ Пловдив.

Документи за сваляне:

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ДЕТСКИ КУХНИ

ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЦЕНТРОВЕ

65,456 total views, 30 views today