Начало Категории Градоустройство и Строителство

Градоустройство и Строителство

Указания, изисквания и правила при енергийно обновяване на жилищен сграден фонд на територията на Община Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ. 127, АЛ. 6 ОТ ЗУТ

Община Пловдив, област Пловдив, на основание чл. 127, ал.6 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 521, взето с Протокол № 22 от 24.11.2022г. на Общински съвет-Пловдив е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив, ведно с устройствени зони, устройствени показатели и правила и нормативи за прилагане.

На основание чл.127, ал.12 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване по реда на 215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд – Пловдив.Проектът е публикуван на интернет-страницата на община Пловдив.

Решението е обнародвано в Държавен вестник бр. 101, от 20.12.2022г.

Изменение на ОУП на община Пловдив с Правила и нормативи за прилагане – връзка към основна графика и към цялата директория с материалите на Изменение на ОУП на община Пловдив.

Изменение на План – схема на транспортно – комуникационната схема – връзка към основната графика и директорията с материалите за изменение на ПС на ТКС.

ФИНАЛЕН ДОКЛАД-ОТЧЕТ НА ИПГВР НА ГРАД ПЛОВДИВ

Изискуемо съдържание за Пълномощно, съгласно чл.18 от АПК

Представяне на стандартизирани административни услуги от дирекция „Устройство на територията“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ


ОБОЩЕНА СПРАВКА ПО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА ЕО

5,028 total views, no views today