Начало Категории Градоустройство и Строителство

Градоустройство и Строителство

Обявление по чл.129 ал.6 от ЗУТ

Община Пловдив, област Пловдив, на основание чл. 127, ал.6 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 521, взето с Протокол № 22 от 24.11.2022г. на Общински съвет-Пловдив е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив, ведно с устройствени зони, устройствени показатели и правила и нормативи за прилагане.

На основание чл.127, ал.12 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване по реда на 215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив.Проектът е публикуван на интернет-страницата на община Пловдив.

Изменение на ОУП на община Пловдив с Правила и нормативи за прилагане – връзка към основна графика и към цялата директория с материалите на Изменение на ОУП на община Пловдив.

Изменение на План – схема на транспортно – комуникационната схема – връзка към основната графика и директорията с материалите за изменение на ПС на ТКС.

Протокол №32/01.10.2021г. на ЕСУТ при община Пловдив за разглеждане на предварителен проект за изменение на ОУП Пловдив.::

ГРАФИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ цифрово копие

ГРАФИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Предварителен проект за изменение на ОУП Пловдив

ПРОТОКОЛ №32 ОТ 01.10.2021Г. цифрово копие

ПРОТОКОЛ №32 ОТ 01.10.2021Г

Протокол №26, т.1 от 31.08.2022г. на ЕСУТ при Община Пловдив за приемане на Предварителен проект за изменение на ОУП Пловдив::

Протокол №26, т.1 от 31.08.2022г. на ЕСУТ при Община Пловдив за приемане на Предварителен проект за изменение на ОУП Пловдив

ОУП Пловдив 30.08.2022 финал

Протокол №33 т.1 от 17.11.2022г. приема окончателен проект изменение на ОУП Пловдив::

Протокол №33 т.1 от 17.11.2022г. приема окончателен проект изменение на ОУП Пловдив

ОУП Пловдив 17.11.2022

214 total views, no views today